Reklamní a informační zařízení nebo stavba pro reklamu

Jaké právní předpisy jsou určující pro posouzení umístění a provedení reklamního a informačního zařízení nebo stavby pro reklamu?

  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění  
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a    stavebního řádu, v platném znění
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

 

Co je reklamní a informační zařízení nebo stavba pro reklamu?

Dle § 3 odst. 2 stavebního zákona se zařízením rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu. Zařízení o celkové ploše větší než  8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu.
Dle § 2 odst. 3 stavebního zákona se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.

 

Jaký je postup žadatele o povolení reklamního a informačního zařízení nebo stavby pro reklamu?
1) Pro umístění reklamních a informačních zařízení a staveb pro reklamu je nutné podání předepsaného formuláře „Žádost o územní souhlas“, včetně předepsaných příloh. K žádosti žadatel připojí doklady dle § 96 odst. 3 stavebního zákona. Náležitosti žádosti o územní souhlas stanoví prováděcí právní předpis vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Pouze informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2, umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací nevyžadují úz. rozhodnutí, stav. povolení ani úz. souhlas či ohlášení (§ 79 odst.2 písm.a/ stav. zákona)
2) Pro provedení reklamního a informačního zařízení se dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 15 stavebního zákona nevyžaduje podání ohlášení ani žádosti o stavební povolení.
3) Pro provedení stavby pro reklamu dle § 104 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je nutné podání předepsaného formuláře „Ohlášení stavby“ včetně projektové dokumentace. K ohlášení stavebník přiloží předepsané doklady dle § 105 stavebního zákona.

 

Jaké další podklady jsou třeba pro posouzení záměru?
1) V obci mimo pozemní komunikaci nebo mimo silniční ochranné pásmo
- stanovisko Policie ČR z hlediska znění § 78 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., pro posouzení záměru dle § 24d vyhlášky č. 501/2006 Sb. (bezpečnost silničního provozu)
- na území města Strakonice stanovisko architekta města z hlediska vzhledu navrhovaného záměru, pro posouzení záměru dle § 24d vyhlášky č. 501/2006 Sb. (estetický vzhled)
2) Na pozemní komunikaci nebo v silničním ochranném pásmu komunikace
- povolení příslušného silničního správního úřadu podle § 25 nebo § 30 zákona č. 13/1997 Sb., na základě stanoviska Policie ČR z hlediska znění § 78 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.

 

Jaký je postup stavebního úřadu při posouzení záměru:
 - umístění reklamního a informačního zařízení nebo stavby pro reklamu?
Stavební úřad po posouzení záměru na základě žádosti o územní souhlas a přiložených dokladů může dle § 96 stavebního zákona vydat územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Nesplňuje – li záměr podmínky pro vydání územního souhlasu, stavební úřad rozhodne podle § 96 odst. 5 stavebního zákona usnesením o provedení územního řízení. Žádost o územní souhlas se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí, a pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad žadatele k doplnění o údaje a podklady přiměřeně k povaze záměru.
- provedení reklamního a informačního zařízení nebo stavby pro reklamu?
Stavební úřad po posouzení záměru na základě ohlášení stavby a požadovaných příloh vydá písemný souhlas s provedením ohlášené stavby podle § 106 stavebního zákona, pokud je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky nebo rozhodnutími dotčených orgánů a s územním souhlasem.
Pokud ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného záměru, stavební úřad rozhodne podle § 107 odst. 1 stavebního zákona usnesením o provedení stavebního řízení. Podané ohlášení se považuje za žádost o stavební povolení, a pokud je to pro posouzení stavebního záměru nezbytné, vyzve stavební úřad stavebníka k doplnění v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení.

 

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...