Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

1) Kde si lze formulář žádosti vyzvednout a kde ho podat?

- formulář žádosti si lze vyzvednout u referenta na příslušném oddělení odboru dopravy MěÚ Strakonice (č.p. 722 v Krále Jiřího z Poděbrad ulici, číslo dveří 5001) nebo je najdete na internetových stránkách MěÚ Strakonice a po vyplnění podat včetně příloh na odboru dopravy nebo na podatelně městského úřadu, Velké náměstí 3 (přízemí budovy), případně zaslat na adresu městského úřadu (Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice).

2) Jaké doklady a podklady jsou požadovány?

- doklady a přílohy k jednotlivým řízením dle zákona o pozemních komunikacích jsou uvedeny ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pozemních komunikacích
- soupis dokladů je uveden na každém formuláři - dle druhu řízení
- další doklady, potřebné pro dostatečné a řádné posouzení žádosti mohou být vyžádány dle individuálního posouzení

3) Jaké jsou lhůty a termíny pro vyřízení žádosti?

- při řízení je postupováno dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

4) Jaký je způsob odvolání?

- odvolání proti rozhodnutí je možné do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním na odboru dopravy MěÚ Strakonice
- odvolacím orgánem je Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- poučení o odvolání obsahuje každý výtisk rozhodnutí

5) Jaké jsou správní poplatky?

- dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 36