Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Výzva - chcete se stát členem volební komise
22. 2. 2024

Zájemci o členství v okrskové volební komisi pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat 7. a 8. června 2024, se mohou hlásit od 1. března 2024 v kanceláři č. 3204, Velké náměstí 3 nebo na tel. čísle 383 700 210 u Dity Zelené a 383 700 221 u Ivety Divišové.

Termín I. zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční 17. května od 13:00 do 15:00 hod ve velkém sále MěKS.

Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů proběhne 30. května 2024 od 12:30 hod také ve velkém sále MěKS

Přednáska - Volač a klikač okrádají Česko
22. 2. 2024

Srdečně vás zveme na přednášku o kyberbezpečnosti, která se koná pod záštitou starosty města Břetislava Hrdličky, se snahou zvýšit povědomí o důležitosti bezpečného chování na internetu a v bankovním prostředí.
Přednáška se zaměří na konkrétní hrozby, kterým je veřejnost vystavena při používání internetového bankovnictví a poskytne praktické rady a tipy, jak se chránit před podvodníky, phishingem a dalšími kybernetickými hrozbami.
Přednášku povedou odborníci s dlouholetými zkušenostmi v oboru z ČSOB a Policie ČR.

Oznámení o provádění prací v komunikaci – Družstevní za Jiskrou
21. 2. 2024

Na základě zjištění poruchy vodohospodářského zařízení, které spravujeme, jsme nuceni uskutečnit dne 21. 2. 2024 opravné práce komunikaci ul. Družstevní za restaurací Jiskra, pro odstranění havárie poškozeného potrubí vodovodního řadu DN 100 Li

Oznamujeme Vám tuto skutečnost s tím, že provedení opravy uvedeného zařízení bylo neodkladné s ohledem na

• obnovení dodávky pitné vody do přilehlých bytových domů

• zamezení zatékání vody do suterénů přilehlých budov

Ing. Ludvík Němejc, ředitel TS Strakonice

Ilustrační obrázek k problematice www.nevajgluj.cz
09. 2. 2024

Na tyto a další otázky odpoví vyhodnocení průzkumu týkajícího se nakládání s nedopalky.

https://nevajgluj.cz/.../vyhodnoceni-pruzkumu-k-nakladani...

Životní podmínky 2024 – výběrové šetření v domácnostech
05. 2. 2024

Životní podmínky 2024 – výběrové šetření v domácnostech

Každoročně ČSÚ organizuje šetření o životních podmínkách českých domácností. Smyslem je získat dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel.
Vlastní šetření proběhne od 3. února do 23. června 2024 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.
Řízením a koordinací šetření je v Jihočeském kraji pověřena Ing. Viera Ziková, tel: 386 718 561, 606 589 826, e.mail: viera.zikova@czso.cz.

Informace pro vlastníky nemovitých věcí
12. 1. 2024

Informace k dani z nemovitých věcí

na zdaňovací období roku 2024 pro obec:

 

S T R A K O N I C E

údaje k dani z pozemků

katastrální území (k. ú.)

 

kód k.ú.

prům. cena zem. půdy (Kč/m2)

zjednodušená evidence pozemků

Strakonice

 

755915

7,03

není

Dražejov u Strakonic

 

755940

6,28

není

Hajská

 

697753

7,57

není

Modlešovice

 

697761

7,15

není

Nové Strakonice

 

755923

7,24

není

Přední Ptákovice

 

755931

4,87

není

Střela

 

755958

5,38

není

 

Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven ze zákona na celém území obce takto:

k.ú. Strakonice

2,0

k.ú. Dražejov u Strakonic

2,0

k.ú. Hajská

2,0

k.ú. Modlešovice

2,0

k.ú. Nové Strakonice

2,0

k.ú. Přední Ptákovice

2,0

k.ú. Střela

2,0

údaje k dani ze staveb a jednotek

Koeficient je pro níže uvedený předmět daně stanoven ze zákona na celém území obce takto:

budova obytného domu (H)

ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I)

zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R)

ostatní zdanitelná jednotka (Z)

k.ú. Strakonice

2,0

k.ú. Dražejov u Strakonic

2,0

k.ú. Hajská

2,0

k.ú. Modlešovice

2,0

k.ú. Nové Strakonice

2,0

k.ú. Přední Ptákovice

2,0

k.ú. Střela

2,0

 

Koeficientem ve výši 1,5 stanoveným obcí se na celém území obce násobí sazba daně u:

- budov pro rodinnou rekreaci a budov rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci (J) a u budov, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám (K), s výjimkou garáže;

- u garáží vystavěných odděleně od budov obytných domů (L) a u zdanitelných jednotek, jejichž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž (V);

- u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek, jejichž převažující část zastavěné plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívaná k

  • podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství (M), (S)
  • podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě (N), (T)
  • ostatním druhům podnikání (O), (U)

 

Místním koeficientem ve výši 2 stanoveným obcí se na celém území obce:

násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů (A) a trvalých travních porostů (B).

podání daňového přiznání

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2024 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2024. Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ – D – 62, který je k dispozici na každém územním pracovišti, případně na internetové adrese finanční správy.

