Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Popis činnosti:

Tento úsek zajišťuje zejména přípravu a realizaci investic města, zajišťování výběrových řízení na dodavatele pro investiční akce, vyhodnocování projektové dokumentace z hlediska technicky obsahového a cenového, samostatné zajišťování akcí, zastupování města ve stavebně správním řízení, kontrola inženýrské činnosti u dodávek zajišťovaných dodavatelsky, činnost energetika města a zajišťuje agendu hospodaření s lesy v majetku města

.

Jednotlivé činnosti a formuláře:

 • uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice
 • vyjádření k povolení sjezdu na pozemku v majetku města Strakonice  
 • vyjádření a stanovení podmínek při záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání komunikací
 • dohoda o zřízení parkovacích míst
 • výkupy dle Zásad realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu

 

Kde si lze formuláře žádosti a dokument Zásady vyzvednout a kde žádost podat?

Formuláře Žádosti o povolení záboru veřejného prostranství, Žádosti o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města Strakonice, Žádosti o vyjádření z titulu vlastníka pozemku k povolení sjezdu a dokument Zásady realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu si lze vyzvednout na Městském úřadě ve Strakonicích, Velké náměstí čp. 2, na majetkovém odboru - nádvorní budova, na odboru majetkovém, oddělení investic nebo stáhnout na www stránkách

Pro ostatní žádosti nemá město Strakonice stanovenou konkrétní formu podání a občané se svými požadavky se písemně obracejí na úřad prostřednictvím pošty nebo podáním přímo na podatelnu MěÚ Strakonice.
Vyplněné formuláře a ostatní žádosti je možno podat na Městském úřadě ve Strakonicích, Velké náměstí čp. 2, na majetkovém odboru - nádvorní budova, 2. patro, rovněž na podatelně Městského úřadu ve Strakonicích, Velké náměstí 3, přízemí.

 

Jaké doklady a podklady jsou požadovány:

Uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice

 • vyplněný formulář Žádost o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města Strakonice
 • kopie snímku katastrální mapy
 • situace z projektové dokumentace, ve které je řešena nová trasa inženýrských sítí a jejich napojení na inženýrské sítě stávající
 • situace s vyznačením místa úpravy stávající inženýrské sítě a s popisem provedení stavebních úprav

Vyjádření k povolení sjezdu na pozemku v majetku města Strakonice  

 • vyplněný formulář Žádost o vyjádření z titulu vlastníka pozemku k povolení sjezdu
 • situační zákres místa sjezdu  
 • účel sjezdu

Vyjádření a stanovení podmínek při záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání komunikací

 • vyplněný formulář Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
 • přílohy formuláře: přehledná situace (katastrální mapa, náčrt) s vyznačením místa záboru

Dohoda o zřízení parkovacích míst

 • žádost s uvedením adresy žadatele
 • situace
 • vyjádření odboru dopravy MěÚ Strakonice
 • identifikace stavby (o jakou stavbu se jedná, případně doložit projekt)

Výkupy dle Zásad realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu    

 • smlouva o smlouvě budoucí:
  • projektová dokumentace, včetně specifikace
  • rozpočet stavby
  • geometrický plán
 • kupní smlouva:
  • skutečné zaměření stavby
  • doložení ceny stavby
  • kolaudace stavby
  • projekt skutečného provedení stavby

Pro ostatní korespondenci (např. vyjádření k energetickému generelu města Strakonice, informace k městskému informačnímu systému, oznámení závad na komunikacích, oznámení závad na veřejném osvětlení, oznámení závad na kanalizačních a vodovodních rozvodech atd.), nemá město Strakonice stanovenou konkrétní formu podání a občané se svými požadavky písemně obracejí na úřad prostřednictvím pošty nebo podáním přímo na podatelnu MěÚ Strakonice.
 

Jaké jsou lhůty a termíny pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení závisí na konkrétním případu. Žádosti jsou předkládány k projednání komisi majetkové, výstavby a ŽP, dále Radě města Strakonice, příp. Zastupitelstvu města Strakonice. Usnesení orgánů města Strakonice je sděleno žadateli, příp. proběhnou další jednání se žadatelem (např. při uzavírání smluv).