Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

13. 7. 2015

Přerušení dodávky pitné vody

 

Technické služby města Strakonice, s.r.o. oznamují přerušení dodávky pitné vody  ve středu 15.7.2015 v době od 8.00 – 12.00 hodin. 

Přerušení dodávky pitné vody se týká pravé části ulice Otavská ve směru od Strakonic k č.p. 175, části ulice Na Hrázi, ul. Nová a ul. U Větrolamu. 

K přerušení dodávky pitné vody dochází z důvodů havárie na vodovodním řadu v Novém Dražejově v ulici Nová, kde došlo k defektu na litinovém potrubí.

Dle vyjádření vedoucího vodohospodářského střediska  pana Jindřicha Vondřičky je nyní situace stabilizovaná. Průsak vody je monitorován, nikoho neohrožuje a dodávka vody není přerušena. 

Příčinu poruchy není možné v tuto chvíli přesně definovat, jednou z mnoha možných příčin jsou drobné posuvy půdy, které způsobí trhliny na potrubí.

 

Děkujeme všem dotčeným občanům za pochopení a trpělivost.

 

Podrobnější informace poskytne:

Jindřich Vondřička, 724 974 001, jindrich.vondricka@tsst.cz

Markéta Bučoková, PR

obrázek
10. 7. 2015

Následky vichřice

 

Již třetí den probíhají neúnavně práce na odstraňování následků ničivé středeční vichřice.

S obrovským potěšením je třeba vyzdvihnout dobrovolnou a především rychlou pomoc, která přišla od romské komunity. Na třicet dobrovolníků včetně dětí a mládeže se přihlásilo vedoucímu technických služeb  Ing. Ludvíku Němejcovi a zcela nezištně pracovali na úklidu jak v Rennerových sadech tak na Podskalí.

Dle slov předáka pana Vasila Grundzy ani nebylo možné zachovat se jinak: „bylo nám velmi líto stromů a přírody, která byla tolik poničená.“ Na otázku co je vedlo k nezištné pomoci odpověděl  velmi skromně: „to je přece normální pomoci a nečekat až někdo přijde o pomoc požádat, v této situaci jsme se ocitli všichni, tak na co čekat“, dodal pan Vasil Grundza.

Za celé vedení města Strakonice si dovolím touto cestou poděkovat nadšencům z řad romské komunity za rychlou a nezištnou pomoc.

„Jejich pomoc přišla opravdu ve správnou a pravou chvíli, kdy každá ruka ochotná pracovat, zoufale chybí:, podotkl vedoucí technických služeb Ing. Ludvík Němejc.

"Díků není nikdy dost, proto další směřují ke každému z vás, kdo neváhal a chopil se úklidu, stejně jako všem pracovníkům technických služeb, hasičů, městské policii", vzkazuje starosta města Mgr. Břetislav Hrdlička. 

 

Přes veškeré nasazení se bohužel nedaří některé z následků větrného poryvu včas likvidovat.

Lokality Podskalí a nyní i Mlýnského náhonu jsou viditelně označeny úřední uzávěrou městské policie a do těchto míst je zákaz vstupu.

Mohou se zde vyskytovat zejména defekty na zasažených stromech, které nejsou zcela jasně viditelné a hrozí pád ať již nalomených větví či celých stromů.

Prosíme tedy občany, aby do výše zmiňovaných míst nevstupovali a tento zákaz respektovali!

 

Markéta Bučoková, PR

obrázek
10. 7. 2015

Terénní práce v Máchově ulici povedou k rozšíření parkovacích míst ve městě

 

V pátek 17.7.2015 budou zahájeny na pozemku č. 554/III k.ú. Strakonice terénní úpravy, které povedou ke vzniku nových parkovacích míst v lokalitě Máchovy ulice.  Samotnou rekonstrukci si z části vynutila potřeba vzniklá v důsledku rekonstrukce sportovní haly a dílem se jedná o celkový nedostatek parkovacích míst ve městě.

Rekonstrukce v hodnotě 383 000 Kč je plně hrazena z nákladů města.

Práce by měly prvotně začít odstraněním ornice, následně by terén měl být dosypán a zpevněn kamenivem a na samotný závěr by povrch vyplnil asfaltový recyklát.

Poté bude v druhé etapě následovat zadláždění, rozšíření stávající komunikace a vybudování chodníku. To je ovšem předmětem budoucnosti.

Vzniknout by měla zpevněná plocha s kapacitou 35 parkovacích míst.

