Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Marie Tchorzewská, Miroslav Kavlík  č. dveří 5014
Kateřina Harantová

 č. dveří 5014

Rudolf Slavík  č. dveří 5028

 

ÚSEK REGISTRU DOVEZENÝCH SILNIČNÍCH VOZIDEL

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla

1. Co se rozumí výrobou vozidla

Výrobou jednotlivého silničního vozidla se rozumí výroba silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku vozidla, na něž byla vydána rozhodnutí o schválení typu.

 

2. Jaká je forma podání

O povolení výroby jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušný k vydání povolení je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

3. Co musí obsahovat žádost o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla:

 • obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,
 • druh a kategorii silničního vozidla,
 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno,
 • způsob zajištění záručního a pozáručního servisu.

 

4. Co je třeba k žádosti o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla přiložit:

 • ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění,
 • technickým popisem silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech,
 • nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,
 • návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce,
 • osvědčením o schválení typu systému vozidla, konstrukčních části a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo, nebo technickým protokolem.

 

5. Správní poplatky

Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla 2 000 Kč.

 

6. Kdo schvaluje jednotlivě vyrobené vozidlo

Technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydal povolení k výrobě jednotlivého silničního motorového vozidla. Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne na základě posouzení shody vlastností jednotlivě vyrobeného silničního vozidla s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit provedení zkoušek jednotlivě vyrobeného silničního vozidla na náklady výrobce.

 

Na žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se vztahuje § 30. K žádosti musí být dále přiložen technický protokol vydaný zkušební stanicí a protokol o technické prohlídce, pokud se jedná o vozidlo, které podléhá režimu pravidelných technických prohlídek podle § 40. Technickým protokolem se dokládá splnění podmínek uložených v rozhodnutí o povolení výroby a splnění technických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem, protokolem o technické prohlídce se dokládá technická způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Technický protokol a protokol o technické prohlídce lze nahradit protokolem vydaným technickou zkušebnou.

 

7. Lhůta pro vyřízení rozhodnutí.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne nejpozději ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení písemné žádosti výrobce doložené předepsanými doklady.

 

8. Přehled používaných právních předpisů:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel.

 

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla

1. Kam se podává žádost

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušný ke schválení technické způsobilosti je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

2. Jaká je forma podání

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působnosti na základě písemné žádosti na předepsaném tiskopisu.

 

3. Jednotlivě dovezené silniční vozidlo z jiného členského státu EU
Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se v ČR neschvaluje, jehož technická způsobilost byla již  schválena příslušným orgánem jiného členského státu. Schválení je platné ve všech členských státech EU.

 

4. Co musí obsahovat žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla:

 • druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla a obchodní označení vozidla,
 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a
 • údaj o tom, zda jsou požadovány výjimky z technických požadavků.
 • K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla žadatel přiloží:
 • Osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo –li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla
 • Protokol o evidenční kontrole
 • Doklad o propuštění vozidla do celního režimu volného oběhu, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu, a
 • Technický protokol vydaný zkušební stanicí.

 

5. U vozidel dovezených z jiného než členského státu Evropské unie:
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, pokud silniční vozidlo splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla, jedná-li se o

 • a) nové silniční vozidlo 1. jednotlivě schválené příslušným orgánem jiného členského státu, nebo 2. jehož typ je schválen příslušným orgánem jiného členského státu,
 • b) o silniční vozidlo člena diplomatické mise, nebo
 • c) o silniční vozidlo jednotek požární ochrany.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které není uvedeno v odstavci 1, pokud

 • a) splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla,
 • b) od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 1. 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a
 • c) splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1.

 (3) Splnění podmínek podle odstavce 1 nebo 2 se prokazuje technickým protokolem vydaným zkušební stanicí. U vozidel podle odstavce 1 písm. a) se na postup zkušební stanice použije § 22 odst. 1 obdobně. (zákon č. 56/2001 Sb.).

 (4) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci.
 U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.

 

