Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu

Jaké právní předpisy jsou určující pro posouzení výjimky?

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), v platném znění
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
 • vyhláška  č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání  staveb, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění.

Kdy lze výjimku udělit?
O výjimce se rozhoduje ve správním řízení a stavební úřad zkoumá odůvodněnost žádosti. V jednotlivých odůvodněných případech lze dle § 169 odst. 2 stavebního zákona povolit výjimku pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu. Na udělení výjimky není právní nárok, což vyplývá z dikce odstavců  2 – 6 § 169 stavebního zákona. Je to rozhodnutí předběžné povahy a jako takové je vyloučeno z přezkumu ve správním soudnictví. Situace, kdy žadatel svým záměrem nesplňuje podmínky stanovené zákonem a jeho návrh je v rozporu s vyhláškou, není důvodem pro udělení výjimky z předmětného ustanovení.

 

Z jakých právních předpisů a  ustanovení lze výjimku udělit?
Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona je možná výjimka:

 • z ustanovení § 20 odst. 3, 5 a 7, § 21 odst. 4, § 23 odst. 2, § 24 odst. 1 a 3, § 24a odst. 2 a 3, § 25   odst. 2 až 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 • z ustanovení § 5 odst. 2, § 10 odst. 3 a 5, § 11 odst. 2, § 12 odst. 2, § 13 odst. 2, § 18 odst. 6, § 40 odst. 4, § 41 odst. 5, § 44 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
 • z ustanovení bodu 2.0.2. přílohy č. 1, bodů 1.0.2, 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5., 1.2.1., 2.0.1., 2.0.2., 2.1.1., 3.1 přílohy č. 2 a bodů 1.1.2., 2.1.1. až  2.1.3. přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, v platném znění

 

Kdo rozhoduje o výjimce?
O výjimce z obecných požadavků na využívání území při pořizování územního plánu a regulačního plánu rozhoduje příslušný pořizovatel.
O výjimce z obecných požadavků na využívání území při stanovení požadavků na vymezování pozemků a umísťování staveb na nich rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci.
O výjimce z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci.
Řízení o výjimce se vede na žádost buď samostatně nebo může být spojeno s územním, stavebním nebo jiným řízením podle tohoto zákona, nemusí však být ukončeno společným správním aktem.
Rozhodnutí o povolení výjimky nebo odchylného řešení podle § 169 odstavců 2 až 5 stavebního zákona lze vydat jen v dohodě nebo se souhlasem dotčeného orgánu, který hájí zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, kterých se odchylné řešení týká.

 

Jaký je postup žadatele o povolení výjimky?
Formulář žádosti o povolení výjimky si lze stáhnout z webových stránek MěÚ Strakonice nebo vyzvednout na zdejším stavebním úřadu.
Předložená žádost musí obsahovat přesnou specifikaci ustanovení vyhlášky, z něhož se povolení výjimky požaduje. Odůvodněním žádosti jsou jen vážné územně technické nebo stavebně technické důvody, pro které není možné dodržet některý z technických požadavků uvedených v prováděcím právním předpise.

 

Jaké přílohy jsou k žádosti požadovány?

 • situační výkres s vyznačením předmětu požadované výjimky, popřípadě dokumentaci stavby
 • důvodovou zprávu s řádným zdůvodněním žádosti o výjimku v samostatné příloze
 • vyjádření účastníků řízení, jejichž práva mohou být udělením výjimky dotčena
 • vyjádření správních orgánů, které hájí zájmy podle zvláštních předpisů

Jaký je postup stavebního úřadu při posouzení výjimky?
Při řízeních je postupováno dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, v souladu se stavebním zákonem. Stavební úřad zejména vychází ze stávajícího stavu na dotčeném pozemku či stavbě a posuzuje podmínky a skutečnosti, které v době povolení předmětné výjimky již existují a zavdávají příčinu k neřešitelné situaci, pro níž by se měla výjimka udělit.

Za vydání rozhodnutí o povolení výjimky se vybere správní poplatek ve výši 5 000,- Kč.
 

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...