Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Zastupitelstvo města Strakonice vydává podle § 96 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon),
tento jednací řád:

 

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.    Tento jednací řád upravuje podrobnosti o jednání zastupitelstva města, zejména svolávání, přípravu, průběh jednání, způsob usnášení a náležitosti zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva města.
2.    Dále upravuje způsob zabezpečení a kontroly plnění jeho usnesení.

 

Článek II.
Pravomoci zastupitelstva města

Pravomoci zastupitelstva města vymezují zejména ustanovení § 84 a § 85 zákona.

 

Článek III.
 Svolávání zasedání zastupitelstva města

1.    Zasedání zastupitelstva města se svolává takto:

a) Zasedání zastupitelstva města svolává starosta tak, aby od data posledního zasedání neuplynuly více než tři měsíce.
b) Usnese-li se zastupitelstvo města na dřívějším konkrétním datu zasedání, svolá starosta zasedání na tento den.
c) Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva města, nebo hejtman kraje, svolá starosta zasedání zastupitelstva města, které se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena městskému úřadu.

2.    Starosta určí místo a čas zahájení zasedání zastupitelstva města.
3.    Pozvánka na zasedání musí být členům zastupitelstva města odeslána nejméně 8 dnů přede dnem zasedání.
4.    Městský úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva města oznámením na webových stránkách města, na úřední desce před městským úřadem a na informačních tabulích v okrajových částech města alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva města.
5.    Rada města stanoví s ohledem na projednávanou problematiku okruh dalších jmenovitě pozvaných, zvláště pak fyzických a právnických osob, jichž se problematika dotýká.

 

Článek IV.
 Příprava zasedání zastupitelstva města

1.    Návrh pořadu jednání zastupitelstva města připravuje rada města ve spolupráci s odbory městského úřadu, výbory, komisemi a členy zastupitelstva města. Součástí přípravy je jednání s fyzickými a právnickými osobami, jichž se dotýkají projednávané věci.
2.    Přípravu zasedání zastupitelstva města zahajuje rada města zpravidla:

a)     4 týdny před stanoveným termínem zasedání,
b)     je-li zasedání zastupitelstva města svoláváno na žádost jedné třetiny jeho členů, nebo hejtmana kraje, do 3 dnů poté, co byla žádost doručena městskému úřadu.

3.    Rada města připraví pořad jednání:

a)     na základě vlastní iniciativy,
b)     na základě návrhů, dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva města a jeho výborů.

4.    Rada města zajistí, pokud to povaha věci vyžaduje a zastupitelstvo města nerozhodne jinak, odbornou expertizu, průzkum, veřejnou anketu či stanovisko jiných fyzických a právnických osob k projednávané věci.
5.    Rada města určí způsob přípravy písemných materiálů, odpovědnost za jejich zpracování a termín vyhotovení. Starosta kontroluje a koordinuje přípravu materiálů. Materiály určené pro jednání musí být ucelené, úplné, stručné, pravdivé a přehledně uspořádané. Nevyhovující materiály může rada města nebo zastupitelstvo města vrátit zpracovateli k přepracování s určením termínu.
6.    Iniciativní návrhy členů zastupitelstva města lze předkládat ústně. Zastupitelstvo města si však může vyžádat jejich písemné zpracování a předložení na následující zasedání. Na tyto návrhy se dále vztahují požadavky uvedené pod bodem 5.
7.    Písemné materiály musí být členům zastupitelstva města odeslány nejméně 8 dnů před zasedáním. Později, či přímo na zasedání předané materiály budou zařazeny na pořad jednání zcela výjimečně, a to pouze se souhlasem zastupitelstva města.  

 

Článek V.
Vlastní jednání

1.    Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Svou účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva města svým podpisem v listině přítomných. Svou neúčast omlouvají starostovi písemně, ústně, telefonicky nebo elektronickou poštou s uvedením důvodu. Pozdní příchod a předčasný odchod omlouvá starosta.
2.    Zasedání zastupitelstva města řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Předsedající řídí zasedání tak, aby mělo věcný a  klidný průběh. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani toho, komu bylo uděleno slovo při projevu. Pokud však  řečník nemluví k věci, může mu předsedající slovo odejmout. Se souhlasem zastupitelstva města mu však může být slovo znovu uděleno na návrh jiného člena zastupitelstva města. Ruší-li někdo zasedání, může být předsedajícím po upozornění z  jednací místnosti vykázán.
3.    Pracovní předsednictvo tvoří starosta, oba místostarostové a další člen rady města určený předem předsedajícím. Pracovní předsednictvo pomáhá předsedajícímu řešit technické otázky spojené s průběhem jednání.
4.    Předsedající zahájí jednání ve stanovenou hodinu, nejpozději však v době, kdy je v jednací místnosti přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, nejdéle do 30 minut od stanoveného začátku jednání.
5.    Předsedající konstatuje schopnost zastupitelstva města usnášet se. Není-li při zahájení jednání nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva města a svolá zasedání náhradní tak, aby se konalo do 15 dnů.
6.    V úvodu jednání zastupitelstvo města:

