Co zajišťuje Oddělení dopravně správních agend?

A) ÚSEK REGISTRU VOZIDEL
 

Hana Benešová, Jindra Krejčová č. dveří 5015
Gabriela Turková, Stanislava Krátká č. dveří 5016
Gabriela Smrčková č. dveří 5016

 

Tento úsek vede registr silničních motorových, přípojných a zvláštních vozidel a vydává data z registru, zapisuje silniční motorová, přípojná a zvláštní vozidla do registru vozidel, přiděluje silničním motorovým, přípojným a zvláštním vozidlům registrační značky, vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního motorového, přípojného a zvláštního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla, provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního a zvláštního vozidla.

 

1) Nové vozidlo:

Tiskopis "Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel" nutno předložit:

 • doklad totožnosti navíc u podnikajících právních subjektů - ŽL, KL, nebo výpis z OR)
 • technický průkaz vozidla
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla-zelená karta
 • plná moc (úředně ověřená) od leasingové společnosti (leasingová smlouva), pokud je vlastníkem vozidla leasingová společnost

 

2) Změna vlastníka nebo provozovatele:

Tiskopis "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla" nutno předložit:

 • doklad totožnosti (navíc u podnikajících právních subjektů - ŽL, KL, nebo výpis z OR)
 • technický průkaz
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - zelená karta
 • protokol o evidenční kontrole (z STK) - platnost protokolu 30 dní
 • v případě nepřítomnosti jednoho z vlastníků(provozovatelů) plná moc úředně ověřená
 • odevzdat ORV (osvědčení o registraci vozidla)
   

3) A- Registrační značka na přání, B- registrační značka na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu

A, Tiskopis "Žádost o přidělení-rezervaci registrační značky na přání" (RZP) nutno předložit:

 • doklad totožnosti  (navíc u podnikajících právních subjektů - ŽL, KL, nebo výpis z OR)
 • technický průkaz (v případě přidělení RZP)
 • v případě rezervace RZP žadatel nepředkládá žádné doklady, rezervace na 3 měsíce

B, Tiskopis „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou“ nutno předložit:

 • doklad totožnosti (ŽL,KL, nebo výpis z OR)
 • technický průkaz
   

4) Změna údajů na vozidle:

Tiskopis "Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel":

 • změna trvalého bydliště
 • změna barvy
 • výměna karoserie a motoru (u jiného vozidla než Škoda, nutný souhlas akreditovaného zástupce)
 • výmaz čísla motoru
 • alternativní pohon LPG (hromadná přestavba)
 • tažné zařízení
 • ukončení vyřazení vozidla

 

5) Vyřazení a ukončení vyřazení vozidla:

Tiskopis "Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel" nutno předložit:

 • doklad totožnosti (navíc u podnikajících právních subjektů - ŽL, KL, nebo výpis z OR)
 • technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla
 • registrační značky
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta) a platná TK při ukončení vyřazení

6) Zánik vozidla:

Tiskopis "Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel" nutno předložit:

 • doklad totožnosti (navíc u podnikajících právních subjektů - ŽL, KL, nebo výpis z OR)
 • technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla
 • registrační značky
 • doklad o ekologické likvidaci vozidla vydaný tuzemským nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků
   

7) Vývoz do zahraničí:

Tiskopis "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz" nutno předložit:

 • technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla
 • doklad o totožnosti prodávajícího (navíc u podnikajících právních subjektů - ŽL, KL nebo výpis z OR)
 • odevzdat RZ – původní
 • údaje o osobě z jiného státu, která bude užívat vozidlo po dobu platnosti RZ na vývoz
 • protokol o evidenční kontrole - platnost protokolu 30 dní

8) Ztráta, poškození, odcizení, zničení TP a ORV

Tiskopis “Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu“ nutno předložit:

 • doklad totožnosti(navíc u podnikajících právních subjektů ŽL,KL nebo výpis z OR)

 

9) Ztráta, zničení, nebo odcizení registrační značky

Tiskopis „Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou" nutno předložit:

 • doklad totožnosti (navíc u podnikajících právních subjektů ŽL,KL nebo výpis z OR)
 • technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla

 

Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ( OA, NA, T, spec. vozidla) 800,- Kč
malé motocykly (do 50 cm) 300,- Kč
motocykly nad 50 cm3, mot. tří a čtyř kolky 500,- Kč
přípojné vozidlo do 750 kg včetně 500,- Kč
přípojné vozidlo nad 750 kg 700,- Kč
vyřazení vozidla 200,- Kč
zápis změny do TP vozidla a do registru vozidel 50,- Kč
ztráta, odcizení, poškození TP, ORV 100,- Kč
registrační značky (1ks) 200,- Kč
registrační značka na přání-rezervace 500,- Kč
registrační značka na přání (1ks) 5000,- Kč
registrační značka na nosič kol 600,- Kč

Na uvedeném oddělení je také možno podávat připomínky k jízdním řádům MHD.

 

B) ÚSEK REGISTRU ŘIDIČŮ
 

Radka Jungvirtová č.dveří 5019
Pavlína Slavíková č.dveří 5019
Bohuslava Uhlíková č.dveří 5019

 

Hlavní činnosti pro veřejnost:

 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství
 • zapisuje profesní způsobilost řidiče
 • vydává průkazy řidičům taxislužby, eviduje vozidla taxislužby a dopravce
 • vydává výpisy z karty řidiče a bodového hodnocení řidiče
 • provádí zápisy přestupků v evidenční kartě řidiče včetně bodového hodnocení
 • vydává paměťové karty v systému digitální tachograf
 • vykonává funkci stát. a odborného dozoru na úseku taxislužby
 • Czechpoint
 • vede řízení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • vede řízení o pozbytí ŘO v důsledku dosažení 12 bodů

 

Doklady potřebné k výdeji řidičského průkazu:

 • žádost o vydání ŘP
 • platný doklad totožnosti (s fotografií)
 • původní ŘP - jedná-li se o výměnu, změnu dat, rozšíření, omezení apod.
 • ŘP cizího státu, jestli se jedná o vydání ŘP dle § 116 zák. č. 361/2000 Sb.

Doklady potřebné k výdeji mezinárodního řidičského průkazu:

 • žádost o vydání MŘP
 • platný doklad totožnosti (s fotografií)
 • platný ŘP
 • fotografii rozměrů 35x45 mm

Doklady potřebné k udělení oprávnění řidiče taxislužby

 • žádost řidiče
 • platný doklad totožnosti (s fotografií)
 • fotografie rozměrů 35x45 mm

 

 

Správní poplatky s účinností od 01. 07. 2018

Od 01.07.2018 v souvislosti s platností nového zákona o správních poplatcích č.634/2004 Sb. jsou účtovány na úseku evidence řidičských oprávnění správní poplatky dle položek 26 a 28 následovně:

 

Vydání řidičského průkazu 200,- Kč
Vydání mezinárodní řidičského průkazu 50,- Kč

Změna v řidičském průkazu - poplatek se vybírá při změně jména, příjmení nebo pobytu,

při zápisu údajů - titul, prof. způsobilost

200,- Kč
Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče k CŘP 200,- Kč
Paměťové karty do digitál. tachografu 700,-Kč
Zrychlená žádost pro vystavení řídičského průkazu (do 5 pracovních dnů) 700,- Kč
Průkaz řidiče taxislužby 500,- Kč
Vydání evidenční nálepky – vozidlo taxislužby 500,- Kč

 

Nový řidičský průkaz je vydáván centrálně ve Státní tiskárně cenin a proto je stanovena dvacetidenní lhůta pro jeho vyřízení. Platnost nového řidičského průkazu je omezena na 10 let. Pro skupiny C1, C, CE, D1, D, DE je platnost 5 let. V případě ztráty nebo odcizení platného řidičského průkazu bude vydáván náhradní doklad na dobu nejdéle 30 dnů, platný pouze na území naší republiky. Úřad tedy nemá možnost vydat plnohodnotný řidičský průkaz (platný v zahraničí) náhradou za ztracený či odcizený ve lhůtě kratší než 20 dnů, pouze při zrychlené žádosti s poplatkem 700,- Kč ve lhůtě 5 prac. dnů.

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...