Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán obce Nebřehovice

  • Zastupitelstvo obce Nebřehovice na svém zasedání dne 11.6.2019 usnesením č. 29 rozhodlo o pořízení územního plánu.
  • Pořizovatelem Územního plánu Nebřehovice byl Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
  • Územní plán byl projednáván v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a   součinnosti s dotčenými orgány.
  • Zpracovatelem nového územního plánu je Ing. arch. Dana Zákostelecká, ČKA – 01237 ve spolupráci s ATELIÉREM A113, Ing. arch. Iveta Nováková.
  • Zadání Územního plánu Nebřehovice bylo schváleno usnesením č. 48 Zastupitelstva obce Nebřehovice dne 28. 1. 2020.
  • V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona společné jednání pořizovatele, krajského úřadu, dotčených orgánů a sousedních obcí o návrhu Územního plánu Nebřehovice proběhlo dne 14.04.2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu Nebřehovice. Podle § 50 odst. 2 stavebního zákona mohly dotčené orgány uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit připomínky. Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl každý uplatnit u pořizovatele připomínky.
  • V souladu s § 52  odst. 1 stavebního zákona byl návrh projednáván na veřejném projednání dne 06.09.2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu Nebřehovice.
  • Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona, nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl k návrhu Územního plánu Nebřehovice každý uplatnit své připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohly podat ve stejné lhůtě námitky. Dotčené orgány mohly do 7 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit svá stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíželo.
  • Územní plán byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Nebřehovice č. 100 ze dne 26.11.2021.
  • Územní plán Nebřehovice nabyl účinnosti dne 14.12.2021.