Co zajišťuje Oddělení přestupkového řízení?

 

Bc. Iva Krajčová č. dveří 5004
Ing. Pavel Hlava č. dveří 5027
Ing. Daniela Kopecká č. dveří 5025
Bc. Žaneta Loberšínerová č. dveří 5026

Činnosti oddělení přestupkového řízení:

 

Oddělení řeší přestupky proti bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu, přestupky na úseku zákonného pojištění vozidel a ostatní další skutky, kdy jsou porušeny zvláštní právní předpisy na úseku dopravy. Pracovníci tohoto oddělení vykonávají dále činnost ve věci zadržených řidičských průkazů od Policie ČR tj. zahajují správní řízení a následně vydávají rozhodnutí o zadržení řidičských průkazů.

 

Kam se může občan obrátit pokud je mu způsobena hmotná škoda v důsledku dopravní nehody?

 

Nejdříve je nutné zjistit, zda řešení dopravní nehody bylo postoupeno jako přestupek k zdejšímu správnímu orgánu a tuto prvotní informaci podá Policii ČR DI Strakonice se sídlem v ul. Na Ohradě 1067. Pokud bylo řešení dopravní nehody postoupeno na MěÚ Strakonice, odbor dopravy, oddělení přestupkového řízení, bylo by vhodné se kontaktovat se zaměstnancem tohoto oddělení, který sdělí další postup a podá informace jak řešit náhradu škody, která dotyčnému vznikla a jak postupovat při uplatnění prostřednictvím příslušné pojišťovny.

 

Kam se má občan obrátit pokud má uložený správní trest "zákaz činnost" spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a tento správní trest již uplynul?

 

Občan by se měl zkontaktovat s pracovníkem oddělení dopravně správních agend vykonávající činnost na evidenci řidičských průkazů a tento podá informace o dalším jeho postupu. K navrácení řidičského oprávnění musí občan požádat a vyplnit žádost, kterou obdrží na výše uvedeném oddělení.

 

Kam se má občan obrátit,pokud má uložený správní trest "zákaz činnosti" spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a chce požádat o vrácení řidičského oprávnění po uplynutí ½ trestu?

 

Občan se musí obrátit nejdříve na ten správní orgán,který ukládal sankci „zákaz činnosti“ spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel tj. buď na Okresní soud nebo na Městský úřad. Zde požádá o upuštění zbytku trestu a vyčká rozhodnutí, zda je jeho žádosti vyhověno či není. Pokud je rozhodnutí kladné, tak se tímto rozhodnutím dostaví na oddělení dopravně správních agend – řidičské průkazy,kde vyplní žádost o vrácení řidičského průkazu. Pokud je nutné k navrácení řidičského oprávnění dopravně psychologické vyšetření, podá informace registr řidičů na oddělení dopravně správních agend.

 

Používané zákony:

 

z. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
z. č. 500/2004 Sb. správní řád
z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů
z. č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozd. změn
z. č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonu
z. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

 

Vyhlášky:

 

č. 294/2015 Sb. ,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a změn provedených vykláškou č. 84/2016Sb.
č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
č. 520/2005 Sb.,o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

Kam se má občan obrátit, pokud je mu způsobena hmotná škoda a dopravní nehodu zavinilo vozidlo, které není pojištěno dle zák. č. 168/1999 Sb.?

 

Tyto záležitosti řeší Česká kancelář pojistitelů se sídlem Praha 5, Štefánkova 32, 150 00, a proto by bylo vhodné se kontaktovat s touto kanceláří - nejlépe písemně.
Pořízení kopie ze spisového materiálu není zpoplatněna. Pracovník správního orgánu je povinen na požádání zhotovit kopii ze spis. materiálu,ale pouze účastníkům řízení.

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...