 

Celá rekonstrukce potrvá zhruba dva týdny v nichž bychom chtěli požádat občany projíždějící tímto místem o maximální bezpečnost a dodržování předpisů s ohledem na skutečnost, že účastníci silničního provozu budou projíždět stavbou.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
09. 7. 2015

Strakonické infocentrum opět připravilo dvě milé novinky

Již v tuto chvíli je na pultě infocentra k dispozici stolní kalendář pro rok 2016. Na jeho stránkách zpříjemní dny celého roku staré historické fotografie vesniček Strakonicka. Kalendář pochází z dílny pana Stanislava Olta.

Druhou, neméně zajímavou publikací je Pošumavský bylinář z Chluman. Autor Ondřej Fibich vybral nejzajímavější bylinky u kterých podrobně popsal jejich využití pro zdraví, krásu a dobrou náladu.

Přeji vám příjemné čtení třeba na letní dny.

Markéta Bučoková, PR

   

obrázek
09. 7. 2015

Muzeum historie ČZ a.s. Strakonice

Jako jeden ze sezónních turistických cílů je ve Strakonicích možné navštívit Muzeum historie ČZ a.s., společnosti, jejíž výrobky jsou známy po celém světě.

Firma vznikla v roce 1919 pod názvem Jihočeská zbrojovka a zpočátku produkovala především střelné zbraně. Po roce 1929  se zde začala vyrábět první cyklistická kola, od nichž už to nebylo daleko k motokolům a motocyklům. V krátké době se firma stala největším producentem motocyklů v tehdejším Československu. Rozvoj zbrzdila až válka, kdy došlo k zesílení zbrojní výroby. Po válce byl podnik znárodněn a zbrojní výroba ukončena. Montáž jednostopých vozidel pro sportovní a cestovní účely pokračovala a rozvíjela se dále. Byla vybudována slévárna pro vlastní hliníkové a litinové odlitky. V současné době se firma zcela zaměřuje na výrobu komponentů pro automobilový průmysl.

I v zimním období lze navštívit expozice historie a současnosti firmy. Prohlídku pro skupinu alespoň pěti osob lze objednat na tel. číslech +420 383 342 237, +420 383 342 711 nebo +420 725 973 642. Otevřeno je pravidelně každé úterý (po domluvě lze i v jiné pracovní dny).

obrázek
09. 7. 2015

Průběh úklidu následků středeční vichřice

Ničivou vichřicí popadané stromy od včerejších časných ranních hodin zaměstnávají všechny pracovníky technických služeb, ale i ostatní složky záchranného systému města. 

Následky ničivé středeční vichřice se daří s úspěchem likvidovat, jak sdělil vedoucí Technických služeb města Strakonice Ing. Ludvík Němejc. Naprosto dokonale funguje spolupráce a organizace celého týmu zajišťujícího hladký a bezpečný průběh při odstranění všech následků vichřice.

Překážky na silnicích a cestách jsou již odstraněny, stejně tak i větve ohrožující možným pádem životy občanů.

Nyní se přistoupilo k dočištění celého prostoru města, které ovšem bude nejméně týden až dva probíhat.

Z pohledu odboru životního prostředí bude minimálně měsíc probíhat mapování defektů jednotlivých stromů zasažených vichřicí. Pravděpodobně bude muset dojít k pokácení mnoha takových stromů, které jsou byť jen drobně, přesto likvidačně zasaženy a následně by hrozil jejich pád, sdělil Ing. Ondřej Feit.  

 

Děkujeme všem pracovníkům za maximální pracovní nasazení, stejně jako vám občanům, kteří jste se bez zbytečného zaváhání sami ujali úklidu okolí svého bydliště. 

 

Pokud byste vlastnili zajímavou fotodokumentaci k vichřici a rádi se podělíte o zajímavé fotky, můžete je zasílat na adresu: marketa.bucokova@mu-st.cz .

 

Bohužel nepříjemnou zprávu sdělil Ing. Němejc ohledně havárie vodovodního řadu v ulici Českých lesů. Včera se pracovníkům technických služeb nepovedlo zprovoznit dodávku pitné vody do dotčené lokality neboť podzemní vedení vody je ve značné hloubce pod povrchem a tím se ztěžují veškeré práce na opravě havárie. 

Včera po 23. hodině musely být práce přerušeny. V té chvíli se pracovníci pohybovali v hloubce téměř 5 metrů a stále ještě nebylo vodovodní potrubí odhaleno.

Dnes tedy budou opravné práce pokračovat a budeme včas informovat o jejich průběhu.

Dodávka pitné vody bude prozatím zajištěna přistavenou cisternou.

