Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

27. 7. 2015
Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul. Virtova bude přerušena dodávka pitné vody v Novém Dražejově a na Střele dnes od 8,30 do 12,30 hodin.
Cisterna bude přistavena v ul Otavská před č.p. 231
 
Více informací poskytneme na tel. č. 724 974 001
 
Děkujeme za pochopení
 
24. 7. 2015

 

 

ROZHODNUTÍ

hejtmana Jihočeského kraje

č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015

o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

 

Podle článku 2 písm. a) Nařízení Jihočeského kraje č. 4/2015 ze dne 28. května 2015, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení“) vydaného dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění usnesením č. 509/2015/RK-64 Rady Jihočeského kraje a na základě posouzení situace a návrhu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

 

 

v y h l a š u j i

 

pro celé území Jihočeského kraje

 

OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

 

na dobu od 13.00 hod. 24. 07. 2015 do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek.

 

 

 

 

Článek 1

Omezení a opatření

 

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 4 odst. 1 nařízení zakazuje:

 

  1. spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

  2. používání pyrotechnických výrobků,

  3. používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící munice nebo jiné osvětlovací prostředky,

  4. jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostním opatřením k zamezení vzniku požáru,

dále se zakazuje na místech uvedených v článku 3 nařízení:

  1. rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek),

  2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

  3. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

  4. používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru,

  5. jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech, vyjma motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a individuální rekreaci.

 

 

 

Článek 2

Sankce

 

Za nesplnění povinností může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit pokutu dle zvláštního právního předpisu7).

 

 

 

Článek 3

Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a končí dnem ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, pokud hejtman kraje nerozhodne jinak před ukončením této doby.

 

Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách.

 

 

Mgr. Jiří Zimola

hejtman Jihočeského kraje

 

 

v zastoupení

Mgr. Ivana Stráská v.r.

první náměstkyně hejtmana

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne 24. 7. 2015 v 13:00 hodin na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Rozhodnutí se vyvěšuje na úředních deskách dotčených obecních úřadů v  Jihočeském kraji.

7) zákon č. 200/1990Sb., o přestupcích, zákon č.129/2000Sb., o krajích

 

 

obrázek
22. 7. 2015

Fere Angeli na festivalu v Itálii

Ze své další zahraniční cesty se v neděli 29. června vrátil dětský pěvecký sbor Fere Angeli ZUŠ Strakonice. Tentokrát se účastnil mezinárodního festivalu pěveckých sborů Alta Pusteria 2015, který se konal v Jižním Tyrolsku.

Na jednom z největších sborových festivalů v Evropě (75 sborů, více než 2000 zpěváků z celého světa) jsme se tentokrát představili na třech koncertech. Dvakrát jsme vystoupili s duchovním repertoárem v krásných kostelech v městečkách Dobiacco a Villabassa a jednou s lidovými písněmi v příjemné akustice Mahlerova sálu v kongresovém centru v Dobiaccu. Díky promyšlené dramaturgii a výbornému výkonu všech dětí i klavíristky Jindřišky Jandové se vystoupení sboru setkalo s velkým ohlasem a výsledkem je pozvání na festival duchovní hudby v Toskánsku v příštím roce.

Krásné počasí, příjemné ubytování, dobré jídlo a povedené výlety jen završily skvělý dojem z festivalu.

Za podporu naší účasti děkujeme grantovému programu Jihočeského kraje, městu Strakonice a sponzorům z řad strakonických firem.

Marcela Miková

 

Za vedení města nezbývá nežli poděkovat za skvělou reprezentaci města daleko za hranicemi naší země. Za pracovitost a nasazení, které musí každé z dětí vynaložit za trpělivost dostát všem závazkům zkoušek a trénování. Za příklad, kterým jste pro všechny ostatní.

Veliký dík patří i vedení souboru v osobě sbormistryně  Marcely Mikové, jenž s dětmi odvádí obdivuhodný kus práce.

Všem přejeme ať se vám daří jak na scéně, tak i mimo ni.

Markéta Bučoková, PR

16. 7. 2015

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí dále upozorňuje  občany Strakonic, že  úklidové práce a kontroly stromů v postižených lokalitách města stále pokračují a zasažené lokality nejsou ještě bezpečné a stabilizované.

