Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

obrázek
12. 8. 2015

Porucha vodohospodářského zařízení

 

Technické služby Strakonice, s.r.o., oznamují opravné práce v ulici Dr. Jiřího Fifky, před č.p. 641 dne 12.8.2015.

S ohledem na zjištění poruchy na vodohospodářském zařízení je nezbytné z důvodů zamezení úniku vody, podmáčení a obnovení dodávky vody provést opravu vodovodního řadu ET DN 125.

Dodávka vody bude zajištěna náhradním zdrojem, v ulici bude přistavena cisterna.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
11. 8. 2015

Jízdní tarify MHD Strakonice a jejich systém

Dobrou zprávou pro cestující využívající MHD ve Strakonicích je fakt, že mohou využívat za jednotné jízdné hned dvě autobusové linky. Za jakých podmínek a proč upřesní následující zpráva.

Jestliže si zakoupíte jízdenku v lince, která po dojetí do cílové stanice změní svoji identitu na linku jiného označení a cestující tento spoj fakticky neopustí, tzn. nevystoupí z autobusu, ale bude pokračovat v jízdě na nové trase, pak si již nemusí zakoupit novou jízdenku, ale plynule  pokračuje na zvolené trase za původní jízdné.

Pro upřesnění uvádíme příklad.

Při zakoupení jízdného na lince č. 1 jedoucí ze Starého Dražejova na nádraží, kde linka končí, a následně se  přejmenuje se na linku č. 2, jedoucí z nádraží do Modlešovic, zůstává zachováno jedno tarifní pásmo, v tomto případě výše tarifního pásma platící pro linku č. 1 a to v případě, že cestující linku neopustí (myšleno nevystoupí z autobusu) a pokračuje na trase do Modlešovic.  Při dodržení tohoto postupu cestující není povinen zakoupit si novou jízdenku.

Toto opatření je zavedeno v rámci zpřístupnění městské hromadné dopravy občanům města, které bylo deklarováno ve volebním programu Strakonické Veřejnosti.

Markéta Bučoková, PR

10. 8. 2015

Technické služby Strakonice, oznamují neodkladné práce na komunikaci v ulici Slunečná - Nový Dražejov

Na základě zjištění poruchy vodohospodářského zařízení, které spravují Technické služby Strakonice, bude nutné dne 10.8.2015 v čase od 8.00 - 12.00 hodin přistoupit k odstranění zjištěné poruchy na vodovodním řadu PE DN80 v lokalitě ulice Slunečná - Nový Dražejov před objektem č.p. 178.  

Cisterna s  náhradním zdrojem vody bude připravena přímo v ulici Slunečná.

 

Provedení opravy uvedeného zařízení je neodkladné s ohledem na zamezení úniku vody vč. podmáčení, zatápění vodou a obnovení dodávky vody.

Oprava povrchu je objednána u odborné firmy.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
28. 7. 2015

Přírodní duhová zahrada v Mateřské škole Holečkova je bez hranic

Díky nasazení a dlouholeté vášni pro přírodu a rostliny paní ředitelky Jany Kovandové mohla vzniknout v mateřské škole přírodní zahrada.

Jedná se o projekt českých a rakouských organizací, jenž je realizován v rámci programu Evropské územní spolupráce.

Na začátku byla myšlenka od které při dobré vůli a pracovitosti byl už jen krůček k realizaci. Paní ředitelka získala pro projekt nadšené rodiče, kteří ochotně v době svého volna chodili nejen vypomáhat a budovat, ale neváhali poskytnout i drobné dary pro zahradu.

Postupně tedy od roku 2013 začala vznikat dnes již rozsáhlá přírodní zahrada, která za podpory dotačního titulu ze SFŽP ve výši 1 700 000 Kč mohla být v červnu letošního roku uvedena do provozu.

Co vlastně přírodní zahrada je?

Je místem odpočinku, místem pro dětské hry, prostorem, kde děti naprosto všemi smysly vnímají jak se příroda vyvíjí, co nabízí. Je místem, kde se děti učí práci, která vede ke zpříjemnění prostředí ve kterém tráví svůj volný čas.

 

Jak naznačila paní ředitelka, práce nejsou u konce. Má v úmyslu zahradu dále rozšiřovat a samozřejmě udržovat.

Máte-li chuť se podívat na kus dobře odvedené práce, zajděte na návštěvu do MŠ Holečkova, rádi vás kouskem ráje na zemi provedou.

Markéta Bučoková, PR

27. 7. 2015
Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul. Virtova bude přerušena dodávka pitné vody v Novém Dražejově a na Střele dnes od 8,30 do 12,30 hodin.
Cisterna bude přistavena v ul Otavská před č.p. 231
 
Více informací poskytneme na tel. č. 724 974 001
 
Děkujeme za pochopení
 
24. 7. 2015

 

 

ROZHODNUTÍ

hejtmana Jihočeského kraje

č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015

o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

 

Podle článku 2 písm. a) Nařízení Jihočeského kraje č. 4/2015 ze dne 28. května 2015, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení“) vydaného dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění usnesením č. 509/2015/RK-64 Rady Jihočeského kraje a na základě posouzení situace a návrhu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

 

 

v y h l a š u j i

 

pro celé území Jihočeského kraje

 

OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

 

na dobu od 13.00 hod. 24. 07. 2015 do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek.

