Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

K projektovým dokumentacím k územnímu i stavebnímu řízení, k ohlášení i k umisťování reklamních zařízení se vyjadřuje architekt města Strakonice. Každý, kdo má zájem stavět, přestavovat, rekonstruovat, upravovat fasádu nebo nějakým způsobem měnit vzhled objektu, by měl svůj úmysl konzultovat na odboru rozvoje s městským architektem. Je vhodné nás seznámit se stavebním záměr již v rozpracovanosti a doložit ho jednoduchou skicou. Včasnou konzultací a vzájemnou koordinací se předejde mnoha následným nedorozuměním a nesouhlasům. Pro konečné vyjádření městského architekta k projektové dokumentaci je nezbytné doložit situaci stavby, pohledy na jednotlivé fasády objektu (v případě, že se jedná o rekonstrukci je vhodné doložit současný stav) včetně materiálového i barevného řešení a jednoduché půdorysy případně řezy stavby. Při Městském úřadu Strakonice působí Poradní sbor architektů města Strakonice, který se vyjadřuje k zásadním otázkám rozvoje města.

Pro předání dokumentace k odsouhlasení architektem města není nutno podávat žádost přes podatelnu. Upřednostňujeme osobní návštěvu. V případě souhlasu potvrzujeme dokumentaci na počkání. Případné připomínky a dotazy k předkládané dokumentaci je možno rovnou zkonzultovat.
Pro posouzení vzhledu je potřeba doložit následující podklady, které musí jednoznačně prezentovat předmětný záměr: širší situaci se zakreslením předmětného záměru a pohledy či prostorové zobrazení s popisem materiálů a barevnosti.
Pro urychlení posouzení je vhodné předložit fotografie dokumentující předmětný záměr a jeho okolí. Fotografie je možno dodat v digitální podobě na CD, DVD, paměťové kartě (SD, MMC, SM, MS, CF, MD), nebo na paměťovém zařízení připojitelném přes USB (USB flash disk).

Podrobnější informace k dílčím postupům při řízeních vedených ve smyslu správního řádu a stavebního zákona či řízením vedeným ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcích vyhlášek a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění - viz formuláře.