Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Odbor rozvoje – úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady (ÚAP) ve správním obvodu Obce s rozšířenou působností (ORP) Strakonice. Platností zákona č. 183/2006 Sb., vznikla také povinnost orgánům veřejné správy, jimi zřízeným právnickým osobám a vlastníkům dopravní a technické infrastruktury poskytnout za tímto účelem údaje o území. Poskytovatelé údajů přitom zodpovídají za správnost a úplnost těchto údajů a zajišťují jejich aktualizaci. Jedná se o poskytování údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k území nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů. Dále to jsou informace o záměrech na změny v území.

Pořízené ÚAP slouží zejména jako podklad pro pořizování územně plánovacích dokumentací (zásady územního rozvoje - § 36 stavebního zákona, územní plán - § 43 stavebního zákona, regulační plán - § 61 stavebního zákona). Využívány jsou také jako podklad pro posuzování vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území a pro posuzování vlivu záměrů na životní prostředí. Dále slouží pro poskytování územně plánovacích informací a v obcích, které nemají platnou územně plánovací dokumentaci, jako podklad pro rozhodování stavebních úřadů.

V roce 2020 došlo, v souladu s § 28 stavebního zákona k 5. úplné aktualizaci ÚAP ORP Strakonice. Aktualizace ÚAP byla zpracována odborem rozvoje Městského úřadu Strakonice.

Dle § 166 odst. 2 stavebního zákona je pořizovatel ÚAP povinen zveřejnit, kromě ÚAP a jejich aktualizace, také informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území poskytnutého dle § 27 stavebního zákona. Tyto informace jsou dostupné na Geoportálu Jihočeského kraje pod odkazem Geoportál Jihočeského kraje - Informace o technické infrastruktuře (Územní plánování) (gov.cz)