Stanovisko stavebního úřadu k odvolacím řízením

Většina rozhodnutí stavebních úřadů ( obecných i speciálních), proti kterým je podáno odvolání je Krajským úřadem zrušeno a vráceno k novému projednání. To je zkušenost většiny stavebních úřadů v Jč kraji. Na poslední poradě vedoucích stavebních úřadů JUDr. Kamenská zmínila, že za uplynulé období posuzovala 40 rozhodnutí a z toho jich 38 zrušila (to je rovných 95%, pro srovnání je v dostupné literatuře uváděn podobný údaj pro Německo 7 – 8 %).

 

Znamená to tedy, že buď všechny stavební úřady v Jihočeském kraji pracují naprosto katastrofálně, nebo způsob posuzování odvolacího orgánu je jaksi svérázný. Já se přikláním k druhé variantě.

 

Uvažování odvolacího orgánu je ryze formalistické a právě čistě formální aplikací práva dochází ke zřetelným nespravedlnostem a svým způsobem k nepřímé podpoře protizákonného konání. Podstata  a duch zákona (I‘ Esprit des lois) - tedy to nejdůležitější, zůstává jen okrajovou záležitostí. Přes posuzování procesně formální stránky se odvolací orgán k podstatě problému často vůbec nedostane, což považuji za omezení přístupu k právu jako takovému. Znamená to, že se zákony bez kontextu pouze formalisticky aplikují, ale odvolací orgán se už neřídí jejich principy a účelem. Bohužel totéž se projevuje v celé naší justici. A zde je pravděpodobně jádro problému.

 

Je veřejným tajemstvím, že se odvolací orgán obává případných žalob ze strany odvolatelů a proto základním přístupem je hledání důvodu jak postoupit věc zpět a nerozhodnout. Proto volí cestu nejmenšího odporu a preventivně ruší jim postoupená rozhodnutí, aby se nevystavili nebezpečí napadení vlastních rozhodnutí, což považuji za nezodpovědné. Lze to do jisté míry chápat, neboť soudy se chovají bohužel většinou obdobně formalisticky. A proto v odvolacích řízeních u odvolacího orgánu jde především o nalezení záminky pro vrácení spisu a nerozhodnout z důvodu údajných formálních pochybení, bezvýznamných procesních nedostatků, různosti výkladů zákona, a dalších pseudodůvodů, nemajících žádný význam. Výsledky těchto nemoudrých rozhodnutí pak negativně ovlivňují chování ostatních, represivní opatření ztrácejí smysl a neplní výchovný efekt. Zvlášť je-li účastník zastupován právníkem, je výsledek řízení předurčen ke zrušení. Přestupci zákona toto vědí, vědomě s tím kalkulují a udržet stavební kázeň je pak velmi obtížné. Banálními případy ( ploty, kolny, drobné stavební úpravy, atd.) se pak úředníci zabývají několik let, náklady rostou, podstata problému uniká, morální právo je potlačeno na minimum. Tato „procesní posedlost“ a úřednický ping-pong, kdy spisy jsou stále vraceny, má za následek stále narůstající počet neukončených řízení. Prestiž stavebních úřadů klesá, pracovníci ztrácí motivaci, neboť svou práci považují za znehodnocenou a zneváženou. Výsledky jejich složitých důkazních řízení, místních šetření v terénu, obstarávání podkladů a náročná jednání s často konfliktními klienty přicházejí vniveč. Pracovníci odvolacího orgánu nepřicházejí do přímého kontaktu s účastníky řízení, jsou odtrženi od reálné praxe. Obstrukčními postupy některých účastníků leckdy přicházejí i obce o dotace na investiční akce, čímž vznikají značné a nevratné škody.

 

Přesto, že odvolacímu orgánu zákon umožňuje rozhodnutí prvoinstančního orgánu převzít (atrahovat na sebe) nebo ho změnit (a napravit tak údajné formální nedostatky, nemající na výsledek žádný vliv), tento prostředek se zpravidla nevyužívá. Současný stav slouží často ke vzájemnému vydírání sousedů a řešení mezilidských vztahů prostřednictvím zástupného stavebního řízení - hrozbou podání odvolání. Ti méně otrlí často rezignují a ve sporech bývají úspěšnější netolerantní, problémoví lidé, zastupovaní právníky, zneužívající nepochopitelné jednání státních orgánů. Formální pozitivní aplikace práva dle našeho názoru škodí, je nefunkční, alibistická a nespravedlivá. Spravedlnost pak není dostupná, rychlá a srozumitelná. Veřejnost ztrácí často naději na spravedlivé a efektivní rozhodování. Často jsme v justici svědky protichůdných rozhodnutí ve stejných skutkových právních věcech, drobná údajná pochybení, nemající s podstatou sporu a meritem věci žádnou souvislost, jsou důvodem pro rušení rozhodnutí. To motivuje podávat odvolání, zaměstnávat právníky a tím neúměrně přetěžovat prvoinstanční orgány a v nadbytečné míře zatěžovat účastníky řízení.

 

Řešením je dle mého názoru více osobní statečnosti úředníků odvolacích orgánů a rozhodování dle morálních principů přirozeného duchu zákona, v rámci procesní ekonomie nalezení odvahy ke změnám rozhodnutí a převzetí odpovědnosti a prokázání vůle rozhodnout i s rizikem, že v případě napadení soudem může být z výše kritizovaných důvodů předmětné rozhodnutí zrušeno.

 

Nenahrazujme bezmocnost a bezpráví za totalitního režimu všemocností a všeprávím režimu demokratického.

 

  Ing. Jaromír  Z e m a n

vedoucí stavebního úřadu

STRAKONICE KVETOU - HLASOVÁNÍ Soutěž Strakonice kvetou je uzavřena a nyní přichází na...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM Možná se vám to bude zdá zbytečně předčasné, ale čas neúprosně...
V. VZPOMÍNKOVÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ ŠUMAVOU - 10. 8. 2019 od 11.00 hodin na nádvoří...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...