Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Oblast investic

 • kompletní zajišťování investic a oprav nemovitého majetku města Strakonice
 • zadání, koordinace a kontrola tvorby projektové dokumentace
 • administrace veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., v pl. zn. (vč. malého rozsahu)
 • metodická pomoc ostatním odborům MěÚ a příspěvkovým organizacím města při administraci veřejných zakázek
 • výkon technického dozoru investora při realizaci staveb města
 • finanční a technická kontrola provozovatele vodohospodářského majetku
 • projektové řízení v rámci samosprávy, tvorba podkladů pro jednání orgánů samosprávy
 • zastupování města ve stavebně správním řízení
 • vyjádření za město Strakonice jako vlastníka pozemku k řízením vedeným na stavebním úřadě, odboru dopravy, odboru životního prostředí a stanovení podmínek ve věcech uložení inženýrských sítí (smluvní zajištění apod.) do pozemků, zvláštního užívaní komunikace, záboru veřejného prostranství a povolení sjezdu na komunikaci
 • činnosti energetika města
 • výkup staveb inženýrských sítí a komunikací dle Zásad realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu
 • evidence závad (předávání správci majetku TS Strakonice) na komunikacích, na veřejném osvětlení a světelném signalizačním zařízení,  na  kanalizačních a vodovodních rozvodech
 • zajišťuje agendu hospodaření s lesy v majetku města

Oblast movitého a nemovitého majetku

 • nakládání s movitým a nemovitým majetkem města, jeho evidence a pojištění
 • zajišťování výkupů od fyzických a právnických osob
 • zřizování služebností inženýrských sítí ve prospěch města (město oprávněný)
 • vyjádření nutná k jednotlivým řízením vedeným na stavebním úřadě, silničním správním úřadě (odbor dopravy), odboru životního prostředí, vyjádření k požárně nebezpečnému prostoru, který se týká nemovitého majetku města, vyjádření z titulu majitele sousední nemovitosti
 • bytová agenda: prodej, pronájem bytových jednotek, vyjádření k přechodu nájmu bytové jednotky, vyjádření k podnájmu bytové jednotky včetně její části, vyjádření k výměně bytové jednotky, vyjádření ke stavebním úpravám v bytových jednotkách v majetku města