Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Částečná uzavírka ulice Raisova Strakonice 31. 3. - 14. 4. 2023

Rozhodnutí
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě podané žádosti, se souhlasem Policie ČR-KŘ, DI Strakonice a se souhlasem vlastníka místních komunikací, Města Strakonice, podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 39 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
p o v o l u j e
společnosti M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, v zastoupení Pavlem Bílkem - dopravně inženýrská opatření, Mnichov 132, 386 01 Strakonice, IČ: 65013395, částečnou uzavírku místní komunikace v ulici Raisova ve Strakonicích, v úseku od křižovatky s místní komunikací v ulici Písecká ke křižovatce s ulicí Na Jelence a MUDr. K. Hradeckého (včetně), při dodržení stanovených podmínek:

1) Částečná uzavírka - jednosměrná se povoluje z důvodu realizace stavby „I/22 - oprava objízdné trasy (Raisova ul.)“ ve výše uvedeném úseku, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ, DI Strakonice č.j. KRPC-161986-4/ČJ-2022-020706 ze dne 23.2.2023 a vyjádření vlastníka komunikace, města Strakonice ze dne 17.2.2023, při dodržení jejich podmínek.

2) Uzavírka se povoluje v termínu od 31.3.2023 do 14.4.2023

Objízdná trasa dle návrhu DIO:

Vedena po silnici č. II/173 v ulici Radomyšlská – po silnici č. I/22 – po silnici č. I/4.

Dle stanoviska ČSAD STTRANS a.s., Strakonice ze dne 17.2.2023 se uzavírka dotkne níže uvedených linek a spojů MHD:

 

Linky MHD:

385004 Strakonice,aut.nádr. - Strakonice,Velké nám. - Strakonice,Raisova - Strakonice,aut.nádr.
385005 Strakonice,Modlešovice - Strakonice,aut.nádr. - Strakonice,Raisova - Strakonice,Sídliště - Strakonice,Starý Dražejov
Po dobu uzavírky budou dotčené spoje výše uvedených linek vedeny po stanovené objížďce Radomyšlská ulice - sil. I/22 (nový obchvat) - sil. I/4 (Písecká ulice) a dále dle platného jízdního řádu obousměrně.
Po dobu uzavírky budou u všech spojů výše uvedených linek zrušeny zastávky Raisova a Raisova I.

Oprava (pokládka obrusné vrstvy) poloviny ulice Raisova na straně Technických služeb a firmy NAFO a křižovatka ulic Raisova, Na Jelence a MUDr. K. Hradeckého bude provedena v pátek dne 7.4.2023. V případě opravy druhé poloviny komunikace bude zhotovitel stavby informovat společnost PRIMA, a.s. o přesném termínu provádění stavebních prací z důvodu možného vjezdu do firmy.