Oddělení investic

Popis činnosti:

 

Tento úsek zajišťuje zejména přípravu a realizaci investic města, zajišťování výběrových řízení na dodavatele pro investiční akce, vyhodnocování projektové dokumentace z hlediska technicky obsahového a cenového, samostatné zajišťování akcí, zastupování města ve stavebně správním řízení, kontrola inženýrské činnosti u dodávek zajišťovaných dodavatelsky, činnost energetika města a zajišťuje agendu hospodaření s lesy v majetku města

.

Jednotlivé činnosti a formuláře:

 • uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice
 • vyjádření k povolení sjezdu na pozemku v majetku města Strakonice  
 • vyjádření a stanovení podmínek při záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání komunikací
 • dohoda o zřízení parkovacích míst
 • výkupy dle Zásad realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu

Kde si lze formuláře žádosti a dokument Zásady vyzvednout a kde žádost podat?

Formuláře Žádosti o povolení záboru veřejného prostranství, Žádosti o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města Strakonice, Žádosti o vyjádření z titulu vlastníka pozemku k povolení sjezdu  a dokument Zásady realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu si lze vyzvednout na Městském úřadě ve Strakonicích, Velké náměstí čp. 2, na majetkovém odboru - nádvorní budova, na odboru majetkovém, oddělení investic nebo stáhnout na www.stránkách

Pro ostatní žádosti nemá město Strakonice stanovenou konkrétní formu podání a občané se svými požadavky se písemně obracejí na úřad prostřednictvím pošty nebo podáním přímo na podatelnu MěÚ Strakonice.
Vyplněné formuláře a ostatní žádosti je možno podat na Městském úřadě ve Strakonicích, Velké náměstí čp. 2, na majetkovém odboru - nádvorní budova, 2. patro, rovněž na podatelně Městského úřadu ve Strakonicích, Velké náměstí 2, hlavní budova, přízemí.

 

Jaké doklady a podklady jsou požadovány:

Uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice

 • vyplněný formulář Žádost o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice
 • kopie snímku katastrální mapy
 • situace z projektové dokumentace, ve které je řešena nová trasa inženýrských sítí a jejich napojení na inženýrské sítě stávající
 • situace s vyznačením místa úpravy stávající inženýrské sítě a s popisem provedení stavebních úprav

Vyjádření k povolení sjezdu na pozemku v majetku města Strakonice  

 • vyplněný formulář Žádost o vyjádření z titulu vlastníka pozemku k povolení sjezdu
 • situační zákres místa sjezdu  
 • účel sjezdu

Vyjádření a stanovení podmínek při záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání komunikací

 • vyplněný formulář Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
 • přílohy formuláře: přehledná situace (katastrální mapa, náčrt) s vyznačením místa záboru

Dohoda o zřízení parkovacích míst

 • žádost s uvedením adresy žadatele
 • situace
 • vyjádření odboru dopravy MěÚ Strakonice
 • identifikace stavby (o jakou stavbu se jedná, případně doložit projekt)

Výkupy dle Zásad realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu
     

 • smlouva o smlouvě budoucí:
  • projektová dokumentace, včetně specifikace
  • rozpočet stavby
  • geometrický plán
 • kupní smlouva:
  • skutečné zaměření stavby
  • doložení ceny stavby
  • kolaudace stavby
  • projekt skutečného provedení stavby

Pro ostatní korespondenci (např. vyjádření k energetickému generelu města Strakonice, informace k městskému informačnímu systému, oznámení závad na komunikacích, oznámení závad na veřejném osvětlení, oznámení závad na kanalizačních a vodovodních rozvodech atd.), nemá město Strakonice stanovenou konkrétní formu podání a občané se svými požadavky písemně obracejí na úřad prostřednictvím pošty nebo podáním přímo na podatelnu MěÚ Strakonice.
 

Jaké jsou lhůty a termíny pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení závisí na konkrétním případu. Žádosti jsou předkládány k projednání komisi majetkové, výstavby a ŽP, dále Radě města Strakonice, příp. Zastupitelstvu města Strakonice. Usnesení orgánů města Strakonice je sděleno žadateli, příp. proběhnou další jednání se žadatelem (např. při uzavírání smluv).

 

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...