Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Základní činnosti oddělení rozvoje je externí financování projektů a aktivit města Strakonice:

  • monitorování a vyhledávání aktuálních a relevantních dotačních titulů a grantových programů Jihočeského kraje, státu, Evropské unie a dalších
  • komplexní práce při zajišťování podkladů pro financování projektů a aktivit města ze státních zdrojů, fondů EU, zdrojů kraje a dalších externích zdrojů; příprava a vypracování vlastních projektových žádostí města o dotace, granty a příspěvky
  • řízení projektů realizovaných z externích zdrojů, jejich monitoring, vyúčtování, kontroly až do dosažení doby udržitelnosti (cca 5 let od kolaudace každé investiční akce či doby ukončení měkkých projektů)
  • informování potenciálních žadatelů o dotace na území města (resp. v regionu) o možnosti čerpání dotačních prostředků

Pořizování rozvojových dokumentů pro město (rozvojová strategie)

Příprava nových rozvojových záměrů a projektů města a jejich prezentace (rozvojové lokality, investiční příležitosti, průmyslové zóny, cyklostezky atd.)

Spolupráce s obcemi a svazky obcí (4x) – příprava a aktualizace rozvojových dokumentů jednotlivých svazků obcí

Programy LEADER+ a LEADER ČR, Místní akční skupina LAG Strakonicko