Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Základní právní předpisy:

  1. Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů 
  2. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Při ověření pravosti podpisu (legalizace) musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován. Žadatel o ověření podpisu musí prokázat svoji totožnost platným úředním dokladem, tzn. občanský průkaz, cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky, průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince, atd.

O ověření listiny (vidimace) může požádat jakýkoliv žadatel a nemusí prokazovat svoji totožnost.

Žadatel se dostaví na pracoviště, které je pověřeno prováděním vidimace a legalizace - ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu.

Pro ověření pravosti podpisu je potřebný platný průkaz totožnosti a listina, na které má být podpis ověřován.

Pro ověření listiny je potřebné doložit originál listiny, popř. úředně ověřenou kopii listiny.

Správní poplatky jsou placeny v hotovosti přímo na místě ověřování:
ověření podpisu        50 Kč             za každý podpis
ověření listiny           30 Kč             za každou i započatou stránku