Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Jaké právní předpisy jsou určující pro posouzení umístění a provedení reklamního a informačního zařízení nebo stavby pro reklamu?

  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění  
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a    stavebního řádu, v platném znění
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

 

Co je reklamní a informační zařízení nebo stavba pro reklamu?

Dle § 3 odst. 2 stavebního zákona se zařízením rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu. Zařízení o celkové ploše větší než  8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu.
Dle § 2 odst. 3 stavebního zákona se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.

 

Jaký je postup žadatele o povolení reklamního a informačního zařízení nebo stavby pro reklamu?
1) Pro umístění reklamních a informačních zařízení a staveb pro reklamu je nutné podání předepsaného formuláře „Žádost o územní souhlas“, včetně předepsaných příloh. K žádosti žadatel připojí doklady dle § 96 odst. 3 stavebního zákona. Náležitosti žádosti o územní souhlas stanoví prováděcí právní předpis vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Pouze informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2, umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací nevyžadují úz. rozhodnutí, stav. povolení ani úz. souhlas či ohlášení (§ 79 odst.2 písm.a/ stav. zákona)
2) Pro provedení reklamního a informačního zařízení se dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 15 stavebního zákona nevyžaduje podání ohlášení ani žádosti o stavební povolení.
3) Pro provedení stavby pro reklamu dle § 104 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je nutné podání předepsaného formuláře „Ohlášení stavby“ včetně projektové dokumentace. K ohlášení stavebník přiloží předepsané doklady dle § 105 stavebního zákona.

 

Jaké další podklady jsou třeba pro posouzení záměru?
1) V obci mimo pozemní komunikaci nebo mimo silniční ochranné pásmo
- stanovisko Policie ČR z hlediska znění § 78 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., pro posouzení záměru dle § 24d vyhlášky č. 501/2006 Sb. (bezpečnost silničního provozu)
- na území města Strakonice stanovisko architekta města z hlediska vzhledu navrhovaného záměru, pro posouzení záměru dle § 24d vyhlášky č. 501/2006 Sb. (estetický vzhled)
2) Na pozemní komunikaci nebo v silničním ochranném pásmu komunikace
- povolení příslušného silničního správního úřadu podle § 25 nebo § 30 zákona č. 13/1997 Sb., na základě stanoviska Policie ČR z hlediska znění § 78 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.

 

Jaký je postup stavebního úřadu při posouzení záměru:
 - umístění reklamního a informačního zařízení nebo stavby pro reklamu?
Stavební úřad po posouzení záměru na základě žádosti o územní souhlas a přiložených dokladů může dle § 96 stavebního zákona vydat územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Nesplňuje – li záměr podmínky pro vydání územního souhlasu, stavební úřad rozhodne podle § 96 odst. 5 stavebního zákona usnesením o provedení územního řízení. Žádost o územní souhlas se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí, a pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad žadatele k doplnění o údaje a podklady přiměřeně k povaze záměru.
- provedení reklamního a informačního zařízení nebo stavby pro reklamu?
Stavební úřad po posouzení záměru na základě ohlášení stavby a požadovaných příloh vydá písemný souhlas s provedením ohlášené stavby podle § 106 stavebního zákona, pokud je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky nebo rozhodnutími dotčených orgánů a s územním souhlasem.
Pokud ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného záměru, stavební úřad rozhodne podle § 107 odst. 1 stavebního zákona usnesením o provedení stavebního řízení. Podané ohlášení se považuje za žádost o stavební povolení, a pokud je to pro posouzení stavebního záměru nezbytné, vyzve stavební úřad stavebníka k doplnění v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení.