Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Čepřovice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
 • územní plán Čepřovice vydalo zastupitelstvo obce dne 3.9.2012
 • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 4.9.2012
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Čepřovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování, na Městském úřadě ve Volyni, stavební odbor a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=37080

Změna č. 1 Územního plánu Čepřovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná
 • Obsah Změny č. 1 ÚP Čepřovice je obsažen ve Zprávě o uplatňování ÚP Čepřovice.
 • Pořizovatelem změny je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
 • Změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem v souladu s ustanovením § 55a a § 55b stavebního zákona.
 • Zpracovatelem změny je Ateliér Boček s.r.o.
 • Změna je ve fázi – zpracovává se návrh pro veřejné projednání
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=64547

Zpráva o uplatňování Územního plánu Čepřovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
Zpráva o uplatňování ÚP
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
30.June 2023
 • Zastupitelstvo obce Čepřovice usnesením č. 6 ze zasedání zastupitelstva 1/2020 ze dne 21.02.2020 rozhodlo o pořízení a podání žádosti o zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Čepřovice Městskému úřadu obce s rozšířenou působností Strakonice.
 • Pořizovatelem Zprávy o uplatňování Územního plánu Čepřovice byl Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Čepřovice za uplynulé období byl před jeho předložením ke schválení Zastupitelstvu obce Čepřovice projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem. Návrh Zprávy, doplněný a upravený na základě projednání s dotčenými orgány, byl pořizovatelem předložen Zastupitelstvu obce Čepřovice k projednání.
 • Zpráva o uplatňování Územního plánu Čepřovice byla projednána a schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 30.06.2023 usnesením č. 5. Protože tato zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Čepřovice, bude postupováno dále v rozsahu této změny obdobně podle ustanovení § 55a až § 55b stavebního zákona.