Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

obrázek
01. 3. 2016

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

 

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé

 

Ellerova 160, 386 01 Strakonice -/ sídlí naproti zimnímu stadionu – areál bývalé MŠ /

 

Forma pobytu– denní, dostupnost služby – od 5,30 h do 16,00 hod – v pracovních dnech.

  • Denní stacionář nabízí tyto služby:

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti -celoživotní vzdělávání,sportovní, kondiční, rehabilitační a relaxační aktivity, zdravotní a kondiční plavání, muzikoterapii,dramaterapii, arteterapii, práci v keramické a dřevařské dílně,kulturní, společenské a sportovní akce v DST i mimo něj.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,poskytnutí stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

  • Cílová skupina osob

Osoby s mentální retardací od 7 do 64 let věku

Osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech a s nutnou podporou pro zabezpečení životních a osobních potřeb

Osoby s přidruženou tělesnou vadou (částečně mobilní, imobilní), pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek včetně invalidní vozíků

Osoby s přidruženou smyslovou vadou

Osoby zbavené, částečně zbavené i nezbavené způsobilosti k právním úkonům, které vyžadují péči a asistenci druhé osoby

 

  • Úhrada pobytu v DST  - dle stanoveného stupně příspěvku na péči

 

  • Pracovní tým

Vedoucí vychovatelka pověřená řízením DST, vychovatelé s odbornou způsobilostí speciální pedagogiky,instruktor sociální péče

Kontakty: emailová adresa – jitka.kristanova@muss.strakonice.eu, tel: 733 503 084

Telefony: 383 322 241, 602 123 163, 739 023 540

obrázek
24. 2. 2016

Legiovlak ve Strakonicích - pozvánka na akci

V úterý 15.3.2016 v 10.00 hodin bude slavnostně zahájen projekt Československé obce legionářské, který připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát.

Souprava historických vagónů by do roku 2020 měla  projet celou Českou republikou za účelem přiblížení přepravy českých legionářů napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918 - 1920. Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a co nejvěrohodněji přiblížily podrobnosti z legionářského života. 

 

Samotný legiovlak bude přístupný zcela zdarma každý všední den od 8.00 do 18.00 hodin, o víkendech od 9:00 do 18:00 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každý den od 13:00 hodin a opakují se v pravidelných hodinových intervalech. Legiovlak setrvá ve Strakonicích do 20.3.2016. 

Srdečně zveme k návštěvě i slavnostnímu otevření.

Markéta Bučoková, PR

24. 2. 2016

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Strakonice

Jednání proběhne ve středu 2.3.2016 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti v budově Městského úřadu Strakonice.

Kompletní znění pozvánky včetně výčtu bodů k jednání naleznete v příloze.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
17. 2. 2016

Rekonstrukce mostu Jana Palacha začala

V pondělí 15. února 2016 začala plánovaná rekonstrukce mostu Jana Palacha, která potrvá až do srpna letošního roku.

Vzhledem k tomu, že jde o velmi frekventovanou lokalitu, prosíme všechny účastníky silničního provozu o maximální opatrnost a dodržení stanoveného přechodného dopravního značení, které omezuje jízdu do dvou jízdních pruhů, pro každý směr jeden a zároveň nařizuje snížení rychlosti na 30 km/hod.

Rekonstrukce probíhá za plného provozu, kdy se pracovníci prováděcí firmy pohybují po mostě, dbejte zvýšené opatrnosti při průjezdu mostem.

Děkujeme za pochopení.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
17. 2. 2016

Infocentrum pro seniory dočasně uzavřeno

 

Od středy 17.2.2016 až do odvolání bude z provozních důvodů uzavřeno Infocentrum pro seniory na adrese U Svaté Markéty 58, Strakonice.

Poukazy pro jubilanty je možné odebrat na Městském informačním centru Strakonice v budově Velké náměstí 2, Strakonice.

V čase provozní doby, která je:

květen - září: Po – Pá   8 – 18, So  9 – 13, říjen - duben: Po – Pá   8 – 16, St   8 – 18.

V případě potřeby vám zde budou poskytnuty informace.

Děkujeme za pochopení.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
12. 2. 2016

Tiskopisy - přihlášky na Václavskou pouť 2016

Formuláře přihlášek na Václavskou pouť konanou ve dnech 24. - 25.9.2016 jsou již nyní k dispozici a to jak na webových stránkách města - formuláře finančního odboru, tak si o ně mohou zájemci požádat písemně na e-mailové adrese: petra.smolikova@mu-st.cz, telefonicky na lince 383 700 520 nebo vyzvednout osobně na Finančním odboru MěÚ Strakonice.

Přihlášky se přijímají na předtištěných  řádně vyplněných tiskopisech s kopií živnostenského oprávnění. Termín pro podání přihlášky je  31.5.2016.

Markéta Bučoková, PR

09. 2. 2016

Životní podmínky 2016 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU-SILC 2016, které je navazující na předchozí ročníky šetření.

Smyslem je získávání a zjišťování dlouhodobě srovnatelných údajů o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky, v Jihočeském kraji v 706 domácnostech. Část domácností se šetření zúčastnilo již v předchozích letech, část domácností je zařazena nově na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne od 6.2. - 5.6.2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Tito pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele, průkazem zaměstnance ČSÚ a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2016. Pověření bude vydáno Krajskou správou ČSÚ v Českých Budějovicích.

Ve všech fázích zpracování je zaručena naprostá anonymita zjištěných údajů a data jsou důsledně chráněna podle ustanovení zákona č. 89/1995 Sb. o ochraně osobních údajů.

V případě dotazů je možné se obracet na pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích:

Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: veira.zikova@czso.cz

Markéta Bučoková, PR

obrázek
04. 2. 2016
Upozornění na nové dopravní značení
Nové dopravní značení je instalováno na cyklostezce vedoucí ze sídliště Mír. Prosím, věnujte mu pozornost.
Před koncem cyklostezky vedoucí ze sídliště Mír v místě před přechodem pro chodce u pivovaru je vyznačen vodorovným dopravním značením „V 14“ „Jízdní pruh pro cyklisty“ směr jízdy cyklistů vpravo. Dále byla osazena svislá dopravní značka „C 10b“ „Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené“ a zrušeno stávající vodorovné značení „V8a“ „Přejezd pro cyklisty“. Dále je do chodníku osazena svislá dopravní značka „B 8“ „Zákaz vjezdu jízdních kol“ z obou stran.
Náhled značení naleznete v přiloženém situačním nákresu.
Markéta Bučoková, PR
02. 2. 2016

MVE v médiích

Pondělní (1.2.2016) MF Dnes otiskla článek o malé vodní elektrárně, která má vyrůst vedle strakonického hradu.

Pro ty z vás, koho zajímá problematika MVE nabízíme odkaz na zmíněný text.

 

http://zpravy.idnes.cz/vodni-elektrarna-vedle-hradu-strakonice-fd2-/domaci.aspx?c=A160201_123831_domaci_hro

Markéta Bučoková, PR