Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Přední Zborovice

  • Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánování ve svém stanovisku č.j. KUJCK 100867/2016, ze dne 18.07.2016 r u š í opatření obecné povahy Územní plán Přední Zborovice, který nabyl účinnosti dne 16.února 2014.

        

V současné době se ve správním území obce Přední Zborovice rozhoduje jako v území, které nemá platnou územně plánovací dokumentaci.

Na základě žádosti obce Přední Zborovice bylo v roce 2020 vymezeno zastavěné území v souladu s ust. § 58 a 59 stavebního zákona. Vymezení zastavěného území bylo vydáno formou opatření obecné povahy usnesením Zastupitelstva obce Přední Zborovice č. 16/2020 dne 26.10.2020 a nabylo účinnosti dne 11.11.2020. 

Dne 10.12.2021 podala obec Přední Zborovice novou žádost o vymezení zastavěného území. Pořizovatelem návrhu vymezení zastavěného území obce je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování (dále jen ÚÚP). Návrh vymezení zastavěného území je zpracován v souladu s ust. § 58 a 59 stavebního zákona pro celé území obce (k.ú. Přední Zborovice). Ve věci proběhlo dne 11.01.2022 místní šetření k němuž byli přizvány dotčené orgány hájící zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa a státní památkové péče a dále zástupci obce Přední Zborovice. Dotčené orgány byly současně vyzvány k uplatnění stanovisek do 30 dnů ode dne místního šetření. Dne 09.02.2022 bylo odboru rozvoje doručeno Stanovisko Krajského úřadu Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví čj. KUJCK 20935/2022, které bylo nesouhlasné. Důvodem nesouhlasu bylo zařazení pozemku p.č. 512 v k.ú. Přední Zborovice do registru evidence půdy LPIS pro zemědělské využití se zaevidovaným uživatelem. Na základě této skutečnosti učinil vlastník předmětného pozemku kroky k nápravě uvedené závady a následně podal ke Krajskému úřadu dne 28.03.2022 žádost o nové posouzení možnosti zařazení pozemku p.č. 512 v k.ú. Přední Zborovice do vymezeného zastavěného území. Dne 21.04.2022 obdržel odbor rozvoje od Krajského úřadu Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví stanovisko k vymezení zastavěného území obce Přední Zborovice č.j. KUJCK 47992/2022, ve kterém se uvádí, že na základě odebrání pozemku p.č. 512 v k.ú. Přední Zborovice z registru evidence půdy LPIS krajský úřad souhlasí se zařazením pozemku p.č. 512 v k.ú. Přední Zborovice do zastavěného území. 

Na základě výše uvedených skutečností úřad územního plánování přistoupil k dalšímu kroku pořizování zastavěného území obce Přední Zborovice, a to k vedení řízení o jeho vydání podle § 60 stavebního zákona.

Vymezení zastavěného území bylo vydáno formou opatření obecné povahy usnesením Zastupitelstva obce Přední Zborovice č. 16/2020 dne 26.10.2020 a nabylo účinnosti dne 11.11.2020.

Nový návrh vymezení zastavěného území obce Přední Zborovice zveřejněný dne 04.05.2022, vystavený u příslušné obce a zároveň k nahlédnutí na MÚ Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování. Lhůta pro uplatnění námitek a připomínek se stanovuje do 30 dnů od jeho zveřejnění.

Dne 13.6.2022 vydalo Zastupitelstvo obce Přední Zborovice usnesení k Opatření obecné povahy č. 01/2022 o vymezení zastavěného území obce Přední Zborovice.  Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.