Oddělení movitého a nemovitého majetku

Popis činnosti:

 • v rámci samostatné působnosti města zajišťuje hospodaření s movitým a nemovitým majetkem města
 • eviduje a vyřizuje žádosti o pronájem a prodej nemovitého majetku v majetku města, a s tím související agendy (smlouva, geometrický plán, katastrální úřad)
 • eviduje a vyřizuje žádosti o pronájem nebytových prostorů v domech v majetku města včetně pronájmu prostorů ve správě organizací řízených městem Strakonice (např. STARZ, MěKS)
 • zajišťuje výkupy nemovitostí od fyzických a právnických osob
 • zajišťuje zřizování věcných břemen ve prospěch a k tíži města  
 • připravuje vyjádření nutná k jednotlivým řízením vedenými na stavebním úřadě, silničním správním úřadě (odbor dopravy), odboru životního prostředí  (např. vyjádření z titulu sousedního pozemku, vyjádření k požárně nebezpečnému prostoru)
 • zajišťuje pojištění majetku města
 • vede evidenci majetku města, provádí inventarizaci, kontroluje inventury všech řízených organizací
 • řešení majetkoprávních vztahů formou výpůjčky

 • připravuje, předkládá podklady pro jednání jednotlivých orgánů města

 • řeší nevyřešení majetkové vztahy mezi městem Strakonice a ostatními vlastníky

 • kontrola nemovitého majetku dle uzavřených smluv nájemních a smluv výpůjčce

 • vyřizuje nabídky nemovitého majetku z hlediska předkupního práva pro město Strakonice (případně žádosti o výmaz předkupního práva)

Formuláře:

 • žádost o prodej a pronájem nemovitého majetku
 • žádost o prodej a pronájem nebytových prostorů
 • žádost o souhlas s požárně nebezpečným prostorem
 • žádost o souhlas z titulu vlastníka sousedního pozemku stavby

Kde si lze formulář žádostí vyzvednout a kde ho podat?

Formulář žádostí si lze vyzvednout na Městském úřadě ve Strakonicích, Velké náměstí čp. 2, na majetkovém odboru, oddělení movitého a nemovitého majetku - nádvorní budova, 2. patro.

Vyplněný formulář je možno podat na Městském úřadě ve Strakonicích, Velké náměstí čp. 2, na majetkovém odboru - nádvorní budova, 2. patro, rovněž na podatelně Městského úřadu ve Strakonicích, Velké náměstí 2, hlavní budova, přízemí.

 

Jaké doklady a podklady jsou požadovány:

Prodej a pronájem nemovitého majetku  

 • žádost

Prodej a pronájem nebytových prostorů

 • žádost

Souhlas s požárně nebezpečným prostorem

 • žádost

Souhlas z titulu vlastníka sousedního pozemku stavby

 

 • žádost

 

Pro ostatní žádosti (např. nevyřešené majetkové vztahy mezi městem Strakonice a ostatními vlastníky),  nemá město Strakonice stanovenou konkrétní formu podání a občané se svými požadavky písemně obracejí na úřad prostřednictvím pošty nebo podáním přímo na podatelnu MěÚ Strakonice.

 

Jaké jsou lhůty a termíny pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení závisí na konkrétním případu. Žádosti jsou předkládány k projednání komisi majetkové a komisi bytové, dále Radě města Strakonice, příp. Zastupitelstvu města Strakonice. Usnesení orgánů města Strakonice je sděleno žadateli, příp. proběhnou další jednání se žadatelem (např. při uzavírání smluv).

 

Jaký je způsob odvolání:

Právními předpisy není připuštěno odvolání.
 

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...