 

Markéta Bučoková, PR

obrázek
08. 7. 2015

Vyjádření vedení města k větrné kalamitě 8.7.2015

 

V časných ranních hodinách dne 8.7.2015 postihla město Strakonice rozsáhlá ničivá vichřice, jejíž následky v současné chvílí likvidují všechny dostupné složky technických služeb. V rámci vzniklé pracovní skupiny ve které jsou mimo jiné vedení města, zástupci jednotlivých dotčených odborů, technické služby a jiné záchranné složky, se monitorují vzniklé škody, které ovšem v tuto chvíli ještě není možné zcela přesně odhadnout. Předpokládá se, že škody dosáhnout miliónových hodnot.

Prvotně byly již od 2. hodiny ranní zprůjezdněny a zprůchodněny hlavní přístupové trasy a silniční spojnice. Souběžně s těmito pracemi ihned došlo k odstranění visících větví, kterým hrozil nekontrolovaný pád.

Technické služby odstraňují vzniklé škody na základě vyhodnocení priority naléhavosti a to v pořadí: život ohrožující škody, zprůjezdnění hlavních tahů a dočišťovací práce.

Upozorňujeme občany, že probíhající práce nelze urychlit a není v silách města, aby veškeré následky byly odstraněny během několika málo hodin. Celé práce budou velmi časově i organizačně náročné, proto prosíme všechny občany o maximální trpělivost a shovívavost.

Kalamitní situace je vyhodnocena jako nejhorší v lokalitách Rennerových sadů, na Podskalí a v okolí Mlýnského náhonu. Velmi důrazně žádáme všechny občany, aby pečlivě zvážili nutnost pohybu ve zmíněných lokalitách, neboť zde probíhají úklidové práce, při nichž hrozí nebezpečí úrazu. Městská policie tyto lokality označila páskou a nedoporučujeme je navštěvovat.

Vedení města děkuje všem občanům, kteří se dobrovolně zapojují do odklízení následků noční vichřice v okolí svého bydliště.

Pokud byl váš majetek poničen vichřicí, doporučujeme uplatnit pojistnou událost u své pojišťovny, nikoliv požadovat náhradu plnění městem Strakonice. Město Strakonice se tímto rozhodně nezříká své zodpovědnosti, ale plnění pojistných událostí postupuje vždy v návaznosti na jednotlivé uzavřené pojistné smlouvy.

Na samý závěr mi dovolte poukázat na alarmující událost s puncem surového hyenizmu, která se odehrála bezprostředně po zasažení města vichřicí. Snad ani nelze slušně a bez emocí pojmenovat člověka jenž z vozidla, na které spadl strom, auto zcela zničil, dokonal celou zkázu tím, že z poničením otevřeného vozidla  zcizil rybářskou výbavu v hodnotě desetitisíc korun. Napadá mne jediná otázka. Proč?  Co některé z nás vede k tak hanebnému činu? 

Podrobné informace poskytnou:

Ing. Ondřej Feit: 606 669 918, ondrej.feit@mu-st.cz

Šmídová Marie:  383 700 522, marie.smidova@mu-st.cz

 

Markéta Bučoková, PR

obrázek
03. 7. 2015

Odbor dopravy MěÚ strakonice oznamuje změnu úřední doby.

Vzhledem k velkému množství přijatých žádostí na dokončení polopřevodu vozidel je odbor dopravy nucen na dobu nezbytně nutnou změnit úřední dobu a to na oddělení registru vozidel a na oddělení řidičských průkazů. Tyto žádosti musí být bezodkladně vyřízeny v co nejkratší době, proto až do odvolání bude platit následující úřední doba:

REGISTR VOZIDEL:

PONDĚLÍ            8:00 – 11:30    12:30 – 16:00   

ÚTERÝ               8:00 – 11:30

STŘEDA             8:00 – 11:30    12:30 – 18:00

ČTVRTEK           8:00 – 11:30

PÁTEK               8:00 – 11:30

 

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY:

PONDĚLÍ                8:00 – 11:30       12:30 – 16:00      

STŘEDA                 8:00 – 11:30       12:30 – 18:00

PÁTEK                   8:00 – 11:30

 

Děkujeme za pochopení.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
25. 6. 2015

Vážení občané,

dne 6. července 2015 od 16.00 hodin se u příležitosti 600. výročí upálení mistra Jana Husa uskuteční slavnostní vzpomínkový akt u pomníku v Rennerových sadech.

V rámci programu mimo jiné vystoupí Selská jízda, zazní hymna Selské jízdy  a následně celé odpoledne uzavře koncert J.S. Band kvarteta Jardy Slavíčka, jenž proběhne v altánku.

Vzpomínkovým odpolednem provede Valérie Zawadská.

Markéta Bučoková, PR