Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Jaké právní předpisy jsou určující pro posouzení výjimky?

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), v platném znění
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
 • vyhláška  č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání  staveb, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění.

Kdy lze výjimku udělit?
O výjimce se rozhoduje ve správním řízení a stavební úřad zkoumá odůvodněnost žádosti. V jednotlivých odůvodněných případech lze dle § 169 odst. 2 stavebního zákona povolit výjimku pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu. Na udělení výjimky není právní nárok, což vyplývá z dikce odstavců  2 – 6 § 169 stavebního zákona. Je to rozhodnutí předběžné povahy a jako takové je vyloučeno z přezkumu ve správním soudnictví. Situace, kdy žadatel svým záměrem nesplňuje podmínky stanovené zákonem a jeho návrh je v rozporu s vyhláškou, není důvodem pro udělení výjimky z předmětného ustanovení.

 

Z jakých právních předpisů a  ustanovení lze výjimku udělit?
Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona je možná výjimka:

 • z ustanovení § 20 odst. 3, 5 a 7, § 21 odst. 4, § 23 odst. 2, § 24 odst. 1 a 3, § 24a odst. 2 a 3, § 25   odst. 2 až 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 • z ustanovení § 5 odst. 2, § 10 odst. 3 a 5, § 11 odst. 2, § 12 odst. 2, § 13 odst. 2, § 18 odst. 6, § 40 odst. 4, § 41 odst. 5, § 44 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
 • z ustanovení bodu 2.0.2. přílohy č. 1, bodů 1.0.2, 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5., 1.2.1., 2.0.1., 2.0.2., 2.1.1., 3.1 přílohy č. 2 a bodů 1.1.2., 2.1.1. až  2.1.3. přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, v platném znění

 

Kdo rozhoduje o výjimce?
O výjimce z obecných požadavků na využívání území při pořizování územního plánu a regulačního plánu rozhoduje příslušný pořizovatel.
O výjimce z obecných požadavků na využívání území při stanovení požadavků na vymezování pozemků a umísťování staveb na nich rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci.
O výjimce z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci.
Řízení o výjimce se vede na žádost buď samostatně nebo může být spojeno s územním, stavebním nebo jiným řízením podle tohoto zákona, nemusí však být ukončeno společným správním aktem.
Rozhodnutí o povolení výjimky nebo odchylného řešení podle § 169 odstavců 2 až 5 stavebního zákona lze vydat jen v dohodě nebo se souhlasem dotčeného orgánu, který hájí zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, kterých se odchylné řešení týká.

 

Jaký je postup žadatele o povolení výjimky?
Formulář žádosti o povolení výjimky si lze stáhnout z webových stránek MěÚ Strakonice nebo vyzvednout na zdejším stavebním úřadu.
Předložená žádost musí obsahovat přesnou specifikaci ustanovení vyhlášky, z něhož se povolení výjimky požaduje. Odůvodněním žádosti jsou jen vážné územně technické nebo stavebně technické důvody, pro které není možné dodržet některý z technických požadavků uvedených v prováděcím právním předpise.

 

Jaké přílohy jsou k žádosti požadovány?

 • situační výkres s vyznačením předmětu požadované výjimky, popřípadě dokumentaci stavby
 • důvodovou zprávu s řádným zdůvodněním žádosti o výjimku v samostatné příloze
 • vyjádření účastníků řízení, jejichž práva mohou být udělením výjimky dotčena
 • vyjádření správních orgánů, které hájí zájmy podle zvláštních předpisů

Jaký je postup stavebního úřadu při posouzení výjimky?
Při řízeních je postupováno dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, v souladu se stavebním zákonem. Stavební úřad zejména vychází ze stávajícího stavu na dotčeném pozemku či stavbě a posuzuje podmínky a skutečnosti, které v době povolení předmětné výjimky již existují a zavdávají příčinu k neřešitelné situaci, pro níž by se měla výjimka udělit.

Za vydání rozhodnutí o povolení výjimky se vybere správní poplatek ve výši 5 000,- Kč.