Stanovisko stavebního úřadu k odvolacím řízením

Většina rozhodnutí stavebních úřadů ( obecných i speciálních), proti kterým je podáno odvolání je Krajským úřadem zrušeno a vráceno k novému projednání. To je zkušenost většiny stavebních úřadů v Jč kraji. Na poslední poradě vedoucích stavebních úřadů JUDr. Kamenská zmínila, že za uplynulé období posuzovala 40 rozhodnutí a z toho jich 38 zrušila (to je rovných 95%, pro srovnání je v dostupné literatuře uváděn podobný údaj pro Německo 7 – 8 %).

 

Znamená to tedy, že buď všechny stavební úřady v Jihočeském kraji pracují naprosto katastrofálně, nebo způsob posuzování odvolacího orgánu je jaksi svérázný. Já se přikláním k druhé variantě.

 

Uvažování odvolacího orgánu je ryze formalistické a právě čistě formální aplikací práva dochází ke zřetelným nespravedlnostem a svým způsobem k nepřímé podpoře protizákonného konání. Podstata  a duch zákona (I‘ Esprit des lois) - tedy to nejdůležitější, zůstává jen okrajovou záležitostí. Přes posuzování procesně formální stránky se odvolací orgán k podstatě problému často vůbec nedostane, což považuji za omezení přístupu k právu jako takovému. Znamená to, že se zákony bez kontextu pouze formalisticky aplikují, ale odvolací orgán se už neřídí jejich principy a účelem. Bohužel totéž se projevuje v celé naší justici. A zde je pravděpodobně jádro problému.

 

Je veřejným tajemstvím, že se odvolací orgán obává případných žalob ze strany odvolatelů a proto základním přístupem je hledání důvodu jak postoupit věc zpět a nerozhodnout. Proto volí cestu nejmenšího odporu a preventivně ruší jim postoupená rozhodnutí, aby se nevystavili nebezpečí napadení vlastních rozhodnutí, což považuji za nezodpovědné. Lze to do jisté míry chápat, neboť soudy se chovají bohužel většinou obdobně formalisticky. A proto v odvolacích řízeních u odvolacího orgánu jde především o nalezení záminky pro vrácení spisu a nerozhodnout z důvodu údajných formálních pochybení, bezvýznamných procesních nedostatků, různosti výkladů zákona, a dalších pseudodůvodů, nemajících žádný význam. Výsledky těchto nemoudrých rozhodnutí pak negativně ovlivňují chování ostatních, represivní opatření ztrácejí smysl a neplní výchovný efekt. Zvlášť je-li účastník zastupován právníkem, je výsledek řízení předurčen ke zrušení. Přestupci zákona toto vědí, vědomě s tím kalkulují a udržet stavební kázeň je pak velmi obtížné. Banálními případy ( ploty, kolny, drobné stavební úpravy, atd.) se pak úředníci zabývají několik let, náklady rostou, podstata problému uniká, morální právo je potlačeno na minimum. Tato „procesní posedlost“ a úřednický ping-pong, kdy spisy jsou stále vraceny, má za následek stále narůstající počet neukončených řízení. Prestiž stavebních úřadů klesá, pracovníci ztrácí motivaci, neboť svou práci považují za znehodnocenou a zneváženou. Výsledky jejich složitých důkazních řízení, místních šetření v terénu, obstarávání podkladů a náročná jednání s často konfliktními klienty přicházejí vniveč. Pracovníci odvolacího orgánu nepřicházejí do přímého kontaktu s účastníky řízení, jsou odtrženi od reálné praxe. Obstrukčními postupy některých účastníků leckdy přicházejí i obce o dotace na investiční akce, čímž vznikají značné a nevratné škody.

 

Přesto, že odvolacímu orgánu zákon umožňuje rozhodnutí prvoinstančního orgánu převzít (atrahovat na sebe) nebo ho změnit (a napravit tak údajné formální nedostatky, nemající na výsledek žádný vliv), tento prostředek se zpravidla nevyužívá. Současný stav slouží často ke vzájemnému vydírání sousedů a řešení mezilidských vztahů prostřednictvím zástupného stavebního řízení - hrozbou podání odvolání. Ti méně otrlí často rezignují a ve sporech bývají úspěšnější netolerantní, problémoví lidé, zastupovaní právníky, zneužívající nepochopitelné jednání státních orgánů. Formální pozitivní aplikace práva dle našeho názoru škodí, je nefunkční, alibistická a nespravedlivá. Spravedlnost pak není dostupná, rychlá a srozumitelná. Veřejnost ztrácí často naději na spravedlivé a efektivní rozhodování. Často jsme v justici svědky protichůdných rozhodnutí ve stejných skutkových právních věcech, drobná údajná pochybení, nemající s podstatou sporu a meritem věci žádnou souvislost, jsou důvodem pro rušení rozhodnutí. To motivuje podávat odvolání, zaměstnávat právníky a tím neúměrně přetěžovat prvoinstanční orgány a v nadbytečné míře zatěžovat účastníky řízení.

 

Řešením je dle mého názoru více osobní statečnosti úředníků odvolacích orgánů a rozhodování dle morálních principů přirozeného duchu zákona, v rámci procesní ekonomie nalezení odvahy ke změnám rozhodnutí a převzetí odpovědnosti a prokázání vůle rozhodnout i s rizikem, že v případě napadení soudem může být z výše kritizovaných důvodů předmětné rozhodnutí zrušeno.

 

Nenahrazujme bezmocnost a bezpráví za totalitního režimu všemocností a všeprávím režimu demokratického.

 

  Ing. Jaromír  Z e m a n

vedoucí stavebního úřadu

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 25.9.2020 - izolace a karanténa   Podrobné...
Navigační informační systém strakonický hrad a okolí   Stav nerezových...
Zastupitelstvo města Strakonice schválilo na svém jednání 16.9.2020 smlouvu o spolupráci...
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 23. 9+. 2020 pro hromadné akce   Plné znění...
Mimořádné opatření MZ ČR pro: - provozovny - nebalené pečivo - maloobchodní...
Václavská pouť Oproti předcházejícím letům je v důsledku epidemické situace zcela...
Označení a vybírání poštovních schránek voličů pro distribuci sad hlasovacích lístků...
Týden povědomí o migréně Společnosti Migréna-help a Spojené hlavy, z.s. se v loňském...
Mimořádná opatření MZČR platná od 18.9.2020, 18:00 hodin
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...