Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Upozornění na rizikové kácení dřevin
04. 7. 2022

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKOVÉ KÁCENÍ

Během dnešního dne - pondělí 4. 7. 2022 proběhne další kácení rizikových stromů v oblasti jižního svahu Šibeničního vrchu, kolem žluté turistické stezky – stezka Švandy dudáka.

Místo bude označeno výstražnou páskou zakazující vstup do prostoru těžby, neboť hrozí nebezpečí úrazu. Důrazně upozorňujeme návštěvníky, aby dbali bezpečnostní příkazů.

Děkujeme za pochopení a dodržování bezpečnostních pokynů.

Aktualizované upozornění na nebezpečí pádu stromů
29. 6. 2022

 Aktualizované upozornění na nebezpečí pádu stromů

Vzhledem k aktuálním předpovědím počasí a varováním před přívalovými dešti, stále trvá nebezpečí pádu stromů v důsledku podmáčeného podloží předchozími přívalovými dešti.

Prosíme, nepodceňujte toto nebezpečí a raději omezte pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí riziko pádu stromů.

Výstražné informace ČHMU varují před vysokým stupněm nebezpečí bouřek a povodní.

Děkujeme, že dbáte doporučených opatření.  

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html

Varování - nebezpečí pádu stromů
28. 6. 2022

 V A R O V Á N Í !!!

 

V důsledku aktuálních klimatických podmínek je městem Strakonice vydána výstraha před možným pádem stromů v důsledku podmáčení podloží v kombinaci se silným větrem. Jedná se o lokality Podskalí a cyklostezku Strakonice – Nový Dražejov.

Důrazně doporučujeme nevstupovat do jmenovaných lokalit. Jakýkoliv pohyb v nich je na vlastní nebezpečí.

Místa budou označena páskami varujícími před vstupem. Výstraha platí do odvolání.

ČHMÚ i na dnešní odpoledne a večer vydal výstrahu před silnými bouřkami

https://www.chmi.cz/.../docs/meteo/om/vystrahy/index.html

Veřejné projednání Na Ohradě
23. 6. 2022

Najít kompromis není vždy jednoduché. Lehký nesoulad panoval například v pohledu na bezpečnost silničního provozu. Zatímco zkušenosti z jiných oblastí města, ale i praxe z měst napříč republikou, jasně ukazují na význam zúžených vozovek společně se zvýšenými příčnými pruhy, místní obyvatelé se přiklánějí k příkazovým značkám upravujícím rychlost jízdy a namátkovým kontrolám policie, jako donucovacího prostředku.

Zeleň zastává ve městě významnou roli. Bohužel doposud vysazované jehličnaté stromy nejsou schopny vzdorovat aktuálním podmínkám, jako je stres ze sucha, vysoké letní teploty a nedostatek vláhy. Proto je nezbytné hledat takové druhy dřevin, které jsou schopné přežití v podmínkách městské aglomerace nesoucí s sebou takové projevy jako je devastace půdy posypovými solemi, psími exkrementy či uniklými pohonnými hmotami.

Veškeré požadavky vzešlé z projednání byly zaznamenány. Je možné, že s postupujícím časem přijdou nové nápady a myšlenky, prosíme, podělte se o ně s námi. Veškeré podněty je možné zasílat na elektronické adresy vedoucích odborů: narovcova@mu-st.cz, bycek@mu-st.cz, slamova@must.cz, bruzek@mu-st.cz.

Děkujeme za váš čas i konstruktivní diskuzi.

Upozornění na rizikové kácení dřevin
20. 6. 2022

V úterý 21. 6. od 8:00 do 12:00 hodin a ve středu 26. 6. od 6:00 do 12:00 hodin proběhne kácení rizikových stromů v oblasti Šibeniční vrch, kolem žluté turistické stezky – stezka Švandy dudáka.

Zpracování proběhne na jižním svahu vrchu od 8:00 do 15:00 hodin.

Místo bude označeno výstražnou páskou zakazující vstup do prostoru těžby, neboť hrozí nebezpečí úrazu. Důrazně upozorňujeme návštěvníky, aby dbali bezpečnostní příkazů.

Děkujeme za pochopení a dodržování bezpečnostních pokynů.

Upozornění na kácení stromů - 15. 6. 2022
15. 6. 2022

 

Ve středu 15. 6. proběhne kácení rizikových stromů v oblasti Šibeniční vrch, kolem žluté turistické stezky – stezka Švandy dudáka. Zpracování proběhne na jižním svahu vrchu od 8:00 do 15:00 hodin.

Místo bude označeno výstražnou páskou zakazující vstup do prostoru těžby, neboť hrozí nebezpečí úrazu. Důrazně upozorňujeme návštěvníky, aby dbali bezpečnostní příkazů.

Děkujeme za pochopení a dodržování bezpečnostních pokynů.

Osvědčení o úspoře emisí
07. 6. 2022

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021 za třídění odpadů

Město Strakonice získalo od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za rok 2021. Byl prokázán environmentální přínos celého systému třídění a recyklace využitelných komunálních odpadů v ČR. V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartónů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.

A jak přispělo naše město ke snížení „uhlíkové stopy“?

Díky rozvoji a provozu systému třídění sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. také přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje 2 251,089 tun CO2 ekv. (CO2 je jeden z nejvýznamnějších skleníkových plynů přirozeného původu přispívající k tzv. skleníkovému jevu) a v energii jsme ušetřili 39 770 935 MJ.

Se společností EKO-KOM, a.s. má město uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě této smlouvy a vykázaného množství vytříděných využitelných komunálních odpadů  získává město nárok na odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Výše odměny je přímo úměrná množství vytříděných odpadů. V roce 2021 jsme ve městě Strakonice vytřídili celkem 1 979,781 t využitelných komunálních odpadů. Město tím tedy získalo do svého rozpočtu 3 519 007,00 Kč. Takto získané prostředky se využívají pro pokrytí nákladů spojených se sběrem využitelných složek komunálních odpadů.  

Radka Mrkvičková, odbor životního prostředí

Nové jízdní řády MHD
02. 6. 2022

Nové jízdní řády MHD naleznete na webových stránkách společnosti ČSAD STTRANS - www.sttrans.cz, na FB profilu města Strakonice a dále jsou k dispozici v tištěné formě na podatelně Městského úřadu Strakonice.

DO 17. 7. 2022 PLATÍ VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY KVŮLI OPRAVĚ MOSTU JANA PALACHA

Pozvánka na veřejné projednání revitalizace lokality Na Ohradě
02. 6. 2022

Vedení města Strakonice si vás dovoluje pozvat na setkání,

při kterém bude diskutována rekonstrukce ulice Na Ohradě a s tím souvisejících objektů.

V řešení budou následující oblasti:

  • městský parter
  • zlidštění komunikace
  • zeleň, parkování
  • kontejnerová stání

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 22. 6. 2022 OD 16:00 HODIN V ZŠ DUKELSKÁ