Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Jaké právní předpisy jsou určující pro posouzení, zda stavební úpravy bytových jednotek vyžadují povolení stavebního úřadu?
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon“)

 

Jaké udržovací práce bytových jednotek v bytovém domě nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu?
Podle § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona se jedná o udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

Jedná se tedy např. o výměnu zařizovacích předmětů jako jsou vodovodní baterie, umyvadla, vany, sprchové kouty, záchodové mísy, atd. Dále lze do této kategorie zařadit opravu podlah, omítek, maleb, obkladů, ap.

 

Jaké stavební úpravy bytových jednotek v bytovém domě nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu?
Podle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona se jedná o stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.  

Jedná se tedy např. o stavební úpravy bytového jádra, které spočívají v odstranění stávající konstrukce a zařizovacích předmětů, nové vyzdění příček, osazení nových zařizovacích předmětů a provedení nových rozvodů instalací (v tomto případě stavební úřad doporučuje nechat zpracovat statický výpočet pro zatížení stropní konstrukce v případě použití zdícího materiálu s větší hmotností než konstrukce původních příček, dále upozorňuje na povinnost provedení revize elektroinstalace v případě její úpravy).
Další častou stavební úpravou je výměna stávajících oken za nová okna. V tomto případě nesmí dojít ke změně rozměrů, členění, barevnosti a v některých případech i materiálové změně. Pokud součástí výměny oken bude i odstranění meziokenních vložek a jejich vyzdění, je nutné konzultovat konečnou vnější úpravu fasády (změnu vzhledu) s architektem města a projednat se stavebním úřadem.

 

Kdy budou vyžadovat stavební úpravy nebo udržovací práce stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu?
Jak bylo již výše uvedeno, bude se jednat zejména o zásahy do nosných panelů nebo zdiva, dále např. při provádění stavebních úprav za účelem změny v užívání stavby, při změně vnějšího vzhledu stavby (osazení výplní okenních či dveřních otvorů jiných rozměrů, členění či barvy, úpravy vzhledu fasády) nebo při provádění stavebních úprav a udržovacích prací na kulturní památce.

 

V případě pochybností je vždy nezbytné se obrátit na stavební úřad, který poskytne stavebníkovi na základě konkrétního záměru bližší informace.