Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Popis činnosti:

 • v rámci samostatné působnosti města zajišťuje hospodaření s movitým a nemovitým majetkem města zejména prodej, nájem, pacht, výpůjčka
 • eviduje a vyřizuje žádosti o pronájem a prodej nemovitého majetku v majetku města, a s tím související agendy (smlouva, geometrický plán, katastrální úřad)
 • eviduje a vyřizuje žádosti o pronájem nebytových prostorů v domech v majetku města včetně pronájmu prostorů ve správě organizací řízených městem Strakonice (např. STARZ, MěKS)
 • zajišťuje výkupy nemovitostí od fyzických a právnických osob
 • zajišťuje zřizování věcných břemen  
 • připravuje vyjádření nutná k jednotlivým řízením vedenými na stavebním úřadě, silničním správním úřadě (odbor dopravy), odboru životního prostředí (např. vyjádření z titulu sousedního pozemku, vyjádření k požárně nebezpečnému prostoru)
 • zajišťuje pojištění majetku města
 • vede evidenci majetku města, provádí inventarizaci, kontroluje inventury všech řízených organizací
 • připravuje, předkládá podklady pro jednání jednotlivých orgánů města

 • řeší nevyřešené majetkové vztahy mezi městem Strakonice a ostatními vlastníky

 • vyřizuje nabídky nemovitého majetku z hlediska předkupního práva pro město Strakonice (případně žádosti o výmaz předkupního práva)

 

Formuláře:

 • žádost o prodej a pronájem nemovitého majetku
 • žádost o prodej a pronájem nebytových prostorů
 • žádost o souhlas s požárně nebezpečným prostorem
 • žádost o souhlas z titulu vlastníka sousedního pozemku stavby

 

Kde si lze formulář žádostí vyzvednout a kde ho podat?

Formulář žádostí si lze vyzvednout na Městském úřadě ve Strakonicích, Velké náměstí čp. 2, na majetkovém odboru, oddělení movitého a nemovitého majetku - nádvorní budova, 2. patro.

Vyplněný formulář je možno podat na Městském úřadě ve Strakonicích, Velké náměstí čp. 2, na majetkovém odboru - nádvorní budova, 2. patro, rovněž na podatelně Městského úřadu ve Strakonicích, Velké náměstí 3, přízemí.

 

Jaké doklady a podklady jsou požadovány:

Prodej a pronájem nemovitého majetku  

 • žádost

Prodej a pronájem nebytových prostorů

 • žádost

Souhlas s požárně nebezpečným prostorem

 • žádost

Souhlas z titulu vlastníka sousedního pozemku stavby

 • žádost

 

Pro ostatní žádosti (např. nevyřešené majetkové vztahy mezi městem Strakonice a ostatními vlastníky), nemá město Strakonice stanovenou konkrétní formu podání a občané se svými požadavky písemně obracejí na úřad prostřednictvím pošty nebo podáním přímo na podatelnu MěÚ Strakonice.

 

Jaké jsou lhůty a termíny pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení závisí na konkrétním případu. Žádosti jsou předkládány k projednání komisi majetkové a komisi bytové, dále Radě města Strakonice, příp. Zastupitelstvu města Strakonice. Usnesení orgánů města Strakonice je sděleno žadateli, příp. proběhnou další jednání se žadatelem (např. při uzavírání smluv).

 

Jaký je způsob odvolání:

Právními předpisy není připuštěno odvolání.