Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Rodiče dítěte, kteří nejsou manželé, mohou určit souhlasným prohlášením otcovství, a to jak k narozenému, tak i k nenarozenému dítěti, je-li již počato. Současně se dohodnou na příjmení dítěte, popřípadě jménu. Prohlášení se činí osobně před matričním úřadem, před soudem nebo na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí. Určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů lze pouze jednou a nelze je vzít zpět. Rodiče současně stvrdí svým podpisem, že neurčili otcovství k tomuto dítěti před jiným matričním úřadem nebo před soudem.

Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.

Pokud se dítě narodí do uplynutí třístého dne po zániku manželství (od rozvodu manželství, úmrtí manžela anebo poté co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného), určení otcovství provést nelze a do knihy narození se jako otec dítěte zapíše bývalý manžel matky, pokud před narozením matka neuzavřela manželství nové.

Doklady určení k otcovství k nenarozenému dítěti:

  • doklady totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)
  • rodné listy
  • matka - těhotenský průkaz
  • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Doklady určení k otcovství k narozenému dítěti:

  • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)
  • doklady totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)
  • rodné listy
  • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Při určování otcovství cizími státními občany matka cizinka předkládá k výše uvedeným dokladům ještě aktuální  potvrzení  o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu. Předložené cizozemské doklady musí být předloženy vždy v originále případně v úředně ověřené fotokopii a opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka. V případě nejasností ohledně cizozemských dokladů doporučujeme telefonickou konzultaci. Je nezbytné, aby při úředním úkonu, souhlasné prohlášení o určení otcovství, byl přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si rodiče zajišťují na vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž učiní prohlášení, nemusí být úřední úkon tlumočen.

Určení otcovství je bez poplatku.