Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

ARCHEOLOGIE

UPOZORNĚNÍ NA POVINNOSTI STAVEBNÍKA V SOUVISLOSTI SE STAVBOU NA ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

Pokud je území, na kterém hodláte provádět stavební nebo jinou obdobnou činnost, územím s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22, odst. (2), zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), vztahují se na Vás jako na stavebníka následující povinnosti dané citovaným ustanovením zákona.

Ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona jsou stavebníci povinni již od doby přípravy stavby oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 00 Praha 1, záměr provádět stavební nebo jinou obdobnou činnost na území s archeologickými nálezy. Nesplněním této povinnosti se stavebníci vystavují možnému postihu i v tom případě, že archeologický výzkum zajistí.

Zároveň jsou stavebníci povinni umožnit tomuto ústavu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Seznam oprávněných organizací pro území, které bude v tomto konkrétním případě dotčeno stavební nebo jinou obdobnou činností, je součástí této přílohy, všechny oprávněné archeologické organizace jsou uveřejněny na internetových stránkách Archeologického ústavu AV ČR.

Oprávněný subjekt, který bude archeologický výzkum provádět, je povinen před zahájením archeologických výzkumů uzavřít o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) této nemovitosti. Nedojde-li k dohodě, rozhodne krajský úřad o povinnosti vlastníka (správce, uživatele) strpět archeologický výzkum a o podmínkách, za kterých může být proveden.

Náklady archeologického výzkumu je stavebník povinen hradit v případě, že:
- je právnická osoba,
- je fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu.

 

ARCHEOLOGIE
ORGANIZACE OPRÁVNĚNÉ K VÝZKUMŮM V JIHOČESKÉM KRAJI

Působnost pro celou ČR:

ARCHAIA, Truhlářská 6/1112, 110 00 Praha 1 – Nové město

Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 00 Praha 1

Katedra archeologie FHS Západočeské university v Plzni, Sedláčkova 15, 306 14 Plzeň

Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 110 00 Praha 1

Ústav pro pravěk etc. FF University Karlovy, Celetná 20, 116 36 Praha 1

Národní památkový ústav – ústřední pracoviště – Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
- územní odborné pracoviště České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II., 370 21 České Budějovice + všechna další územní odborná pracoviště

 

Působnost pro celý Jihočeský kraj:

ARCHEOS, Nebahovská 1016, 383 01 Prachatice

Husitské muzeum v Táboře, náměstí Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice

ZIP – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, o. p. s., Tomanova 3, 301 00 Plzeň

 

Působnost pro jednotlivé okresy Jihočeského kraje nebo jejich části:

Muzeum středního Pootaví, Zámek 1, 386 01 Strakonice 1
- území okresu Strakonice a přilehlá (severní) část okresu Prachatice

Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec
- území okresu Jindřichův Hradec

Regionální vlastivědné muzeum v Českém Krumlově, Horní 157, 381 01 Český Krumlov
- území okresu Český Krumlov

Prachatické muzeum, Neumannova 13, 381 01 Prachatice
- území okresu Prachatice

Prácheňské muzeum v Písku, Velké náměstí 114, 397 01 Písek
- území okresu Písek

Milevské muzeum, Klášter 563, 399 16 Milevsko
- katastrální území v okrese Písek: Záhořany (Předbořice), Kostelec n. Vlt., Kovářov, Pechova Lhota, Kučeř, Zvíkovské Podhradí, Orlík nad Vltavou, Sepekov, Přeštěnice, Milevsko, Přeborov, Zbelítov, Velká, Hrazany, Níkovice, Hrejkovice,
Dmýštice, Ratiboř, Květov, Zhoř (Blehov), Jetětice, Branice, Zběšičky, Dražíš, Osek, Chyšky, Nosetín, Nadějkov, Petříkovice, Vlksice, Brtec, Božetice, Slabčice (Písecká Smoleč), Svatkovice, Borovany, Bernartice, Podolí I, Veselíčko, Zběšičky.