Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Vojtěch Hrubý

- v roce 1969 přišel do Strakonic, kde působil jako ředitel lidové školy umění a učitel hry na housle. Zavedl výuku hry na dudy. Pro své žáky vytvořil příručku Škola hry na dudy a Dudácké etudy. Působil v Prácheňském souboru písní a tanců. Založil Dětskou dudáckou muziku a později stál u vzniku Strakonické dudácké muziky.

Čestné občanství uděleno: 
2015
Důvod udělení čestného občanství: 

Zastupitelstvo města Strakonice po projednání uděluje čestné občanství in memoriam Vojtěchu Hrubému za udržení a rozvoj místní dudácké tradice a výchovu mladé dudácké generace.

Zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 77/ZM/2015 zde dne 13. 5. 2015.

Jiří Rejžek

- vystudoval místní strakonické gymnázium a ČVUT (architekturu a pozemní stavitelství), jeho osobnost ovlivnil Jarko Dvořák Šumavský nebo Václav Polívka. Studoval na soukromé malířské škole bratří Boháčů.  Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Od roku 1948 působil jako pedagog ve Strakonicích a později v Prachaticích. Tématika obrazů odráží především jeho vztah k přírodě, ale výjimkou nejsou ani portréty nebo nástěnné malby, sgrafita a mozaiky.
Čestné občanství uděleno: 
2014
Důvod udělení čestného občanství: 

Zastupitelstvo města Strakonice po projednání uděluje čestné občanství akademickému malíři Jiřímu Rejžkovi za celoživotní přínos v oblasti kultury, zvláště propagaci města a regionu ve výtvarném umění, a dlouholetou výchovu mladých generací.

Zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 626/ZM/2014 ze dne 12. 3. 2014.

Josef Režný

- nestor strakonických dudáků, jeden z největších znalců dudácké hry, odborník v oboru lidových hudebních nástrojů, autor učebnic hry na dudy, zakladatel Národopisného souboru později Prácheňského souboru písní a tanců, organizátor Jihočeských slavností a později Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice

Čestné občanství uděleno: 
2009
Důvod udělení čestného občanství: 

"Zastupitelstvo města po projednání uděluje za dlouholetý přínos v oblasti kultury, propagaci města v celosvětovém měřítku a výchovu nových generací muzikantů, čestné občanství města Strakonice."

Zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 605/ZM/2009 ze dne 18. 3. 2009

Ladislav Rom

- hudební pedagog, všestranný muzikant, kapelník dechové kapely Nektarka

Čestné občanství uděleno: 
2009
Důvod udělení čestného občanství: 

„Zastupitelstvo města po projednání uděluje za dlouholetý přínos v oblasti kultury, propagaci města v celosvětovém měřítku a výchovu nových generací muzikantů, čestné občanství města Strakonice.”

Zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 605/ZM/2009 ze dne 18. 3. 2009

Andrew R. Wielkoszewski

Čestné občanství uděleno: 
2005
Důvod udělení čestného občanství: 

„Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo o udělení čestného občanství pro p. Andrew R. Wielkoszevskiho.”

Zdroj: 

Usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 601/ZM/2005 ze dne 9. 3. 2005

MUDr. Jan Zdeněk Cvrček

- lékař, spisovatel, historik, mykolog, toxikolog, radioamatér, ředitel OÚNZ, primář oddělení klinické biochemie, přednášel pro veřejnost o historii, léčivých rostlinách a houbách

Čestné občanství uděleno: 
1990
Důvod udělení čestného občanství: 

„Plenární zasedání městského národního výboru ve Strakonicích uděluje spisovateli panu MUDr. Janu Zdeňku Cvrčkovi titul čestný občan města Strakonice jako ocenění jeho dlouholeté významné práce v oblasti kulturní, publikační, ochrany přírody a památkového stavebního fondu města.”

Zdroj: 

opis listiny z 19. června 1990, Státní okresní archiv Strakonice

Břetislav Benda

- český sochař 20. století, člen Spolku výtvarných umění Mánes, autor sochy F. L. Čelakovského v Bezděkovské ulici

Čestné občanství uděleno: 
1967
Důvod udělení čestného občanství: 

„Na slavnostním zasedání MěstNV bylo uděleno čestné občanství za dobrou spolupráci s MěstNV, za úspěšnou propagaci a za úspěšnou družbu zasl. umělci, akademickému malíři s Břetislavu Bendovi a filmovému režizérovi s. Zdeňku Podskalskému.”

