Opatření na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu v k.ú. Přední Ptákovice - v lokalitě nad Chalupami

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Životní prostředí,

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

 

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
4/2018 - 7/2018
Registrační číslo: 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006149
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 235 010,24 Kč
Způsobilé výdaje: 
1 096 919,94 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
138 090,30 Kč
Příspěvěk z EFRR: 
822 689,95 Kč (75 % ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
274 229,99 Kč (25 % ze způsobilých výdajů)
Stručný obsah projektu: 

Projekt řeší protierozní ochranu zpomalením odtoku povrchové vody při přívalových deštích. Řešené území se nachází v katastrálním území Předních Ptákovic, které je součástí města Strakonice. Opatření vyplývá z komplexní studie odtokových poměrů a spočívá ve vybudování soustavy zasakovacích a svodných prvků.

 

Výstupy a přínosy projektu:

Přínosem projektu je vybudování opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku vody a posílení protierozní ochrany. Vedlejším efektem je ochrana části obce, která je ohrožována erozním smyvem a povrchově odtékající vodou z přívalových dešťů.

Další informace o projektu: 

Více informací o Operačním programu Životní prostředí a výzvě č. 59: http://www.opzp.cz/vyzvy/59-vyzva

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...