Stanovisko stavebního úřadu k odvolacím řízením

Většina rozhodnutí stavebních úřadů ( obecných i speciálních), proti kterým je podáno odvolání je Krajským úřadem zrušeno a vráceno k novému projednání. To je zkušenost většiny stavebních úřadů v Jč kraji. Na poslední poradě vedoucích stavebních úřadů JUDr. Kamenská zmínila, že za uplynulé období posuzovala 40 rozhodnutí a z toho jich 38 zrušila (to je rovných 95%, pro srovnání je v dostupné literatuře uváděn podobný údaj pro Německo 7 – 8 %).

 

Znamená to tedy, že buď všechny stavební úřady v Jihočeském kraji pracují naprosto katastrofálně, nebo způsob posuzování odvolacího orgánu je jaksi svérázný. Já se přikláním k druhé variantě.

 

Uvažování odvolacího orgánu je ryze formalistické a právě čistě formální aplikací práva dochází ke zřetelným nespravedlnostem a svým způsobem k nepřímé podpoře protizákonného konání. Podstata  a duch zákona (I‘ Esprit des lois) - tedy to nejdůležitější, zůstává jen okrajovou záležitostí. Přes posuzování procesně formální stránky se odvolací orgán k podstatě problému často vůbec nedostane, což považuji za omezení přístupu k právu jako takovému. Znamená to, že se zákony bez kontextu pouze formalisticky aplikují, ale odvolací orgán se už neřídí jejich principy a účelem. Bohužel totéž se projevuje v celé naší justici. A zde je pravděpodobně jádro problému.

 

Je veřejným tajemstvím, že se odvolací orgán obává případných žalob ze strany odvolatelů a proto základním přístupem je hledání důvodu jak postoupit věc zpět a nerozhodnout. Proto volí cestu nejmenšího odporu a preventivně ruší jim postoupená rozhodnutí, aby se nevystavili nebezpečí napadení vlastních rozhodnutí, což považuji za nezodpovědné. Lze to do jisté míry chápat, neboť soudy se chovají bohužel většinou obdobně formalisticky. A proto v odvolacích řízeních u odvolacího orgánu jde především o nalezení záminky pro vrácení spisu a nerozhodnout z důvodu údajných formálních pochybení, bezvýznamných procesních nedostatků, různosti výkladů zákona, a dalších pseudodůvodů, nemajících žádný význam. Výsledky těchto nemoudrých rozhodnutí pak negativně ovlivňují chování ostatních, represivní opatření ztrácejí smysl a neplní výchovný efekt. Zvlášť je-li účastník zastupován právníkem, je výsledek řízení předurčen ke zrušení. Přestupci zákona toto vědí, vědomě s tím kalkulují a udržet stavební kázeň je pak velmi obtížné. Banálními případy ( ploty, kolny, drobné stavební úpravy, atd.) se pak úředníci zabývají několik let, náklady rostou, podstata problému uniká, morální právo je potlačeno na minimum. Tato „procesní posedlost“ a úřednický ping-pong, kdy spisy jsou stále vraceny, má za následek stále narůstající počet neukončených řízení. Prestiž stavebních úřadů klesá, pracovníci ztrácí motivaci, neboť svou práci považují za znehodnocenou a zneváženou. Výsledky jejich složitých důkazních řízení, místních šetření v terénu, obstarávání podkladů a náročná jednání s často konfliktními klienty přicházejí vniveč. Pracovníci odvolacího orgánu nepřicházejí do přímého kontaktu s účastníky řízení, jsou odtrženi od reálné praxe. Obstrukčními postupy některých účastníků leckdy přicházejí i obce o dotace na investiční akce, čímž vznikají značné a nevratné škody.

 

Přesto, že odvolacímu orgánu zákon umožňuje rozhodnutí prvoinstančního orgánu převzít (atrahovat na sebe) nebo ho změnit (a napravit tak údajné formální nedostatky, nemající na výsledek žádný vliv), tento prostředek se zpravidla nevyužívá. Současný stav slouží často ke vzájemnému vydírání sousedů a řešení mezilidských vztahů prostřednictvím zástupného stavebního řízení - hrozbou podání odvolání. Ti méně otrlí často rezignují a ve sporech bývají úspěšnější netolerantní, problémoví lidé, zastupovaní právníky, zneužívající nepochopitelné jednání státních orgánů. Formální pozitivní aplikace práva dle našeho názoru škodí, je nefunkční, alibistická a nespravedlivá. Spravedlnost pak není dostupná, rychlá a srozumitelná. Veřejnost ztrácí často naději na spravedlivé a efektivní rozhodování. Často jsme v justici svědky protichůdných rozhodnutí ve stejných skutkových právních věcech, drobná údajná pochybení, nemající s podstatou sporu a meritem věci žádnou souvislost, jsou důvodem pro rušení rozhodnutí. To motivuje podávat odvolání, zaměstnávat právníky a tím neúměrně přetěžovat prvoinstanční orgány a v nadbytečné míře zatěžovat účastníky řízení.

 

Řešením je dle mého názoru více osobní statečnosti úředníků odvolacích orgánů a rozhodování dle morálních principů přirozeného duchu zákona, v rámci procesní ekonomie nalezení odvahy ke změnám rozhodnutí a převzetí odpovědnosti a prokázání vůle rozhodnout i s rizikem, že v případě napadení soudem může být z výše kritizovaných důvodů předmětné rozhodnutí zrušeno.

 

Nenahrazujme bezmocnost a bezpráví za totalitního režimu všemocností a všeprávím režimu demokratického.

 

  Ing. Jaromír  Z e m a n

vedoucí stavebního úřadu

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové nákazy - důležité informace naleznete v...
SPOLEČNOST Technické služby Strakonice s.r.o. Z DŮVODU OCHRANY PŘED NÁKAZOU COVID...
Musíme si pomáhat V dnešní době to není o musíme, ale o prostém chceme. Těžko mluvit za...
Diecézní Charita České Budějovice - infolinky Seznam infolinek sítě Charit jednotlivých...
Potravinová pomoc pro matky samoživitelky a matky OSVČ s uzavřenými provozovnami....
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dne 31.3.2020 od 7:30 – 16:30 bude...
Vážení strakoničtí jubilanti, stalo se milou tradicí, že v souvislosti s vašimi...
Vážení Strakoničtí, velmi děkujeme za vaše reakce na zhoršenou kvalitu rozhlasového...
Potraviny pro matky samoživitelky a matky OSVČ s uzavřenými provozovnami Již dvakrát...
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol     Kontroly byly prováděny v ...
14.January 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...