Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

07. 3. 2014

Do prvních tříd nastoupí přes 300 dětí

Přes tři stovky prvňáčků nastoupí v září do strakonických základních škol. Celkem pro ně bude otevřeno 11 tříd. Dvě první třídy otevře ZŠ Povážská a ZŠ Poděbradova, tři třídy ZŠ F. L. Čelakovského a čtyři třídy zaplní prvňáci v ZŠ Dukelská.

obrázek
29. 6. 2015

V létě bude otevřena expozice v areálu firmy

Každé prázdninové úterý od 8 do 14 hodin bude pro veřejnost otevřeno Muzeum historie ČZ a. s. Nová expozice připomene nejvýznamnější strakonický podnik a úspěchy jeho vývojářů. Vstup do areálu za účelem návštěvy expozice bude možný ve skupině minimálně pěti osob a po předchozím objednání (tel.: 383 342 237 nebo 725 973 642.

25. 2. 2014

Do průzkumu bude zapojeno 666 domácností v kraji

Výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice, které navazuje na předchozí ročníky, organizuje také letos Český statistický úřad. Průzkum se uskuteční v době od 22. února do 11. května. V Jihočeském kraji se dotkne 666 domácností.

Pracovníci, kteří budou do šetření zapojeni se musí prokázat průkazem tazatele a příslušným pověřením (nebo průkazem zaměstnance ČSÚ) a občanským průkazem. Případné dotazy zodpoví Viera Ziková, e-mail: viera.zikova@czso.cz, pracovnice Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích pověřená řízením šetření Životní podmínky 2014.

obrázek
30. 1. 2014

Odkaz nestora strakonických dudáků

Vzpomínkový večer k nedožitým devadesátinám význačného rodáka Josefa Režného se uskutečnil 11. února v Rytířském sále strakonického hradu. Na člověka, který se již za svého života stal legendou mezi strakonickými dudáky, vzpomínala jeho rodina, přátelé i spolupracovníci, nechyběly ani dobové filmy a fotografie. Vystoupil Prácheňský soubor a další hosté. Akci uspořádalo Muzeum středního Pootaví ve spolupráci se Strakonickou televizí, MěKS a městem Strakonice. Pokud máte zájem, pusťte si Filmový medailon

28. 1. 2014

Vernisáž se uskuteční 7. února v 17 hodin

Strakonický rodák akademický malíř, grafik, sochař a ilustrátor Jiří Rejžek by se v únoru dožil 100 let. Významnou osobnost, jejíž život a umělecká tvorba je silně spjata s naším městem, připomene výstava v Maltézském sále strakonického hradu. Vernisáž se koná 7. února v 17 hodin v Rytířském sále, výstava potrvá do 2. března.

Více o Jiřím Rejžkovi v rubrice Co vás zajímá.

27. 1. 2014

Kdo chce prodávat lihoviny, musí mít koncesi

Podnikatelé, kteří chtějí prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, musí mít po datu 17. 10. 2013 koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Stávající podnikatelé, kteří byli oprávněni ke dni 17. 10. 2013, na základě živnosti volné s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a živnosti řemeslné „Hostinská činnost“, prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti pokračovat až do 17. 4. 2014. Pokud v uvedené 6 měsíční lhůtě nepožádají o již zmíněnou koncesi na prodej lihu a lihovin, potom toto oprávnění uplynutím lhůty zaniká (17. 4. 2014). Žádost o koncesi pro stávající podnikatele nepodléhá správnímu poplatku, odborná způsobilost není stanovena.

Noví podnikatelé musí být pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin držiteli koncese již od začátku podnikání, šestiměsíční přechodná lhůta se na ně nevztahuje, stejně tak osvobození od správního poplatku. Oprávnění k podnikání vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. K žádosti o koncesi není třeba dokládat odbornou způsobilost a ustanovovat odpovědného zástupce.

Doporučujeme podnikatelům neodkládat podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to z důvodu očekávaného zvýšeného množství žádostí a možného tvoření front. Prodej lihovin a alkoholických nápojů bez příslušného živnostenského oprávnění budou živnostenské úřady postihovat jako neoprávněné podnikání.

 

Vybrané podmínky prodeje lihovin:

Lihoviny a alkoholické nápoje lze prodávat pouze:

 • ve specializovaných prodejnách
 • ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen
 • v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti (a koncese pro prodej lihovin)
 • v ubytovacích a kulturních zařízeních (vyjma zařízeních určených pro osoby mladší 18 let)
 • nevztahuje se na příležitostný prodej rozlévaných alkoholických nápojů při slavnostech, tradičních akcích, výročních trzích a podobných akcích (u prodeje lihovin omezeno viz. dále zákaz prodeje lihovin*)

 

Zakazuje se prodej alkoholických nápojů včetně lihovin
 • osobám mladším 18 let
 • na všech akcích určených osobám mladším 18 let
 • osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou
 • ve zdravotnických zařízeních
 • v prostředcích určených pro vnitrostátní hromadnou dopravu (s výjimkami)
 • na sportovních akcích, s výjimkou výčepního piva (desítky)
 • ve všech typech škol a školských zařízeních
 • prostřednictvím prodejních automatů, u nichž nelze vyloučit prodej osobám mladším 18 let
 • zásilkový prodej a další formy prodeje (internetový obchod) při kterých není možno ověřit věk kupujícího

