Rozšíření sběrného systému města Strakonice

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí,

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
specifický cíl 3.2: Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

 

                  

Programovací období: 
Termín realizace: 
10/2016
Registrační číslo: 
CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000334
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
3 532 043,00
Příspěvek z SFŽP: 
3 002 236,55 (85 % ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
529 806,45
Harmonogram
Zahájení projektu: 
07. 10. 2016
Zahájení fyzické realizace: 
27. 10. 2016
Ukončení projektu: 
30. 11. 2017
Stručný obsah projektu: 

Projekt je zaměřený na nakládání s komunálními bioodpady, reflektuje místní podmínky a potřeby odpadového hospodářství města Strakonice. Předmětem tohoto projektu je pořízení sběrných nádob 3 typů a jejich rozmístění v rámci intravilánu města Strakonice. Svoz odpadu ze sběrných nádob bude zajišťován vlastními prostředky podřízené organizace Technické služby Strakonice s.r.o.

 

Plastové nádoby na BIO odpad, 240 l                         370 ks

Plastové nádoby na BIO odpad, 140 l                       1238 ks

Velkoobjemové kontejnery, 9 m3                                 22 ks

Nálepky na plastové nádoby                                       200 ks

Nálepky na velkoobjemové kontejnery                         30 ks

 

Výstupy a přínosy projektu:

Projekt počítá se svozem odpadů 2 018 t/rok. Realizace projektu bude mít pro odpadové hospodářství velmi pozitivní vliv. Biologicky rozložitelný odpad bude odděleně a v rámci platné legislativy odpadového hospodářství náležitě materiálově využit.

Další informace o projektu: 

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...