 

V souvislosti s meteorologickou předpovědí a hrozbou intenzivních  bouřek na sobotu 18.7., vydává odbor ŽP výstrahu na extrémní stupeň nebezpečí a možný vznik dalších polomů a vývratů, a to zejména v již zasažených lokalitách - Podskalí, Mlýnský náhon, park Rennerovy sady, park u soudu, sídliště Máj, a dal. Odbor ŽP proto vyzývá občany, aby sledovali aktuální předpověď počasí a aby se v době hrozících intenzivních bouřek  nezdržovali v těchto lokalitách ani v dalších místech se vzrostlými dřevinami.

16. 7. 2015

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí  upozorňuje vlastníky  veřejně přístupných i soukromých pozemků na nutnost provést v souvislosti s bouří z minulého týdne  kontrolu možného poškození vrostlých stromů, které se na jejich pozemcích nacházejí.

 

V případě poškození dřevin a hrozícího nebezpečí ohrožení okolí musí vlastníci pozemků zamezit přístup pod takto poškozené stromy a co nejdříve je odborně ošetřit a stabilizovat. Odbor životního prostředí důrazně doporučuje, aby vlastníci pozemků tyto zákroky předem konzultovali na zdejším odboru. Při neodborném ošetření či při neuváženém kácení dřevin se vystavují nebezpečí spáchání přestupku na úseku zákona o ochraně přírody a krajiny. Kontaktní osobou z odboru ŽP je Ing. Ondřej Feit.

obrázek
15. 7. 2015

Mini.knihovna na Podskalí

V pátek 10. července Šmidingerova knihovna uvedla v život další čtenářsky zajímavý projekt „mini.knihovnu“ na Podskalí, konkrétně v areálu restaurace Zavadilka.

Ve světě je tento projekt známý jako “little free library” a u nás se dostává do povědomí právě pod názvem mini.knihovna. Podobné knihovničky či knihobudky jsou umístěny už na několika místech naší republiky.

 

Jedná se o jeden z projektů, který by měl přispět ke zkulturnění a zpříjemnění veřejného prostoru (podobně jako např. projekt Piána na ulici). Mini.knihovnu má  pod patronátem právě Šmidingerova knihovna a knížky, které jsou zde umístěné jsou částečně z vyřazeného fondu knihovny pro svoji duplicitu či nadbytečnost, nebo se jedná o dary od občanů, které knihovna sama neupotřebí. Tyto knihy tak dostanou šanci a dozajista naleznou své čtenáře.

Za knihy se nebude nic platit, lidé si je půjčí a mohou či nemusí je vrátit, případně mohou do mini.knihovny přinést i knížky svoje ...

 

„Na stejném principu funguje knihovnička na vlakovém nádraží, která byla instalována zhruba před 14 dny. Ohlas je tam dobrý, lidé si knihy půjčují“, potvrdila ředitelka Šmidingerovy knihovny paní Andrea Karlovcová.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
15. 7. 2015

Bohužel tentokrát jsme posly špatných zpráv. Za poslední velmi krátkou dobu se v safari přihodilo hned několik velmi nepříjemných událostí.

Na konci letošního června volně pobíhající pes neukázněného majitele přes plot pokousal jednu z malých holandských zakrslých koz a způsobil jí poranění  v oblasti horních nozder. Kozička sice napadení přežila, ale do konce života se bude vyrovnávat s defektem, který ji znesnadní dýchání a přijímání potravy.

Další případ se stal v pondělí 13. července. Opět, volně pobíhající černý labrador (identita majitele je známá) přeskočil do areálu výběhu zvířat. Tentokrát díky včasnému zásahu ošetřovatele pana Františka Lebedy vše dopadlo dobře, ale nebýt na místě, kdoví jak by celá situace dopadla.

Zvířata v hradním safari jsou tady pro všechny návštěvníky. Buďme rádi, že se jimi můžeme chlubit a že díky nim městské děti mojí možnost poznat jak funguje příroda a jak vůbec živé zvíře vypadá.

Proč tedy svým neuváženým chování pejskaři ničí to, co jiní uvádějí v život?

Zkuste si položit otázku vážená paní, vážený pane, jaké by to bylo, kdyby vám někdo napadl vašeho miláčka a jemu zůstaly ošklivé rány. Co by asi následovalo? Soud? Chtěli byste vymoci pro své bezbranné zvíře náhradu?

Naprosto stejně se cítí člověk, který svůj čas zasvěcuje péči o zvířata v hradním safari. Je  až dojemné s jakou něžností dokáže o svých svěřencích vyprávět a jak ho trápí a bolí, způsobuje-li jim lidská bezohlednost utrpení.

