Průmyslové zóny a lokality

Pokud Vás naše informace zaujmou, prosíme kontaktujte přímo Mgr. Břetislava Hrdličku, starostu města na tel.: 383 700 100, email: starosta@mu-st.cz nebo pracovníky Městského úřadu Strakonice na tel.: 383 700 300 (Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru, email: jana.narovcova@mu-st.cz), tel.: 383 700 830 (Ing. Jaroslav Bašta, vedoucí oddělení úřadu územního plánování - odbor rozvoje, email: jaroslav.basta@mu-st.cz), kteří Vám ochotně poskytnou bližší podrobnosti.

 

Dne 25.6. 2008 byly zastupitelstvem města Strakonice schváleny Zásady realizace staveb komunikací a inženýrských sítí obecného zájmu, které umožňují spoluúčast Města Strakonice na vybudování sítí formou odkoupení vybudovaného díla za částku až do výše 50 % účelně vynaložených prostředků, v případě budování komunikace tato částka zahrnuje i cenu pozemku zastavěného stavbou komunikace.

 

Průmyslové zóny a lokality ve Strakonicích

 

(1) Průmyslová zóna Na Jelence

 

Lokalita je určena pro vybudování průmyslové zóny využitelné pro stavby především průmyslového charakteru.

 

Stav

- většina lokality byla využita pro realizaci nového průmyslového areálu 

 

(2) Průmyslová zóna Kání Vrch

 

Lokalita je určena pro vybudování průmyslové zóny využitelné pro stavby především průmyslového  charakteru.

 

Možnosti využití pozemků

- výrobní a montážní haly pro průmyslovou výrobu lehčího charakteru

- administrativní budovy

- skladovací prostory

 

Umístění

- lokalita se nachází ve východní části města a navazuje na stávající průmyslovou zónu

 

Plocha 

- celková plocha pozemků je 70 000 m2

 

Majetko – právní vztahy

- Město Strakonice již vlastní 82 % pozemků

- o odkupu ostatních  pozemků jedná město se současnými vlastníky 

 

Infrastruktura

- na vybudování potřebné technické infrastruktury je město připraveno se podílet

- uvedenou lokalitu je možno napojit na stávající vodovodní a kanalizační síť, plynovod, rozvody CZT

- dostatečnou kapacitu el. energie je nutno řešit vybudováním nové trafostanice

 

Dopravní obslužnost

- pro možnost využití zóny je nutno rozšířit stávající obslužnou komunikaci navazující na silnici I/4 (Praha - Strážný) 

 

Finanční podmínky

- prodej potřebného pozemku se uskuteční na základě dohody při poskytnutých zárukách o výstavbě

 

Stav

- část lokality je určena pro projekty města (zahradnictví, psí útulek, sběrný dvůr, kompostárna)  

 

(3) Průmyslová zóna Hajská

 

Lokalita je určena pro vybudování průmyslové zóny využitelné pro stavby především průmyslového charakteru.

 

Možnosti využití pozemků

- výrobní  a montážní haly  pro průmyslovou výrobu lehčího a středního charakteru

- administrativní budovy

- skladovací prostory

 

Umístění

- lokalita se nachází v jihovýchodní části města v těsné blízkosti I/22 (Plzeň – České Budějovice)

 

Plocha

- celková plocha pozemků je 200 000  m2

 

Majetko – právní vztahy

- Město Strakonice již vlastní 60 % pozemků

- o odkupu ostatních  pozemků jedná město se současnými vlastníky 

 

Infrastruktura

- na vybudování potřebné technické infrastruktury je město připraveno se podílet

- uvedenou lokalitu je možno napojit na stávající vodovodní síť, plynovod

- dostatečnou kapacitu  el. energie je nutno řešit vybudováním nové trafostanice

- nezbytné je i vybudování kanalizační sítě

 

Dopravní obslužnost

- pro možnost využití zóny je nutno vybudovat obslužnou komunikaci s přemostěním stávající železniční tratě Plzeň – České Budějovice. 

 

Finanční podmínky

- prodej potřebného pozemku se uskuteční na základě dohody při poskytnutých zárukách o výstavbě

 

(4) Lokalita Ostrov

 

Záměrem města je revitalizace lokality Ostrov nacházející se v centru města a vybudování nového polyfunkčního areálu města. V současné době došlo v lokalitě Ostrov k ukončení činnosti firmy Fezko, vlnařské závody a fezárny, a. s., Strakonice. Důsledkem je uvolnění řady objektů, jejichž stavebně technický stav a v řadě případů i architektonická hodnota jsou velmi dobré. Koncepce funkčního využití lokality počítá se  zdůrazněním historizujícího kontextu zástavby jako kompaktního souboru průmyslové architektury přirozeně zakomponovaného do městského organismu.

