Vodovodní, kanalizační a energetické přípojky.

Jaké právní předpisy jsou určující pro posouzení stavby přípojky?
-  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
-  vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění  
- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a    stavebního řádu, v platném znění  
-  vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění  
-  zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
-  zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
 

Co je přípojka?
POZOR!!!   -   nezaměňovat pojem vnější domovní rozvod za pojem přípojka
Výklad pojmů podle zvláštních právních předpisů:
(zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)
Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.
(zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon)
Elektrická přípojkou je zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic                          v elektrické stanici a mimo ní odbočením od vedení přenosové nebo distribuční soustavy, a je určeno k připojení odběrného elektrického zařízení.
Plynovodní přípojka je zařízení začínající odbočením z plynovodu přepravní nebo distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu; toto zařízení slouží k připojení odběrného plynového zařízení.
Tepelná přípojka je zařízení, které vede teplonosnou látku ze zdroje nebo rozvodného tepelného zařízení k odběrnému tepelnému zařízení pouze pro jednoho odběratele. Tepelná přípojka začíná na zdroji tepelné energie nebo odbočením od rozvodného tepelného zařízení a končí vstupem do odběrného tepelného zařízení.

 

Jaký je postup žadatele o povolení přípojky?
 Pro provedení přípojek se dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona nevyžaduje podání ohlášení ani žádosti o stavební povolení, postačí územní souhlas. O ten lze žádat podáním předepsaného formuláře ,,žádost o územní souhlas“, včetně předepsaných příloh dle § 96 odst. 3 stavebního zákona. Náležitosti žádosti o územní souhlas stanoví prováděcí právní předpis vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.
 

Jaký je postup stavebního úřadu při posouzení stavby přípojky?
Stavební úřad po posouzení záměru na základě žádosti o územní souhlas a přiložených dokladů může dle § 96 stavebního zákona vydat územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Nesplňuje – li záměr podmínky pro vydání územního souhlasu, stavební úřad rozhodne podle § 96 odst. 5 stavebního zákona usnesením o provedení územního řízení. Žádost o územní souhlas se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí, a pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad žadatele k doplnění o údaje a podklady přiměřeně k povaze záměru.

 

Jaký je postup žadatele v případě, kdy se jedná pouze o výměnu stávajících nevyhovujících rozvodů vody, kanalizace, plynu, el. energie?
V uvedeném případě, pokud se nemění rozsah, dimenze ani trasa vedení a nedojde k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma, se jedná o stavební úpravy a udržovací práce, které dle § 79 odst. 6 stavebního zákona nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas a v souladu s § 103 odst. 1 písm c) a d) stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Předmětnou stavbu lze provést bez povolení nebo opatření stavebního úřadu.

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...