Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizování
  • Zastupitelstvo obce Radošovice svým usnesením č. 57/2019 ze dne 05.12.2019 rozhodlo o pořízení a obsahu Změny č. 2 Územního plánu Radošovice, která bude pořizována zkráceným postupem dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Pořizovatelem změny je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
  • Projektantem změny je Ing. arch. Roman Schmitt, autorizovaný projektant všeobecnou působností (A.0), ČKA - 01206
  • Předmětem Změny č. 2 Územního plánu Radošovice je změna funkčního využití z „plochy zemědělské – zahrady, trvalý travní porost, orná půda (ZPF)“ na „plochy bydlení v rodinných usedlostech (BRU)“ na pozemku p. č. 376/3 v k. ú. Svaryšov, obec Radošovice.