Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Prodloužení uzavírky mostu přes Volyňku
07. 7. 2022

Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace I/22 Strakonice - oprava mostu přes Volyňku

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje odboru dopravy a silničního hospodářství o úplné uzavírce provozu na silnici I/22 Strakonice v souvislosti s rekonstrukcí mostu ev. č. 22-038 přes řeku Volyňku v ulici Komenského.

Termín úplné uzavírky 4. 7. - 24. 7. 2022.

Ve dnech 18. - 24. 7. 2022 bude osobní linková doprava vedena již skrze uzavřený úsek silnice I/22 po mostě.

Provoz automobilové dopravy bude obnoven po 24.7.
Chodci i nadále budou využívat náhradní lávku. 

Nadále platí výlukové jízdní řády do 17. 7. 2022.

Znění naleznete v příloze.

Přerušení dodávky pitné vody - 16. 7. 2022
07. 7. 2022

Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu výměny šoupat bude v sobotu 16.7.2022 od 8 do 14 hodin přerušena dodávka pitné vody v ul. Bezděkovská a Komenského. Cisterna s vodou bude přistavena v každé ulici.

Upozornění na rizikové kácení dřevin
04. 7. 2022

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKOVÉ KÁCENÍ

Během dnešního dne - pondělí 4. 7. 2022 proběhne další kácení rizikových stromů v oblasti jižního svahu Šibeničního vrchu, kolem žluté turistické stezky – stezka Švandy dudáka.

Místo bude označeno výstražnou páskou zakazující vstup do prostoru těžby, neboť hrozí nebezpečí úrazu. Důrazně upozorňujeme návštěvníky, aby dbali bezpečnostní příkazů.

Děkujeme za pochopení a dodržování bezpečnostních pokynů.

Aktualizované upozornění na nebezpečí pádu stromů
29. 6. 2022

 Aktualizované upozornění na nebezpečí pádu stromů

Vzhledem k aktuálním předpovědím počasí a varováním před přívalovými dešti, stále trvá nebezpečí pádu stromů v důsledku podmáčeného podloží předchozími přívalovými dešti.

Prosíme, nepodceňujte toto nebezpečí a raději omezte pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí riziko pádu stromů.

Výstražné informace ČHMU varují před vysokým stupněm nebezpečí bouřek a povodní.

Děkujeme, že dbáte doporučených opatření.  

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html

Varování - nebezpečí pádu stromů
28. 6. 2022

 V A R O V Á N Í !!!

 

V důsledku aktuálních klimatických podmínek je městem Strakonice vydána výstraha před možným pádem stromů v důsledku podmáčení podloží v kombinaci se silným větrem. Jedná se o lokality Podskalí a cyklostezku Strakonice – Nový Dražejov.

Důrazně doporučujeme nevstupovat do jmenovaných lokalit. Jakýkoliv pohyb v nich je na vlastní nebezpečí.

Místa budou označena páskami varujícími před vstupem. Výstraha platí do odvolání.

ČHMÚ i na dnešní odpoledne a večer vydal výstrahu před silnými bouřkami

https://www.chmi.cz/.../docs/meteo/om/vystrahy/index.html

Veřejné projednání Na Ohradě
23. 6. 2022

Najít kompromis není vždy jednoduché. Lehký nesoulad panoval například v pohledu na bezpečnost silničního provozu. Zatímco zkušenosti z jiných oblastí města, ale i praxe z měst napříč republikou, jasně ukazují na význam zúžených vozovek společně se zvýšenými příčnými pruhy, místní obyvatelé se přiklánějí k příkazovým značkám upravujícím rychlost jízdy a namátkovým kontrolám policie, jako donucovacího prostředku.

Zeleň zastává ve městě významnou roli. Bohužel doposud vysazované jehličnaté stromy nejsou schopny vzdorovat aktuálním podmínkám, jako je stres ze sucha, vysoké letní teploty a nedostatek vláhy. Proto je nezbytné hledat takové druhy dřevin, které jsou schopné přežití v podmínkách městské aglomerace nesoucí s sebou takové projevy jako je devastace půdy posypovými solemi, psími exkrementy či uniklými pohonnými hmotami.

Veškeré požadavky vzešlé z projednání byly zaznamenány. Je možné, že s postupujícím časem přijdou nové nápady a myšlenky, prosíme, podělte se o ně s námi. Veškeré podněty je možné zasílat na elektronické adresy vedoucích odborů: narovcova@mu-st.cz, bycek@mu-st.cz, slamova@must.cz, bruzek@mu-st.cz.

Děkujeme za váš čas i konstruktivní diskuzi.

Upozornění na rizikové kácení dřevin
20. 6. 2022

V úterý 21. 6. od 8:00 do 12:00 hodin a ve středu 26. 6. od 6:00 do 12:00 hodin proběhne kácení rizikových stromů v oblasti Šibeniční vrch, kolem žluté turistické stezky – stezka Švandy dudáka.

Zpracování proběhne na jižním svahu vrchu od 8:00 do 15:00 hodin.

Místo bude označeno výstražnou páskou zakazující vstup do prostoru těžby, neboť hrozí nebezpečí úrazu. Důrazně upozorňujeme návštěvníky, aby dbali bezpečnostní příkazů.

Děkujeme za pochopení a dodržování bezpečnostních pokynů.

Upozornění na kácení stromů - 15. 6. 2022
15. 6. 2022

 

Ve středu 15. 6. proběhne kácení rizikových stromů v oblasti Šibeniční vrch, kolem žluté turistické stezky – stezka Švandy dudáka. Zpracování proběhne na jižním svahu vrchu od 8:00 do 15:00 hodin.

Místo bude označeno výstražnou páskou zakazující vstup do prostoru těžby, neboť hrozí nebezpečí úrazu. Důrazně upozorňujeme návštěvníky, aby dbali bezpečnostní příkazů.

Děkujeme za pochopení a dodržování bezpečnostních pokynů.

Osvědčení o úspoře emisí
07. 6. 2022

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021 za třídění odpadů

Město Strakonice získalo od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za rok 2021. Byl prokázán environmentální přínos celého systému třídění a recyklace využitelných komunálních odpadů v ČR. V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartónů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.

A jak přispělo naše město ke snížení „uhlíkové stopy“?

Díky rozvoji a provozu systému třídění sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. také přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje 2 251,089 tun CO2 ekv. (CO2 je jeden z nejvýznamnějších skleníkových plynů přirozeného původu přispívající k tzv. skleníkovému jevu) a v energii jsme ušetřili 39 770 935 MJ.

Se společností EKO-KOM, a.s. má město uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě této smlouvy a vykázaného množství vytříděných využitelných komunálních odpadů  získává město nárok na odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Výše odměny je přímo úměrná množství vytříděných odpadů. V roce 2021 jsme ve městě Strakonice vytřídili celkem 1 979,781 t využitelných komunálních odpadů. Město tím tedy získalo do svého rozpočtu 3 519 007,00 Kč. Takto získané prostředky se využívají pro pokrytí nákladů spojených se sběrem využitelných složek komunálních odpadů.  

Radka Mrkvičková, odbor životního prostředí