 

Při rekonstrukci stávajících budov popřípadě nové výstavbě je možno uvažovat s těmito funkcemi:

 

- maloobchod, služby, tržnice, prodejní pasáže

- objekty administrativu, peněžní (polyfunkčně koncipované)

- zařízení veřejného ubytování a stravování

- kulturní a sportovní zařízení

- drobná řemesla a ateliery

- bydlení a občanská vybavenost

 

Umístění

- areál se nachází v centru města v prostoru mezi Palackého a Velkým náměstím

 

Centrální umístění lokality je zárukou splnění základních předpokladů pro nekomplikované napojení vzniklých podnikatelských investičních záměrů na již fungující tepnu fungujícího  městského koloritu. Nevšedním návratem k minulosti a zatraktivnění lokality je rozhodně i snaha o částečné obnovení původní ostrovní funkce lokality.

 

Plocha

- celková plocha pozemků je 50 000 m2

 

Objekty určené k rekonstrukci

- třípodlažní cihelný objekt (podlahová plocha 1.440 m2, obestavěný prostor 5.044 m3)

- třípodlažní cihelný objekt částečně podsklepený (podlahová plocha 1.006 m2, obestavěný prostor 4.620 m3)

- třípodlažní cihelný objekt (podlahová plocha 3.331 m2, obestavěný prostor 13.697 m3)

- třípodlažní cihelný objekt  (podlahová plocha 1.000 m2, obestavěný prostor 2.600 m3)

- čtyřpodlažní cihelný objekt (podlahová plocha  3.530 m2, obestavěný prostor 10.638m3)

- čtyřpodlažní cihelný objekt (podlahová plocha 2.956 m2, obestavěný prostor 11.207m3)

 

Nově budované objekty jsou plánovány v celkové zastavěné ploše cca 2.700 m2.

 

Majetko-právní vztahy

- v současné době jsou v majetku fyzických a právnických osob a města Strakonice

 

Infrastruktura

- vybavení  nezbytnými inženýrskými sítěmi (elektrická energie, vodovodní a kanalizační řady, rozvody CZT,  plynovod, telekomunikační kabely) včetně rekonstrukce stávajícího vnitřního komunikačního systému zajistí pro uvedenou lokalitu Město Strakonice 

 

Dopravní obslužnost

- lokalita navazuje na spojnici vnitřního komunikačního systému města

- střediskové umístění je optimální z hlediska propojení Velkého a Palackého náměstí města

- výhodou je i přímá dostupnost státní komunikace I/22 a I/4

 

Finanční podmínky

- prodej potřebného pozemku či nemovitosti se uskuteční na základě dohody při poskytnutých zárukách o výstavbě

 

Stav

- soukromí vlastníci postupně revitalizují jednotlivé objekty v lokalitě

 

(5) Lokalita Za Stínadly

 

Záměr

Lokalita řešená regulačním plánem je určena pro bydlení v rodinných domech a v části podél hlavních komunikací (I/22) k výstavbě objektů obchodní sítě a administrativních aktivit.

 

Umístění

Území se nachází na západním okraji města podél významné silnice I/22 (Plzeň – České Budějovice) a v sousedství se stávajícími významnými obchodním aktivitami.

 

Majetko-právní vztahy

Fyzické nebo právnické osoby

 

Infrastruktura

Výstavbu potřebné infrastruktury zajistí případný investor. V současné době je znám investor v části území.

 

Dopravní obslužnost

Část pro rodinné domy je přípustná z místní komunikace. Část pro veřejnou vybavenost sousedí s komunikací I/22 (Plzeň – České Budějovice).

Zóna je určena pro výstavbu objektů obchodní sítě a dalších větších obchodních aktivit.

 

Stav

- na velké části lokality byla za finanční podpory Města Strakonice realizována soukromým investorem dopravní a technická infrastruktura, velká část pozemků určených pro realizaci individuální nízkopodlažní zástavby je v současnosti již v rukou jednotlivých stavebníků a probíhá výstavba rodinných domů

 

(6) Lokalita Jezárka

 

Hlavním cílem řešení je vytvoření lokálního obytného centra přirozeně propojeného s centrem města. Regulační plán předpokládá v této zóně především rozvoj bydlení v bytových domech, výstavbu domů s pečovatelskou službou, veřejnou vybaveností a cca 1/3 plochy pro výstavbu rodinných domů.