6. Kdy rozhodne obecní úřad o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla

 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě, jestliže pro vozidlo bylo prokázáno udělení osvědčení o homologaci typu ES, nebo bylo prokázáno schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisů platných v jiném členském státě Evropské unie za podmínky, že vozidlo, jeho systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky splňovaly v době schvalování technické způsobilosti typu vozidla v jiném členském státě Evropské unie technické požadavky pro schvalování technické způsobilosti typu vozidla platné v téže době v České republice a určené v prováděcím právním předpise.
 • Jedná-li se o jednotlivě dovezené silniční vozidlo, u něhož je prokázáno udělení osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisů platných v tomto státě, pokud toto vozidlo, jeho systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky nesplňovaly v době schvalování technické způsobilosti typu vozidla v jiném členském státě Evropské unie technické požadavky pro schvalování technické způsobilosti typu vozidla platné v téže době v České republice a určené v prováděcím právním předpisu, obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o schválení technické způsobilosti vozidla na základě technického protokolu vydaného zkušební stanicí. Zkušební stanice vydá technický protokol, splňuje-li vozidlo technické požadavky stanovené právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, a které byly platné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla.
 • Jedná-li se o jednotlivě dovezené silniční vozidlo, u něhož není prokázáno udělení osvědčení o homologaci typu ES, nebo osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisů platných v tomto státě, obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o schválení technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná
  • a) o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené ze státu, který není členským státem Evropské unie, kategorie M1, M2 nebo N1 splňující emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo o vozidlo kategorie L, O1, O2, T nebo S, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo o vozidlo ostatních kategorií, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 5 let, nebo
  • b) o člena diplomatické mise, na základě technického protokolu vydaného zkušební stanicí. Zkušební stanice vydá technický protokol, splňuje-li vozidlo technické požadavky stanovené právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, a které byly platné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla.
 • Pro schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které nebylo doposud registrováno a je nově vyrobeno, platí odstavce 1 až 3 přiměřeně.
 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady.
 • V případě kladného rozhodnutí o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technický průkaz silničního vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla
 •  Výjimky nelze povolit z technických požadavků týkajících se:
  • a) brzd,
  • b) vnějšího hluku,
  • c) emise škodlivin ve výfukových plynech,
  • d) odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility.
 • U silničních vozidel členů diplomatických misí může ministerstvo na základě mezinárodní dohody udělit výjimku i z technických požadavků uvedených v odstavci 5 za podmínky, že:
  • a) vlastník tohoto silničního vozidla při ukončení diplomatické mise vyveze silniční vozidlo z České republiky, nebo
  • b) jiný člen diplomatické mise požádá o registraci tohoto silničního vozidla v registru vozidel.
 • Prováděcí právní předpis stanoví, ve kterých případech vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu Evropské unie, u něhož je prokázáno udělení osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisů platných v tomto státě, nebo jeho systémy, konstrukční části, nebo samostatné technické celky splňovaly v době schvalování technické způsobilosti typu vozidla v jiném členském státě Evropské unie technické požadavky pro schvalování technické způsobilosti typu vozidla platné v téže době v České republice.

 

7. Správní poplatky

jednotlivě dovezené vozidlo z jiného členského státu Evropské unie (registrace vozidla)  
M1, N1, N2, N3, T    800 Kč
L    500 Kč
O1    500 Kč
O2, O3, O4    700 Kč
Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovez. vozidla, ze státu který není členem EU jemuž nebylo uděleno osvědčení ES 2 000 Kč
Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, který není členem EU jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1 500 Kč

 

Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků § 116 zákon č. 542/2020 Sb.

    (1) Žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu 31f) je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.
     (2) Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství 31g) ve výši

 • a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
 • b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
 • c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a)nebo b)

    
Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3.

 

8. Přehled používaných právních předpisů:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • zákon č. 542/2020 Sb., o odpadech §37 c)

 

Přestavba silničního vozidla

Co je přestavba silničního vozidla
§ 73 (zákon č. 56/2001 Sb.)
(1) Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.
(2) Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považují

 • a) změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru,
 • b) změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení,
 • c) změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla,
 • d) změna kategorie vozidla.

(3) Největší povolenou hmotnost silničního vozidla lze snížit jen v případě přestavby vozidla na speciální vozidlo jednoúčelového využití.

(4) Přestavbou vozidla nesmí být změněna kategorie vozidla, jestliže se na nově vzniklou kategorii vztahují přísnější technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro brzdy vozidla, vnější hluk vozidla, emise škodlivin ve výfukových plynech vozidla nebo prvky aktivní a pasivní bezpečnosti.

(5) Přestavbu vozidla výměnou karoserie lze povolit jen v rámci jedné typové řady vozidla.

(6) Nahrazuje-li se nebo doplňuje-li se vozidlo novou nebo jinou součástí nebo výbavou, musí tato součást nebo výbava splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.

(7) O přestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu.

 

Kam se podává žádost

(1) Přestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem. Příslušný ke schválení přestavby silničního vozidla je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(2) Hromadnou přestavbu typu silničního vozidla schvaluje ministerstvo na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro hromadnou přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem.

 

Co je musí obsahovat žádost o přestavbu:

 • obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
 • druh a kategorii silničního vozidla,
 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.

 

Co je třeba k žádosti o přestavbu doložit:

 • podrobným popisem přestavby silničního vozidla,
 • návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla,
 • technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,
 • technickým protokolem vydaným zkušební stanicí.

 

Správní poplatky:

schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě 1 000 Kč
schválení užití vozidla v autoškole 1 000 Kč
individuální přestavba LPG, CNG - úprava na alternativní palivo benzín-zkapalněný plyn nebo propan-butan    500 Kč
zápis hromadné přestavby - úprava na alternativní palivo benzín-zkapalněný plyn (LPG) nebo propan-butan      50 Kč

 

Přehled používaných právních předpisů:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel.