Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
27.February 2020

O pořízení změny územního plánu rozhodlo zastupitelstvo městyse Katovice z vlastního podnětu usnesením č.j. 361/2018/ZM 26 dne 3. 5. 2018. Předmětem změny byl požadavek na změnu způsobu využití z plochy občanské vybavenosti - sportovní plocha na plochu občanského vybavení pro záměr výstavby nové budovy mateřské školy. Jedná se o část pozemku parc. č. 2204/2 v k. ú. Katovice. Změna č. 1 územního plánu Katovice byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Pořizovatelem změny byl MěÚ Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
Projektantem změny byl Ing. arch. Zdeněk Gottfried, autorizovaný architekt pro územní plánování, Šmeralova 208/16, 170 00 Praha 7.
Změna č. 1 ÚP Katovice byla vydána usnesením zastupitelstva městyse Katovice č.j. 157/2020/ZM 11 dne 27. 2. 2020.
Změna č. 1 ÚP Katovice nabývá účinnosti dne 19. 5. 2020.
odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=46793764&RC_ZMENY=1