Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Osvědčení o úspoře emisí
07. 6. 2022

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021 za třídění odpadů

Město Strakonice získalo od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za rok 2021. Byl prokázán environmentální přínos celého systému třídění a recyklace využitelných komunálních odpadů v ČR. V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartónů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.

A jak přispělo naše město ke snížení „uhlíkové stopy“?

Díky rozvoji a provozu systému třídění sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. také přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje 2 251,089 tun CO2 ekv. (CO2 je jeden z nejvýznamnějších skleníkových plynů přirozeného původu přispívající k tzv. skleníkovému jevu) a v energii jsme ušetřili 39 770 935 MJ.

Se společností EKO-KOM, a.s. má město uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě této smlouvy a vykázaného množství vytříděných využitelných komunálních odpadů  získává město nárok na odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Výše odměny je přímo úměrná množství vytříděných odpadů. V roce 2021 jsme ve městě Strakonice vytřídili celkem 1 979,781 t využitelných komunálních odpadů. Město tím tedy získalo do svého rozpočtu 3 519 007,00 Kč. Takto získané prostředky se využívají pro pokrytí nákladů spojených se sběrem využitelných složek komunálních odpadů.  

Radka Mrkvičková, odbor životního prostředí