Vedení hradního safari velmi důrazně žádá o dodržování obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 upravující pravidla pohybu psů na veřejném prostranství  jednotlivých lokalit města.

Pro oživení připomínám, že v okolí hradu, viz mapa níže, je zakázán volný pohyb psů.

Celá lokalita tedy bude nově opatřena informačními tabulemi, tak, aby každý kdo navštíví se svým čtyřnohým přítelem hradní safari měl neustále na očích, jak že se má chovat.

V případě nedodržení zákazu hrozí takovému majiteli, bude-li přivolána hlídka městské policie, pokuta.

Všímejte si i vy ostatní, kteří vyhledáváte tato místa plná klidu a pohody, zda se všichni chovají tak jak mají a pokud ne, pak ihned volejte linku 156. Prokážete tím službu nám všem. Zkrátka zákon se musí ctít, tady žádné ale a omluvy neplatí!

 

Markéta Bučoková, PR

13. 7. 2015

Přerušení dodávky pitné vody

 

Technické služby města Strakonice, s.r.o. oznamují přerušení dodávky pitné vody  ve středu 15.7.2015 v době od 8.00 – 12.00 hodin. 

Přerušení dodávky pitné vody se týká pravé části ulice Otavská ve směru od Strakonic k č.p. 175, části ulice Na Hrázi, ul. Nová a ul. U Větrolamu. 

K přerušení dodávky pitné vody dochází z důvodů havárie na vodovodním řadu v Novém Dražejově v ulici Nová, kde došlo k defektu na litinovém potrubí.

Dle vyjádření vedoucího vodohospodářského střediska  pana Jindřicha Vondřičky je nyní situace stabilizovaná. Průsak vody je monitorován, nikoho neohrožuje a dodávka vody není přerušena. 

Příčinu poruchy není možné v tuto chvíli přesně definovat, jednou z mnoha možných příčin jsou drobné posuvy půdy, které způsobí trhliny na potrubí.

 

Děkujeme všem dotčeným občanům za pochopení a trpělivost.

 

Podrobnější informace poskytne:

Jindřich Vondřička, 724 974 001, jindrich.vondricka@tsst.cz

Markéta Bučoková, PR

obrázek
10. 7. 2015

Následky vichřice

 

Již třetí den probíhají neúnavně práce na odstraňování následků ničivé středeční vichřice.

S obrovským potěšením je třeba vyzdvihnout dobrovolnou a především rychlou pomoc, která přišla od romské komunity. Na třicet dobrovolníků včetně dětí a mládeže se přihlásilo vedoucímu technických služeb  Ing. Ludvíku Němejcovi a zcela nezištně pracovali na úklidu jak v Rennerových sadech tak na Podskalí.

Dle slov předáka pana Vasila Grundzy ani nebylo možné zachovat se jinak: „bylo nám velmi líto stromů a přírody, která byla tolik poničená.“ Na otázku co je vedlo k nezištné pomoci odpověděl  velmi skromně: „to je přece normální pomoci a nečekat až někdo přijde o pomoc požádat, v této situaci jsme se ocitli všichni, tak na co čekat“, dodal pan Vasil Grundza.

Za celé vedení města Strakonice si dovolím touto cestou poděkovat nadšencům z řad romské komunity za rychlou a nezištnou pomoc.

„Jejich pomoc přišla opravdu ve správnou a pravou chvíli, kdy každá ruka ochotná pracovat, zoufale chybí:, podotkl vedoucí technických služeb Ing. Ludvík Němejc.

"Díků není nikdy dost, proto další směřují ke každému z vás, kdo neváhal a chopil se úklidu, stejně jako všem pracovníkům technických služeb, hasičů, městské policii", vzkazuje starosta města Mgr. Břetislav Hrdlička. 

 

Přes veškeré nasazení se bohužel nedaří některé z následků větrného poryvu včas likvidovat.

Lokality Podskalí a nyní i Mlýnského náhonu jsou viditelně označeny úřední uzávěrou městské policie a do těchto míst je zákaz vstupu.

Mohou se zde vyskytovat zejména defekty na zasažených stromech, které nejsou zcela jasně viditelné a hrozí pád ať již nalomených větví či celých stromů.

Prosíme tedy občany, aby do výše zmiňovaných míst nevstupovali a tento zákaz respektovali!

 

Markéta Bučoková, PR