Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
Územní studie
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
1.June 2022
  • Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující úpravu tohoto území.
  • Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební zákon projednání nebo konzultaci územní studie s dotčenými orgány neupravuje.
  • Řešené území se nachází v jižním okraji obce a je vyznačeno v hlavním výkrese Územního plánu Přechovice (ve znění po Změně č. 1) jako plocha Z2. Jedná se o severní část plochy Z2 s funkčním využitím „B – bydlení“ a „Pz – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň – návrh“.
  • Zpracovatelem Územní studie ,,Z2 PŘECHOVICE“ je Ing. arch. Václav Franěk, ČKA – 02507, ve spolupráci s panem Janem Jeništou.
  • Pořizovatel Územní studie ,,Z2 PŘECHOVICE“ - odbor rozvoje, úřad územního plánování MěÚ Strakonice - schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 01.06.2022.
  • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL2018.asp?RC_UPD=90423219