a) vyslechne sdělení ověřovatelů o posouzení souladu zápisu z minulého zasedání s realitou. Nejsou-li vzneseny námitky, považuje se zápis za  schválený, jsou-li vzneseny námitky, rozhodne o znění zápisu zastupitelstvo města,
b) zvolí nejméně 3 člennou návrhovou komisi,
c) schválí, případně upraví pořad jednání,
d) zvolí dva své členy za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání,
e) umožní přítomným občanům přednést své dotazy, připomínky a podněty k jednotlivým záležitostem. Občanům uděluje předsedající slovo postupně tak, jak se přihlásili, vždy nejvýše na dobu 3 minut, popř. na dobu kratší tak, aby celkový časový prostor vymezený na úvod zasedání připomínkám občanů nepřesáhl 30 minut. Tato doba je určena výhradně pro občany, kteří nejsou členy zastupitelstva města.  

7.    Na zasedání zastupitelstva města může být jednáno pouze o bodech, které byly zařazeny na pořad jednání. Návrhy na doplnění pořadu jednání může podat kterýkoli člen zastupitelstva města před schválením pořadu jednání. O těchto návrzích, o případných námitkách proti pořadu jednání a o jeho konečné podobě rozhoduje zastupitelstvo města hlasováním před projednáním jednotlivých bodů pořadu jednání. Tím není dotčena možnost změnit v průběhu zasedání pořadí bodů schváleného pořadu jednání.
8.    V dalším průběhu jednání bude zastupitelstvo města seznámeno s eventuálními peticemi občanů zaslanými městskému úřadu či ostatními závažnými skutečnostmi, které se udály od minulého zasedání zastupitelstva města a nejsou předmětem programu.
9.    Využil-li starosta města ustanovení § 105 zákona a pozastavil výkon usnesení rady města, rozhodne zastupitelstvo města o jeho zrušení.
10.    Zprávy, návrhy a ostatní záležitosti zařazené na pořad jednání uvádí člen zastupitelstva města pověřený radou města nebo zastupitelstvem města, příslušný vedoucí odboru MěÚ, příslušný vedoucí pracovník orgánu města, právnické osoby, jejímž zakladatelem nebo zřizovatelem je město nebo ve které má město majetkovou účast, popř. zástupce orgánů kraje a v případě potřeby i jiný předkladatel.
11.    O slovo se žádá zvednutím ruky a současným stlačením příslušného tlačítka na hlasovacím zařízení, je-li k dispozici, popř. ústně před zasedáním. O slovo lze požádat jen do té doby, dokud předsedající neudělí závěrečné slovo nebo není vyhlášeno ukončení rozpravy k projednávané otázce. Nikdo, komu nebylo slovo uděleno, nemůže se ho ujmout.
12.    Průběh rozpravy:

a) V rozpravě uděluje předsedající slovo členům zastupitelstva města nejvýše na dobu 3 min. Pokud se řečník nedrží projednávaného bodu, je předsedající po upozornění oprávněn mu slovo odejmout. K jednomu projednávanému bodu může člen zastupitelstva vystoupit maximálně dvakrát, pokud při schvalování pořadu jednání u jednotlivého bodu nerozhodne zastupitelstvo o vyšším počtu vystoupení, vyjma bodu VIII odst. 2 jednacího řádu.

b) Členu vlády, jím určenému zástupci, senátoru, poslanci, zástupci orgánů kraje, předsedovi osadního výboru, nebo čestnému hostovi udělí předsedající slovo vždy, když o to požádá.

c) Předsedající uděluje slovo ostatním osobám přítomným v jednací místnosti v pořadí, v jakém se přihlásily do rozpravy k projednávanému bodu programu. O slovo se ostatní osoby hlásí u zapisovatelek v průběhu zasedání.

d) Přesáhne-li vystoupení řečníka dobu 3 minut, nebo pokud řečník nehovoří k projednávanému bodu, je předsedající oprávněn po upozornění mu odejmout slovo.

e) Rozprava k projednávanému bodu je ukončena na základě rozhodnutí předsedajícího či na základě usnesení zastupitelstva města. Návrh na ukončení rozpravy je oprávněn podat každý člen zastupitelstva města.

f) Je-li rozhodnuto o ukončení rozpravy, umožní předsedající vystoupit přihlášeným členům zastupitelstva města a těm osobám, které do ní byly přihlášeny k okamžiku jejího ukončení.

g) Technickou poznámku či faktickou připomínku lze vznést kdykoli v průběhu jednání. Doba technické poznámky činí nejvýše 1 minutu. Nejedná-li se o technickou či faktickou poznámku (např. o upozornění na nedodržování jednacího řádu, funkčnost hlasovacího zařízení, chybu v psaní v navrhovaném textu usnesení apod.), odebere předsedající vystupující osobě slovo.