 

 

 

 

Článek 1

Omezení a opatření

 

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 4 odst. 1 nařízení zakazuje:

 

  1. spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

  2. používání pyrotechnických výrobků,

  3. používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící munice nebo jiné osvětlovací prostředky,

  4. jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostním opatřením k zamezení vzniku požáru,

dále se zakazuje na místech uvedených v článku 3 nařízení:

  1. rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek),

  2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

  3. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

  4. používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru,

  5. jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech, vyjma motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a individuální rekreaci.

 

 

 

Článek 2

Sankce

 

Za nesplnění povinností může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit pokutu dle zvláštního právního předpisu7).

 

 

 

Článek 3

Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a končí dnem ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, pokud hejtman kraje nerozhodne jinak před ukončením této doby.

 

Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách.

 

 

Mgr. Jiří Zimola

hejtman Jihočeského kraje

 

 

v zastoupení

Mgr. Ivana Stráská v.r.

první náměstkyně hejtmana

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne 24. 7. 2015 v 13:00 hodin na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Rozhodnutí se vyvěšuje na úředních deskách dotčených obecních úřadů v  Jihočeském kraji.

7) zákon č. 200/1990Sb., o přestupcích, zákon č.129/2000Sb., o krajích

 

 

obrázek
22. 7. 2015

Fere Angeli na festivalu v Itálii

Ze své další zahraniční cesty se v neděli 29. června vrátil dětský pěvecký sbor Fere Angeli ZUŠ Strakonice. Tentokrát se účastnil mezinárodního festivalu pěveckých sborů Alta Pusteria 2015, který se konal v Jižním Tyrolsku.

Na jednom z největších sborových festivalů v Evropě (75 sborů, více než 2000 zpěváků z celého světa) jsme se tentokrát představili na třech koncertech. Dvakrát jsme vystoupili s duchovním repertoárem v krásných kostelech v městečkách Dobiacco a Villabassa a jednou s lidovými písněmi v příjemné akustice Mahlerova sálu v kongresovém centru v Dobiaccu. Díky promyšlené dramaturgii a výbornému výkonu všech dětí i klavíristky Jindřišky Jandové se vystoupení sboru setkalo s velkým ohlasem a výsledkem je pozvání na festival duchovní hudby v Toskánsku v příštím roce.

Krásné počasí, příjemné ubytování, dobré jídlo a povedené výlety jen završily skvělý dojem z festivalu.

Za podporu naší účasti děkujeme grantovému programu Jihočeského kraje, městu Strakonice a sponzorům z řad strakonických firem.

Marcela Miková

 

Za vedení města nezbývá nežli poděkovat za skvělou reprezentaci města daleko za hranicemi naší země. Za pracovitost a nasazení, které musí každé z dětí vynaložit za trpělivost dostát všem závazkům zkoušek a trénování. Za příklad, kterým jste pro všechny ostatní.

Veliký dík patří i vedení souboru v osobě sbormistryně  Marcely Mikové, jenž s dětmi odvádí obdivuhodný kus práce.

Všem přejeme ať se vám daří jak na scéně, tak i mimo ni.

Markéta Bučoková, PR

16. 7. 2015

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí dále upozorňuje  občany Strakonic, že  úklidové práce a kontroly stromů v postižených lokalitách města stále pokračují a zasažené lokality nejsou ještě bezpečné a stabilizované.

 

V souvislosti s meteorologickou předpovědí a hrozbou intenzivních  bouřek na sobotu 18.7., vydává odbor ŽP výstrahu na extrémní stupeň nebezpečí a možný vznik dalších polomů a vývratů, a to zejména v již zasažených lokalitách - Podskalí, Mlýnský náhon, park Rennerovy sady, park u soudu, sídliště Máj, a dal. Odbor ŽP proto vyzývá občany, aby sledovali aktuální předpověď počasí a aby se v době hrozících intenzivních bouřek  nezdržovali v těchto lokalitách ani v dalších místech se vzrostlými dřevinami.

16. 7. 2015

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí  upozorňuje vlastníky  veřejně přístupných i soukromých pozemků na nutnost provést v souvislosti s bouří z minulého týdne  kontrolu možného poškození vrostlých stromů, které se na jejich pozemcích nacházejí.

 

V případě poškození dřevin a hrozícího nebezpečí ohrožení okolí musí vlastníci pozemků zamezit přístup pod takto poškozené stromy a co nejdříve je odborně ošetřit a stabilizovat. Odbor životního prostředí důrazně doporučuje, aby vlastníci pozemků tyto zákroky předem konzultovali na zdejším odboru. Při neodborném ošetření či při neuváženém kácení dřevin se vystavují nebezpečí spáchání přestupku na úseku zákona o ochraně přírody a krajiny. Kontaktní osobou z odboru ŽP je Ing. Ondřej Feit.