Dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušená dokumentace stavby (pasport stavby)

Jaké právní předpisy platí pro uchovávání dokumentace stavby a pořizování a ověření dokumentace skutečného provedení stavby?

  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)
  • vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění

Obecně:
Dle ustanovení § 125 stavebního zákona: vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případě, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě (prodej domu, apod.), odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

Pokud vlastník stavby nemá ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

 

Pro jaké případy je nutné pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby?

1. Při podání oznámení o užívání stavby dle § 120 a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 (při provedení změny oproti projektové dokumentaci ověřené při povolení stavby).

2. Při podání žádosti o dodatečné povolení stavby dle § 129, odst. 2 stavebního zákona se předkládá projektová dokumentace předepsaná k ohlášení či stavebnímu povolení (dle druhu stavby).

 

Pro jaké případy postačí pořídit zjednodušenou dokumentaci stavby, tzv. pasport stavby:

1. v případě dle § 125 odst.1 stav. zákona, kdy stavba byla v minulosti řádně povolena a zkolaudována, dochovaly se doklady či jiné důkazy o jejím řádném povolení a slouží svému účelu, ale ověřená dokumentace odpovídající jejímu skutečnému provedení nebyla dochována, příp. nebyla vůbec pořízena nebo není v náležitém stavu.

V tomto případě je možné předložit stavebnímu úřadu zjednodušenou dokumentaci stavby, (tzv. pasport stavby), kterou stavební úřad následně ověří.

 

Pozor:  Podmínka pro vydání pasportu stavby!

Aby mohl vlastník stavby předložit zjednodušenou dokumentaci stavby a požádat o ověření tzv. pasportu stavby, musí stavebnímu úřadu prokázat (důkazní materiály, výpovědi, úřední listiny apod.), že stavba byla v minulosti řádně povolena a zkolaudována. Institut pasportu neslouží k legalizaci „černých“ staveb.

 

Rozsah a obsah dokumentace
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušené dokumentace stavby stanoví § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění ( příloha č. 7).

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...