13.  Po každých přibližně 2 hodinách jednání vyhlašuje předsedající přestávku v trvání 15 minut.

 

Článek VI.
Usnesení

1.    Součástí písemně nebo ústně předkládaného materiálu musí být návrh usnesení. Usnesení musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jinými dotčenými předpisy a obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry a opatření musí být formulovány stručně, adresně, s termíny plnění a určením odpovědnosti za splnění ukládaných úkolů.
2.    Ke každému návrhu lze vznést protinávrh.
3.    Nepřijme-li zastupitelstvo města navrhované usnesení nebo žádné z navrhovaných variantních řešení, předsedající přeruší zasedání a návrhová komise po konzultacích vypracuje nový návrh usnesení. Předsedající dá hlasovat o tomto návrhu. Zastupitelstvo města se na návrh předsedajícího či jiného člena zastupitelstva města též může usnést na dohadovacím řízení. Zastupitelstvo si zvolí dohadovací komisi tak, aby v ní byli stejným počtem zastoupeni ti členové, kteří hlasovali pro návrh usnesení, jakož i ti, kteří hlasovali proti návrhu usnesení. Jednání dohadovací komise řídí předsedající bez práva hlasování. Dojde-li při řízení k dohodě, předsedající nechá hlasovat o upraveném návrhu usnesení. Nedojde-li k dohodě do 30 minut, předsedající prohlásí návrh za zamítnutý. Rovněž prohlásí návrh za zamítnutý, není-li upravený návrh přijat. Zastupitelstvo města může též rozhodnout, že věc vyžaduje další objasnění a zkoumání a odložit její projednávání na příští zasedání. Zároveň může stanovit termín tohoto zasedání.
4.    Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky a současným stlačením příslušného tlačítka na hlasovacím zařízení, je-li k dispozici, v pořadí pro,  proti, zdržení se. Nejprve se hlasuje o protinávrzích v pořadí, v jakém byly vzneseny. Není-li schválen ani jeden protinávrh, hlasuje se o původním návrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
5.    Kterýkoli člen zastupitelstva města může navrhnout jiný způsob hlasování. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy.
6.    Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města.
7.    Sčítání hlasů se provádí prostřednictvím hlasovacího zařízení, je-li k dispozici. Není-li hlasovací zařízení k dispozici, provádí sčítání hlasů předsedající, může jím však případně pověřit některého z členů pracovního předsednictva.
8.    Souhrn usnesení (výpis) podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním, který je zastupitelstvem města pověřen.
9.    Usnesením se v tomto jednacím řádu rozumí též obecně závazná vyhláška.

 

Článek VII.
Plnění usnesení a jeho kontrola

1.    Usnesení ze zasedání zastupitelstva města se písemně vyhotovují do 10 dnů po skončení zasedání a do 14 dnů po skončení zasedání se rozesílají všem členům zastupitelstva města a těm fyzickým a právnickým osobám, jichž se předmětné usnesení dotýká.
2.    Usnesení ze zasedání zastupitelstva města se zveřejňují do 10 dnů po skončení zasedání na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů.
3.    Plnění usnesení zabezpečují rada města, starosta, místostarostové, jednotlivé výbory, popř. jiné orgány města, komise, městský úřad a řízené organizace. Opatření potřebná k plnění usnesení zastupitelstva města přijímá rada města na své nejbližší schůzi.
4.    Rada města kontroluje průběžné plnění usnesení před termínem jeho splnění. Sledováním plnění usnesení může dále pověřit jiný orgán.
5.    O plnění usnesení podává rada města zprávu zastupitelstvu města vždy po skončení kalendářního pololetí na jeho nejbližším následujícím zasedání.