 

Funkční využití ploch:

- smíšené plochy bydlení, obchodu a služeb

- rodinné domky městského charakteru

- sociální zařízení

- plochy pro občanskou vybavenost

- smíšené plochy k zastavění komerčními prostorami

- parky a plochy veřejné zeleně

 

Umístění

- lokalita se nachází v severozápadní  části města

- kromě zástavby rodinných domků zde byla realizována i výstavba základní školy a areálu sociálních zařízení

 

Plocha

- celková plocha pozemků je 140 000 m2

 

Majetko – právní vztahy

- Město Strakonice vlastnilo 93 % pozemků, převážná část již přešla do rukou soukromých investorů  

 

Infrastruktura

- vybavení nezbytnými inženýrskými sítěmi (elektrická energie, vodovodní a kanalizační řady, rozvody CZT a telekomunikační kabely) včetně vybudování vnitřního komunikačního systému zajistí pro uvedenou lokalitu Město Strakonice

 

Dopravní obslužnost

- oblast bude napojena na silniční obchvat města s přímým napojením na komunikaci I/22 ve směru Plzeň – České Budějovice

 

Finanční podmínky

- prodej potřebného pozemku se uskuteční na základě dohody při poskytnutých zárukách o výstavbě

 

Stav

- v lokalitě byla Městem Strakonice realizována dopravní a technická infrastruktura. Velká část pozemků určených pro realizaci individuální nízkopodlažní zástavby je v současnosti již zastavěno rodinnými domy. Na plochách určených k realizaci bytové zástavby byly vystavěny 2 bytové domy Městem Strakonice a 4 bytové domy soukromým investorem.

 

(7) Lokalita Na Muškách

 

Záměr

Záměrem je umožnit individuální výstavbu rodinných domů v atraktivní lokalitě města Strakonice v souladu s veřejnou poptávkou. Součástí řešení jsou i plochy veřejné zeleně s možností sportovně - rekreačních  příležitostí.

 

Funkční využití ploch:
- objekty nízkopodlažní rodinné zástavby městského typu
- sportovní zařízení
- dětské hřiště
- odpočinkové prostory dospělých (parková zeleň, klidový prostor s lavičkami)

 

Umístění

Území se nachází v jižní části  města na severozápadně skloněném svahu a je obklopeno již realizovanou zástavbou bytových domů a občanské vybavenosti.

 

Plocha

Celková plocha pozemků je 39 000  m2.

 

Majetko-právní vztahy

- Město Strakonice vlastnilo 100 % pozemků, převážná část již přešla do rukou soukromých investorů  

 

Infrastruktura

Na území je dostupná veškerá  infrastruktura  (elektrická energie, vodovodní a kanalizační řady, rozvody CZT, plynovod a telekomunikační kabely).

 

Dopravní obslužnost

Oblast bude napojena na komunikaci I/4 ve směru Praha  – Strážný prostřednictvím stávající komunikační sítě a plánovaných vnitřních  obslužných  komunikací.  

 

Finanční podmínky

Prodej potřebného pozemku se uskuteční na základě dohody při poskytnutých zárukách o výstavbě. Prodej pozemků byl zahájen v r. 2010.

 

Stav

- v lokalitě byla Městem Strakonice realizována dopravní a technická infrastruktura. Většina pozemků určených pro realizaci individuální nízkopodlažní zástavby je v současnosti již v rukou jednotlivých stavebníků a probíhá výstavba rodinných domů. V lokalitě Na Muškách byl Městem Strakonice vystavěn rovněž sportovní areál.

 

(8) Lokalita Podskalí

 

Záměr

Lokalita je určena pro bydlení a v části podél hlavních komunikací (I/22) k výstavbě objektů obchodní sítě, administrativních aktivit a dopravních služeb. Bydlení v bytových domech je situováno západně od stávajícího sídliště Mír. Plochy pro výstavbu rodinných domů je umístěno v dostatečné vzdálenosti od hlavní komunikace v blízkosti ploch určených pro veřejnou zeleň.

 

Umístění

Území se nachází na západním okraji města mezi silnicí I/22 (Plzeň – České Budějovice) a oddychové zóny Podskalí. Plocha sousedí se stávajícími významnými obchodním aktivitami i největším sídlištěm ve Strakonicích.