 

Zakazuje se prodej lihovin

 • na stáncích, tržištích (tržnicích) nebo místech, které nejsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb (s výjimkami uvedenými dále)
 • lihoviny lze jako doplňkový sortiment prodávat ve stáncích s občerstvením
 • lihoviny lze prodávat v pojízdných prodejnách při prodeji zboží v místech, kde není zajišťován prodej ve zkolaudovaných prodejnách
 • lihoviny lze prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, ale osoba, která bude tyto lihoviny prodávat je povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním podniku informovat písemně příslušného správce daně (Celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat)  

 

Konečný prodej lihovin lze uskutečňovat pouze (od 1. 12. 2013)

 • ve spotřebitelském balení do 1 litru
 • ve spotřebitelském balení do 3 litrů, pokud se jedná o nádobu ze skla
 • ve spotřebitelských baleních značených kolkem, kromě balení do 0,06 l  

 

Rozlévat líh a lihoviny je možné pouze (od 1. 12. 2013)

 • z jednoho spotřebitelského balení jednoho druhu na jednom místě
 • ze 3 spotřebitelských balení s jednocestným uzávěrem na jednom místě 

 

Důležité právní předpisy vztahující se k prodeji lihu a lihovin:

 • Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu
 • Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí

 

Od 1.12.2013 mohou osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti líh a lihoviny prodávají, nakupovat líh ve spotřebitelském balení za účelem jeho dalšího prodeje pouze od registrovaných distributorů lihu (nebo od osob povinných značit líh). Podrobné informace podává Celní správa, s přihlédnutím k závažnosti nové právní úpravy citujeme i doporučení Celní správy:

„Konečným prodejců doporučujeme, aby ve svých provozovnách umístili pro kupující viditelnou informaci, že prodávající není registrovaným distributorem lihu a nabízený líh je určen výhradně pro konečnou spotřebu. Stejnou informaci nebo alespoň její část je vhodné uvést i do prodejních dokladů – paragonů.“

14. 1. 2014

Město už 14 let obdarovává nové občánky

Na Městském úřadu ve Strakonicích v loňském roce přivítali 262 nových občánků. Jako „dárek do kolébky“ dostali šek v hodnotě 5 000 korun. Tato tradice obdarování nových strakonických občánků má za sebou již 14 let. První miminka, která od města dostala finanční dar, se narodila v roce 2000.

„Na konci roku 1999, to byla ta doba, kdy se města různě trumfovala, jak obdarují prvního občánka roku 2000, jsme se rozhodli, že odměníme všechny děti, které se v tom roce narodí, protože nám na všech záleží stejně,“ vzpomíná starosta města Pavel Vondrys. A tak strakonické děti narozené na prahu nového milénia dostaly 500 korun. O rok později už byla tato částka navýšena na 5 000 Kč. Nárok na ně od té doby má každý nový občánek Strakonic, jehož maminka je zde hlášena k trvalému pobytu a rodiče nepatří mezi dlužníky města.

(PR)

obrázek
02. 1. 2014

Na jednotce intenzivní péče budou nové monitory

Příspěvek ve výši 1 000 000 korun pro strakonickou nemocnici schválilo na svém posledním loňském jednání zastupitelstvo města. Nemocnice Strakonice a. s. poskytnuté prostředky použije k obnově dosloužilé zdravotnické techniky na interním oddělení, konkrétně k zakoupení čtyř monitorů pro jednotku intenzívní péče. Rozpočtové opatření bude kryto z položky příjmy z dividend.

13. 12. 2013

Ve městě se stavby nezastaví ani v letošním roce.

Strakoničtí zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet města na rok 2014. Výše předpokládaných příjmů a výdajů činí 432,65 milionu, resp. 389,56 milionu korun. Nejvýznamnější investicí příštího roku z hlediska výdajů bude pokračující rekonstrukce úpravny vody v Pracejovicích.

Náklady na výše uvedenou stavbu činí zhruba 152 milionů korun, získaná dotace pokryje 88 milionů. V městském rozpočtu je na podíl města vyčleněno pro příští rok 60 milionů korun.

Za velmi důležité, i když rozpočet významně nezatíží, považuji rovněž stavební úpravy propojovacího krčku Základní školy Dukelská,“ říká starosta Pavel Vondrys. Na tuto akci jsou vyčleněny 4 miliony korun. Další podstatnou a především dlouho očekávanou investicí by měl být podíl města na vybudování kruhové křižovatky na Katovické ulici před vjezdem do Strakonic, které předznamená výstavbu dlouho očekávaného obchvatu.

Z jednání na Úřadu regionální rady soudržnosti Jihozápad jsme se včera dozvěděli o tom, že Strakonice získají dotace na další své projekty – jde například o dopravní napojení našich průmyslových zón Na Jelence a U Blatenského mostu a další část revitalizace strakonického hradu,“ dodává starosta. V rámci poslední jmenované akce by měl být opraven objekt, v němž sídlí dětské oddělení Šmidingerovy knihovny a studna na druhém hradním nádvoří by měla být vyhloubena. Nejen pro archeology to bude velmi zajímavé.