Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

I. Činnosti na úseku samostatné působnosti:

 • zajišťuje laminování dokumentů

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:

oblast registrace

oddělení registrace vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v pl. zn., přijímá a zpracovává:

 • ohlášení živnosti řemeslné, vázané, volné a žádost o koncesi pro fyzické a právnické osoby
 • oznámení změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi
 • oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
 • oznámení o přerušení provozování živnosti a o pokračování v provozování živnosti
 • oznámení o úmrtí podnikatele
 • podání v rámci Centrálního registračního místa – oznámení vůči správci daně, orgánům České správy sociálního zabezpečení, úřadům práce a příslušným zdravotním pojišťovnám
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele
 • rozhoduje o splnění podmínek pro získání živnostenského oprávnění
 • rozhoduje o rozsahu a změně živnostenského oprávnění
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění
 • vydává výpisy, potvrzení a sestavy ze živnostenského rejstříku
 • zabezpečuje evidenci a archivaci spisových materiálů obecního živnostenského úřadu
 • vyměřuje a vybírá správní poplatky
 • vydává výstupy z CzechPOINT
 • eviduje zemědělské podnikatele, provádí změny v evidenci, rozhoduje o vyřazení z evidence

oblast kontroly

oddělení kontroly vykonává kontrolní a dozorovou činnost ve svěřeném rozsahu:

 • sleduje plnění podmínek stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání
 • ukládá podnikateli odstranění zjištěných nedostatků při provozování živnosti
 • informuje jednotlivé specializované orgány o porušení zvláštních právních předpisů osobami provozujícími živnost, spolupracuje s dalšími orgány státní správy a orgány činnými v trestním řízení
 • projednává a řeší přestupky vymezené živnostenským zákonem a souvisejícími předpisy
 • zapisuje do živnostenského rejstříku sankční opatření uložená správními orgány
 • rozhoduje o sankčním zrušení a pozastavení živnostenských oprávnění
 • provádí dozor nad dodržováním příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele
 • provádí dozor nad dodržováním příslušných ustanovení zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • kontroluje dodržování příslušných ustanovení zákona o spotřebních daních při značení tabákových výrobků a zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků
 • kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle příslušných ustanovení zákona o povinném značení lihu
 • provádí dozor nad dodržováním příslušných ustanovení zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • projednává přestupky provozovatelů cestovní kanceláře nebo cestovní agentury podle zákona o drahách, o civilním letectví a o silniční dopravě
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • vykonává svěřené dozorové kompetence podle zákona o pohřebnictví
 • provádí kontrolní činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o zemědělství
 • spolupracuje se spotřebitelskými organizacemi při řešení stížností spotřebitelů
 • vyřizuje oznámení, podněty a stížnosti týkající se živnostenského podnikání