V souvislosti s „konsolidačním balíčkem“, který byl ve Sbírce zákonů zveřejněn jako zákon č. 349/2023 Sb. a jehož obsahem je rovněž Novela daně z nemovitých věcí, byl na stránkách FS vytvořen pro poplatníky daně z nemovitých věcí odkaz v sekci  - DANĚ-DANĚ-DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ - Novela zákona o dani z nemovitých věcí (konsolidační balíček) dostupný na níže uvedeném odkaze, kde lze dohledat podrobnější informace: 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/novela-zakona-o-dnv-2024

Na internetových stránkách FS jsou pro orientaci poplatníků daně k novele daně z nemovitých věcí uloženy soubory. Jedná se o soubory:

  • Stručný popis významných změn v zákonu o dani z nemovitých věcí
  • Kdo musí podávat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024 z důvodu novely zákona o dani z nemovitých věcí:
  • Změny, které nevyvolají povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024 z důvodu novely zákona o dani z nemovitých věcí
  • Kdo si může nově nárokovat osvobození na zdaňovací období roku 2024 z důvodu novely zákona o dani z nemovitých věcí

 

Případně lze pro informace možno využít i další odkaz umístěný na stránkách FS:

Zkontrolujte si, jestli nemáte povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024 | 2023 | Informace, stanoviska a sdělení | Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

Dále byla pro poplatníky daně spuštěna nová služby předvyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, kterou mohou využít pouze uživatelé přihlášení do Daňové informační schránky (DIS+).  Více informací naleznete na tomto odkazu:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2023 a v tiskové zprávě (https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/financni-sprava-spousti-pilotni-provoz-predvyplneni-priznani-dnv)

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze vyplnit elektronicky prostřednictvím Online finančního úřadu na adrese www.mojedane.cz v sekci Elektronická podání pro Finanční správu – Elektronické formuláře – Daň z nemovitých věcí – Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Online finanční úřad obsahuje veškeré číselníky nutné pro vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí včetně nápovědy. Tiskopis daňového přiznání v elektronické podobě ve formátu PDF je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz v nabídce Daňové tiskopisy. Na portálu Moje daně lze pro zpracování daňového přiznání vyhledat příslušné koeficienty obcí v sekci Vyhledávání koeficientů DNE.

Pokud by nebylo daňové přiznání podáno včas, případně by nebylo podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

Placení daně z nemovitých věcí

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2024. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb splatných nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2024, u ostatních poplatníků daně splatných nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2024.

Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, vzniká poplatníkovi při splnění zákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení.

bezhotovostní placení daně

bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj - číslo:   7755-77627231/0710

IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231           BIC kód: CNBACZPP

konstantní symbol:     1148 – platba převodním příkazem

variabilní symbol:       fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

úhrada daně prostřednictvím SIPO

Služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO podle Podmínek zveřejněných Finanční správou.

Pro zřízení služby poplatník vyplní „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní platby SIPO doručí územnímu pracovišti, na němž má veden spis k dani z nemovitých věcí. Spojovací číslo SIPO lze případně získat na kterékoliv poště. Pokud poplatník předá podklady do 31. ledna 2024, bude daň hrazena prostřednictvím SIPO od roku 2024. Daň bude automaticky hrazena i v následujících zdaňovacích obdobích i v případě změny výše stanovené daně z nemovitých věcí.

zaslání údajů pro placení daně na e-mail

Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností první splátky daně každý rok informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních platebních aplikací. V případě, že poplatník opomene uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku.

V souladu s přijetím „konsolidačního balíčku“ a novely daně z nemovitých věcí je s účinností od 1.1.2024 nově možnost pro poplatníky zaslat správci daně Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, jako elektronickou kopii dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, tj. postačí, aby poplatník správci daně zaslal e-mail (na e-mailovou adresu příslušného územního pracoviště) obsahující scan vlastnoručně podepsané Žádosti ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem (§ 15 odst. 6 zákona o dani z nemovitých věcí).

Pro zřízení služby na rok 2024 poplatník doručí vyplněnou „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ do 15. března 2024 na územní pracoviště, na němž má uložen spis k dani z nemovitých věcí. Údaje pro placení daně z nemovitých věcí budou poplatníkovi automaticky zasílány e‑mailem i v následujících zdaňovacích obdobích.

Služba je elektronickou náhradou za každoročně zasílané složenky pro placení daně, kterým správce daně zasílá podrobnou informaci pro placení daně na zvolenou e-mailovou adresu. Tato služba není určena poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.

úhrada daně v hotovosti

UPOZORNĚNÍ: daň v hotovosti je možné hradit pouze na Územním pracovišti v Českých Budějovicích v pondělí a ve středu v pokladních hodinách vždy od 8:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:30 hod.

Výběrové řízení
11. 1. 2024

Tajemnice Městského úřadu Strakonice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa s předpokládaným termínem nástupu 01.07.2024.

Nabídka pomoci
03. 1. 2024

Strakonická Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy nabízí své služby, a to i mimo kapacity poradny, osobám zasaženým událostmi na Filozofické fakultě UK.

Podrobnosti naleznete v přiloženém letáku.

 

Zdroj foto:pixabay

Tříkrálový koncert
02. 1. 2024

Ve středu 3. 1. 2024 se v kostele sv. Markéty od 18 hodin uskuteční koncert, jehož výtěžek poputuje na podporu Tříkrálové sbírky.

Srdečně zve Charita Strakonice