Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Informace o kontrolní činnosti stavebního úřadu za rok 2023 podle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)

Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, příslušný podle § 34a odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, v souladu s § 334a odst. 3 stavebního zákona, vydává dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, tyto informace o kontrolách.

Období: 1.1.2023 - 31.12.2023

Oblast kontrol: § 33b zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění a § 171 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Informace o kontrolní činnosti finančního odboru za rok 2023 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) obecné informace o výsledcích provedených kontrol v roce 2023.

Finanční odbor v roce 2023 provedl 15 veřejnosprávních kontrol u zřizovaných příspěvkových organizací, které byly zaměřeny především na prověření hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o kontrolní činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2023 dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Strakonice, obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu v roce 2023 celkem 145 kontrol ve smyslu ustanovení § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, sledujících, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. Výkon kontroly se řídil ust. zákona č.

Informace o kontrolní činnosti odboru životního prostředí, za rok 2023 podle zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2023.

Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, provedených odborem vnitřních věcí Městského úřadu Strakonice v roce 2023

1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol

Kontroly byly prováděny v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a § 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o matrikách).

2. Počet provedených kontrol

V roce 2023 bylo provedeno celkem 6 kontrol výkonu přenesené působnosti.

3. Zhodnocení výsledků kontrolní činnosti

Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, provedených odborem vnitřních věcí Městského úřadu Strakonice v roce 2022

1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol

Kontroly byly prováděny v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách).