Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou

Základní právní předpisy

  1. Zákon č. 21/2006, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů 
  2. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Při ověření pravosti podpisu (legalizace) musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován.  Žadatel o ověření podpisu musí prokázat svoji totožnost platným úředním dokladem, tzn. občanský průkaz, cestovní doklad nebo řidičský průkaz, jde-li o státního občana České republiky, průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince, atd.

 

O ověření listiny (vidimace) může požádat jakýkoliv žadatel a nemusí prokazovat svoji totožnost.

Žadatel se dostaví na pracoviště, které je pověřeno prováděním vidimace a legalizace - ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu.

 

Pro ověření pravosti podpisu je potřebný platný průkaz totožnosti a listina, na které má být podpis ověřován.

 

Pro ověření listiny je potřebné doložit originál listiny, popř. úředně ověřenou kopii listiny, opis anebo kopii pořízenou ze spisu.

 

Správní poplatky jsou placeny v hotovosti přímo na místě ověřování

 

ověření podpisu        30,- Kč             za každý podpis
ověření listiny           30,- Kč            za každou i započatou stránku

 

Lhůty pro vyřízení – bezodkladně

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...