 

Majetko-právní vztahy

Fyzické nebo právnické osoby

 

Infrastruktura

Výstavbu potřebné infrastruktury zajistí případný investor.

 

Dopravní obslužnost

Plochu je nutné napojit na komunikaci I/22 a dále na nově vzniklé místní komunikace.

 

Stav

- v jihozápadní části lokality byl soukromým investorem vystavěn vícepodlažní bytový dům

 

(9) Lokalita Mezi Lesy

 

Záměr

Záměrem je realizovat individuální nízkopodlažní výstavbu rodinných domů. Pro severní část lokality je zpracován regulační plán.

 

Umístění

Území se nachází v severní části města východně od místní části Habeš, která je zastavěna rodinnými domy.  Předmětná lokality pro výstavbu rodinných domů je obklopena lesními masívy.

 

Majetko-právní vztahy

Fyzické nebo právnické osoby

 

Infrastruktura

Výstavbu potřebné infrastruktury zajistí případný investor. V současné době je znám investor v části území.

 

Dopravní obslužnost

Plocha je přímo přístupná ze silnice III. třídy (směr Blatná)

 

Stav

- v severní části lokality byla za finanční podpory Města Strakonice realizována soukromým investorem dopravní a technická infrastruktura, část pozemků určených pro realizaci individuální nízkopodlažní zástavby je v současnosti již v rukou jednotlivých stavebníků

 

(10) Lokalita Vinice - Šibeník

 

Záměr

Záměrem je realizovat převážně individuální nízkopodlažní výstavbu rodinných domů a částečně výstavbu bytových domů. Pro celou lokalitu je zpracováván regulační plán.

 

Umístění

Předmětná lokalita pro výstavbu rodinných domů je ze severu obklopena lesními masívy a z jihu stávajícím zastavěným územím. Jedná se o jižní svah s velké části doposud využívaný jako zahrady.

 

Majetko-právní vztahy

Z velké části velmi rozdrobené území s pozemky fyzických nebo právnických osob i Města Strakonice.

 

Infrastruktura

Výstavbu potřebné infrastruktury zajistí případný investor.

 

Dopravní obslužnost

Většina pozemků je do realizace severního dopravního půloblouku (přeložka silnice I/22) problematicky napojitelná na stávající dopravní síť.

 

Stav

- s ohledem na vlastnickou rozdrobenost a problematické napojení na stávající dopravní síť byla doposud

soukromým investorem za finanční podpory Města Strakonice realizována dopravní a technická infrastruktura pouze v nové ulici Na Výsluní v západní části lokality

 

(11)  Lokalita Nad Vaněčků Lomem

 

Záměr

Záměrem je realizovat individuální nízkopodlažní výstavbu rodinných domů. Pro celou lokalitu je zpracován regulační plán.

 

Umístění

Plocha je umístěna v jižní části města a sousedí se stávajícím územím rodinných domů.

 

Majetko-právní vztahy

Fyzické nebo právnické osoby

 

Infrastruktura

Výstavbu potřebné infrastruktury zajistí případný investor.

 

Dopravní obslužnost

Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba bude probíhat „na zelené louce“ případný investor zajistí výstavbu všech komunikací i napojení na stávající místní komunikaci.

Zákaz návštěv od 20. 2. 2019 - oznámení Nemocnice Strakonice, a.s.
Vážení Strakoničtí, pamětníci, historici, DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., v...
Pozvánka na Pivovarský ples do strakonické Sokolovny, jedné z konceptových restaurací...
Radek Jaroš - Koruna Himaláje Pozvánka na přednášku do kulturního domu v Katovicích dne...
Pozvánka na besedu o zdravém životním stylu z oblasti ájurvédy a jógy. Infocentrum...
Dnes 6. 2. 2019 je z technických důvodů uzavřena kancelář cestovních dokladů. Výdej...
Varování pro majitele aut a chodce v souvislosti s nadměrnou sněhovou pokrývkou...
Český statistický úřad uskuteční v období od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019   Jihočeský kraj...
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.Únor 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.Únor 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.Leden 2019
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
23.Leden 2019
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
17.Leden 2019
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
14.Leden 2019
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice jako stavební...
14.Leden 2019
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
8.Leden 2019
Od 14.00 hod., vystoupí instruktoři Taiji Akademie Praha. Koná se v ZŠ F. L. Čelakovského...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...