Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Projekt je spolufinancovaný z Finančních mechanismů EHP a Norského finančního mechanismu
Sdělením Kanceláře finančních mechanismů, se sídlem v Bruselu, ze dne 13.6.2008, bylo městu Strakonice potvrzeno udělení grantu na projekt "Hrad Strakonice – obnova národní kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu"

Prioritní oblast 1 – Uchovávání evropského kulturního dědictví

Priorita 1.4 – Obnova historického a kulturního dědictví v regionech

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2008 – 12/2010
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.870.486 EUR
Příspěvek FM EHP/Norska: 
1.589.913 EUR (85%)
Rozpočet města Strakonice: 
280.573 EUR (15%)
Stručný obsah projektu: 

Základním cílem projektu je obnova areálu strakonického hradu jako historického regionálního centra, které je živou památkou a skýtá mnohé příležitosti pro další rozvoj regionu. Projekt je součástí komplexního záměru obnovy celého areálu strakonického hradu, který jak byl v minulosti rozšiřován a přestavován, nese stopy všech stavebních slohů, takže dnešní podoba hradu je reprezentativní ukázkou českého hradního stavitelství.

Hlavní záměr spočívá ve stavebních úpravách, udržovacích pracech a novém využití části severního křídla hradu (celková rekonstrukce objektu včetně restaurování a konzervace památkově cenných dřevěných i stavebních dílů stavby a provedení veškerých nových technických rozvodů a přípojek) a stavebních a udržovacích pracech na zámku (ošetření krovu, výměna střešní krytiny a světlíků, obnova fasády). Cílem těchto technických úprav je přeměna stávajících objektů pro potřeby města i dalších kulturních institucí působících v regionu, získání reprezentačních prostor společensko-kulturního charakteru s možností pořádání představení a kulturních pořadů komorního charakteru, výstav, přednášek, seminářů, konferencí a dalších. Obnova infrastruktury bude doplněna o doprovodná opatření – zřízení webové stránky a umístění interaktivních aplikací.

Obecně lze konstatovat, že architektonické i technické řešení v maximální míře vychází z požadavků na zachování autentičnosti výrazu, vzhledu a dispozičního řešení objektu, na zachování dobových materiálů, cenných stavebních detailů i prvků.

Aktivity projektu

  • rekonstrukce střechy a fasády severního a severovýchodního křídla hradu (budova ZUŠ) – návrh vychází z projektu kanceláře STA projektový ateliér, v.o.s. – v rámci této aktivity dojde k ošetření krovu, výměně střešní krytiny a obnově fasády. Jedná se již o druhou etapu rekonstrukce této budovy.
  • rekonstrukce sýpky a sušárny, vytvoření víceúčelového sálu a dvou výstavních sálků – návrh vychází z dokumentace zpracované projektovou kanceláří KOMPLET - tato aktivita se skládá z celkové rekonstrukce objektu včetně restaurování a konzervace památkově cenných i stavebních dílů stavby a provedení veškerých nových technických rozvodů a přípojek. Konkrétně se jedná o objekt bývalé sýpky a objekt sušárny, nacházející se proti kostelu sv. Prokopa, mezi Základní uměleckou školou a budovou děkanství a muzea. Řešená část je čtyřpodlažní objekt, přičemž v prvním podlaží bude umístěn výstavní sálek, s případně možným umístěním lapidária, ve druhém podlaží je navržen výstavní sál s možností občerstvení, ve třetím nadzemním podlaží je umístěn víceúčelový sál, který výškově zasahuje i do čtvrtého podlaží. Kromě plně bezbariérového přístupu do všech prostor v objektu budou též zřízeny indukční smyčky pro osoby s poruchou sluchu a také jsme připraveni nabídnout „náš hrad“ i osobám s poruchou zraku – a to na webových stránkách.
  • zřízení webových stránek, interaktivní prohlídka – návrh vychází z vize, že na internetu bude prezentován celý komplex areálu strakonického hradu v prostředí příznivém pro návštěvníky (kromě jazykových mutací, které jsou dnes již nutností, bude celá webová stránka zpracována technologií vhodnou pro osoby nevidomé, tzv. WAI – Web Accessibility Initiative). Díky těmto webovým stránkám a využití nejmodernějších internetových a počítačových aplikací také budeme moci pozvat návštěvníky „na dálku“ – pomocí virtuální prohlídky celého hradu. Pro zvýšení interaktivnosti stránek jsou dále navrženy různé formy flashových aplikací a vytvoření galerie panoramatických fotografií.

Tímto způsobem chceme zpřístupnit náš hrad jako součást evropského kulturního dědictví celému světu.

Partneři projektu: 

 

Další informace o projektu: 

Více informací o finančních mechanismech naleznete na webu: Fondy EHP a Norska