Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem
z Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje
– grantového programu Ochrana před povodněmi

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2007 – 11/2007
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.768.868,- Kč včetně DPH
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
1.000.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
768.868,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
18.4.2007
Přidělení dotace: 
29.5.2007
Zahájení výběrového řízení: 
27.6.2007
Ukončení výběrového řízení: 
31.7.2007
Zahájení fyzické realizace: 
1.8.2007
Ukončení fyzické realizace: 
31.10.2007
Ukončení projektu: 
30.11.2007
Stručný obsah projektu: 

Hlavním záměrem projektu je reagovat na slabé stránky a ohrožení města v oblasti protipovodňové ochrany a snížení rizik a zvýšení ochrany osob a majetku (jak veřejného, tak i soukromého). Specifickým cílem projektu je realizace pasivních prvků protipovodňové ochrany centra města Strakonice.

Účelem stavby je protipovodňová ochrana centra města. Na základě studií a rozborů lze ochránit centrum města využitím tzv. pasivního principu protipovodňových opatření – tedy výstavbou ochranných bariér, které zamezí záplavě vytčeného chráněného území. Chráněným územím je vpřípadě realizace tohoto projektu považováno níže položené území města na levém břehu řeky Otavy mezi Katovickou silnicí a ulicí Ellerovou.

Projekt řeší následující stavební objekty:

SO 01 – Hrazení podchodu Katovické silnice u jezu
V tomto stavební objektu je navržena realizace mobilního hrazení zlehkých nerezavějících hradidel komůrkové konstrukce.

SO 02 – Ochranná hrázka u Katovické silnice
Navrhovaná hrázka bude zřízena podél paty zemního náspu Katovické silnice tak, aby překlenula a ochránila snížené místo silnice přelévané při povodni.

SO 03 – Revize a úprava hrazení Mlýnského náhonu
Vtok do náhonu je realizován úsekem trubního vedení s možností hrazení v betonové šachtě dřevěným stavidlem pohybovaným v drážkách shora pomocí pohybového mechanismu. Projekt předpokládá demontáž stavidla, odříznutí drážek v úrovni vrchu šachty a demontáž pohybového mechanismu.

SO 04 – hrazení podchodu katovické silnice u mostu
V tomto stavebním objektu je navrženo mobilní hrazení – stejné jako u SO 01.

Investiční akce je realizována dle zhotovené projektové dokumentace „Strakonice – prvky pasivní protipovodňové ochrany centra“ od projektové kanceláře VH-TRES, s.r.o. vodohospodářské služby. Nově vybudovaná ochranná hráz bude mít délku 115,7 m a délka nově pořízeného mobilního hrazení bude 22,72 m2.

Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel díla – jakožto nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice (výše nabídkové ceny činí 1.768.868,- Kč). Smlouva o dílo byla podepsána dne 31. července 2007 a hned poté začaly probíhat stavební práce.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.