Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

I. Činnosti na úseku samostatné působnosti:

 • pronájem zábradlí, sloupů VO pro reklamy

II. Činnosti na úseku přenesené působnosti:

 • výkon funkce silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve městě Strakonice (zejména povolování uzavírek a objížděk, zvl. užívání komunikací, stavební činnosti a terénních úprav v ochranných pásmech komunikací)
 • výkon funkce speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy a na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu ORP
 • vyjadřování se ke stavbám z pozice dotčeného orgánu státní správy
 • rozhodování o umístění inženýrských sítí v tělese komunikace a pomocném pozemku komunikací, o odstranění pevných překážek z komunikací
 • ukládání sankcí za nepovolenou činnost na silnicích I., II. a III. třídy ve správním obvodu ORP, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve městě Strakonice
 • povolování místní a přechodné úpravy provozu ve správním obvodu ORP
 • rozhodování ve věcech provozování a odnětí oprávnění stanice měření emisí, státní odborný dozor
 • rozhodování o odnětí řidičského oprávnění z hlediska zdravotní a odborné způsobilosti, rozhodování o jeho vrácení a rozhodování ve věci zadržení řidičského průkazu od Policie ČR
 • rozhodování ve věcech provozování autoškoly, profesní způsobilosti řidiče a registru řidičů
 • evidence přestupků řidičů a bodového hodnocení
 • rozhodování o udělení řidičského oprávnění
 • vydávání řidičského průkazu včetně změn, vydávání mezinárodních ŘP, vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče
 • vydávání paměťových karet v systému digitálního tachografu
 • provádění zkoušek odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • projednávání přestupků dle zákona o silničním provozu a zákona o silniční dopravě
 • projednávání přestupků dle zákona o pozemních komunikacích a zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • projednávání přestupků ve věci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a dalších přestupků souvisejících
 • vedení registru silničních vozidel, rozhodování ve věcech zápisu a změn v tomto registru
 • dovoz – přeregistrace vozidla z EU, odnímání ORV a TP, pokud byl vydán z EU
 • rozhodování o vyřazení silničního vozidla z provozu a jeho zániku
 • schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla a jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
 • vydávání osvědčení o registraci vozidla
 • vydávání technického osvědčení silničního a zvláštního vozidla nepodléhající registraci
 • provádění zápisu údajů v osvědčení o registraci vozidla
 • vývoz silničních vozidel z ČR
 • výdej dat z registru silničních vozidel
 • zjišťování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • rozhodování ve věcech provozování taxislužby a provozování MHD
 • rozhodování ve věci vrácení zadržených ORV