 

Článek VIII.
Dotazy členů zastupitelstva města

1.    Členové zastupitelstva města mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města, její  jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je město, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které město založilo nebo zřídilo, jakož i požadovat od zaměstnanců města zařazených do městského úřadu a od zaměstnanců právnických osob, které město založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva města.
2.    Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města dle odst. 1 vznáší členové zastupitelstva města v bodě programu „diskuse“, který se zařazuje na závěr zasedání zastupitelstva města. Člen zastupitelstva města může v daném bodě vystoupit jedenkrát, a to v časovém limitu max. 3 min. Člen zastupitelstva města může v tomto bodě programu rovněž odpovídat na dotaz jiného člena zastupitelstva města, vždy však v časovém limitu 1 min. Tímto není dotčeno právo člena zastupitelstva města v daném bodě jedenkrát samostatně vystoupit.
3.    Pokud člen zastupitelstva města vznese v bodě „diskuse“ dotaz, připomínky či podnět, na jehož základě by mělo zastupitelstvo přijmout usnesení (návrhy k zařazení na pořad jednání), nechá předsedající zasedání hlasovat o jeho zařazení na program probíhajícího, popř. příštího zasedání jako samostatný bod. To neplatí, jedná-li se o procedurální návrhy (návrhy čistě procesního charakteru, jako je např. návrh na prodloužení doby zasedání, návrh na vyhlášení přestávky, návrh na přerušení zasedání atd.), o jejichž zařazení na program jednání se nehlasuje a hlasuje se přímo o jejich obsahu.
4.    Není-li možná okamžitá odpověď, dotázaný zpracuje odpověď písemně a předloží ji jako součást písemného materiálu časově příslušnému zasedání zastupitelstva města. Členovi zastupitelstva města, který dotaz, podnět či připomínku vznesl, musí být písemná odpověď či informace poskytnuta nejpozději do 30 dnů.
5.    Pokud člen zastupitelstva města není spokojen s vyřízením připomínky či dotazu, zaujímá k věci konečné  stanovisko zastupitelstvo města.
6.    Uplatněné dotazy a připomínky a jejich vyřízení se  zaznamenávají v zápisu ze zasedání zastupitelstva města.
7.    O vyřízení dotazů, připomínek a námětů přednesených na zasedání zastupitelstva města informuje rada města na následujícím zasedání zastupitelstva města.

 

Článek IX.
Ukončení zasedání

1.    Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, je-li  vyčerpán pořad jednání a nikdo se již nehlásí o slovo.
2.    Předsedající rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesne-li počet přítomných členů zastupitelstva města pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva města, nebo nastanou-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V tomto případě se koná náhradní zasedání do 15 dnů.
3.    Jednání zastupitelstva města končí nejpozději ve 20.00 hod. Pro případ, že nebude ukončeno jednání k dotazům všech členů zastupitelstva města přihlášených v rámci bodu „diskuse“, rozhodne zastupitelstvo města hlasováním o možném prodloužení jednání maximálně o dalších 30 min. Poté se jednání zastupitelstva města přerušuje a pokračuje následující den od 15.00 hod.

 

Článek X.
Zápis

1.    O průběhu každého zasedání zastupitelstva města se pořizuje písemný zápis, který vyhotovuje pověřený zaměstnanec města zařazený do MěÚ.
2.    Zápis osvědčuje průběh jednání a obsah přijatých usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně  podepsaná listina přítomných, rovněž tak návrhy a dotazy podané při zasedání písemně i ústně.
3.    V zápisu se uvádí:

a) den a místo zasedání,
b) hodina zahájení a ukončení, případně doba přerušení zasedání,
c) počet přítomných a jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva města,
d) ověření zápisu z předchozího zasedání,
e) jména určených ověřovatelů zápisu,
f) schválený pořad jednání zastupitelstva města,
g) podané návrhy, průběh a výsledek hlasování,
h) přijatá usnesení,
ch) podané dotazy a připomínky a způsob jejich vyřízení,
i) další skutečnosti, které se mají podle rozhodnutí zastupitelstva města stát součástí zápisu.

4.    Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva města a podepisují ho starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis musí být uložen na městském úřadu k nahlédnutí. Po uplynutí 10 let je předán okresnímu archivu k archivaci.
5.    Zápis z předchozího zasedání je při zasedání zastupitelstva města vyložen k nahlédnutí.
6.    Ze zasedání lze též pořídit zvukový či obrazový záznam. Tento záznam však nenahrazuje zápis.

 

Článek XI.    
Ustanovení závěrečná

1.    Tento jednací řád může měnit nebo doplňovat pouze Zastupitelstvo města Strakonice.
2.    Jednací řád musí být při zasedání zastupitelstva města vždy vyložen v jednací místnosti k nahlédnutí. Ustanovení čl. V odst. 2 a odst. 12 písm. b) a písm. c) musí být vždy vyvěšeno poblíž vchodu do jednací místnosti. Jednací řád obdrží každý člen zastupitelstva města po nástupu do funkce nebo po jeho úpravě.
3.    Tento jednací řád byl schválen Zastupitelstvem města Strakonice dne 17. 6. 2015 a nabývá účinnosti dnem schválení. Tímto okamžikem pozbývá platnosti a účinnosti jednací řád Zastupitelstva města Strakonice schválený dne 14. 3. 2012.

 

Ve Strakonicích dne 17. 6. 2015

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta

 

Milan Jungvirt v.r.
místostarosta