Zdroj: 

Zápis ze slavnostního zasedání MěstNV k 50. výročí VŘSR a k 600. výročí města ze dne 8. prosince 1967

Zdeněk Podskalský

- český televizní a filmový režisér a herec

Čestné občanství uděleno: 
1967
Důvod udělení čestného občanství: 

„Na slavnostním zasedání MěstNV bylo uděleno čestné občanství za dobrou spolupráci s MěstNV, za úspěšnou propagaci a za úspěšnou družbu zasl. umělci, akademickému malíři s Břetislavu Bendovi a filmovému režizérovi s. Zdeňku Podskalskému.”

Zdroj: 

Zápis ze slavnostního zasedání MěstNV k 50. výročí VŘSR a k 600. výročí města ze dne 8. prosince 1967

Josef Skupa

- významná postava českého a světového loutkového divadla, tvůrce loutek Spejbla a Hurvínka, režisér a scénograf, akademický malíř, původně profesor matematiky a kreslení

Čestné občanství uděleno: 
1952
Důvod udělení čestného občanství: 

„Rada MNV v Strakonicích usnesla se ve své schůzi dne 3. 3. 1952 doporučiti plenu MNV, aby bylo uděleno národnímu umělci profesoru Josefu Skupovi čestné občanství města Strakonice, z důvodů uznání jeho zásluh jako rodáka strakonického o naše národní umění. Členové pléna souhlasili s tím, aby jmenovanému bylo uděleno čestné občanství města Strakonice.”

Zdroj: 

Zápis z Plenární schůze MNV Strakonice ze dne 21. 4. 1952

Ing. Ludmila Jankovcová

- původně sociálnědemokratická a po únoru 1948 komunistická politička, ministryně průmyslu, ministryně výživy, ministryně potravinářského průmyslu, místopředsedkyně vlády, v srpnu 1968 odsoudila sovětskou okupaci Československa, spolupracovala s disentem a připojila svůj podpis pod Chartu 77

Čestné občanství uděleno: 
1950
Důvod udělení čestného občanství: 

„Usneseno jednomyslně uděliti ministryni Ing L. Jankovcové čestné občanství města Strakonic za její zásluhy o naší zlepšenou výživu a její spravedlivý postoj ve věci zřízení sušárny mléka v Strakonicích.”

Zdroj: 

Zápis o schůzi plena MNV Strakonice ze dne 13. 1. 1950

Zdeněk Fierlinger

- od roku 1919 v československých diplomatických službách, blízký spolupracovník a důvěrník E. Beneše, za 2. světové války jeden z hlavních představitelů zahraničního odboje, předseda vlády, náměstek předsedy vlády a ministr průmyslu

Čestné občanství uděleno: 
1946
Důvod udělení čestného občanství: 

„Stejně jednomyslně přiznána pilnost návrhům všech tří ostatních stran totiž br. Přiba za stranu čs. lid. a br. Kahudy za stranu čs. soc. dem. a čestnými občany města Strakonic jednomyslně jmenováni Dr.Petr Zenkl, nám. předsedy vlády, Monsig. Jan Šrámek, nám. předsedy vlády, nám. před. vlády Zdeněk Fierlinger.“

Zdroj: 

Zápis schůze MNV ze dne 20. listopadu 1946

Čestné občanství odňato: 
2012

Klement Gottwald

- komunistický politik a československý prezident

Čestné občanství uděleno: 
1946
Důvod udělení čestného občanství: 

„Při plenární schůzi MNV dne 20. listopadu 1946 pronesl předseda pozdravný projev k 50. výročí narozenin předsedy vlády Klementa Gottwalda a zaslán mu byl blahopřejný telegram. K návrhu členů KSČ byl jmenován předseda vlády jednomyslně čestným občanem města Strakonic.”

Zdroj: 

Kronika města Strakonice 1927-1945 (1950), rok 1946

Čestné občanství odňato: 
2012

Msgre. prof. ThDr. Jan Šrámek

- politik, od roku 1899 zakladatel a předseda Křesťansko sociální strany, po okupaci odešel do emigrace, místopředseda Čs. národního výboru v Paříži, předseda čs. exilové vlády v Londýně, vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy (1991)

Čestné občanství uděleno: 
1946
Důvod udělení čestného občanství: 

„Stejně jednomyslně přiznána pilnost návrhům všech tří ostatních stran totiž br. Přiba za stranu čs. lid. a br. Kahudy za stranu čs. soc. dem. a čestnými občany města Strakonic jednomyslně jmenováni Dr.Petr Zenkl, nám. předsedy vlády, Monsig. Jan Šrámek, nám. předsedy vlády, nám. před. vlády Zdeněk Fierlinger.“

Zdroj: 

Zápis schůze MNV ze dne 20. listopadu 1946

Čestné občanství odňato: 
1948
Důvod odnětí čestného občanství: 

„Jednomyslně zrušeno udělení čestného občanství (viz plenum MNV z 20. listopadu 1946) – u Dr. Petra Zenkla a Msgre Jana Šrámka v důsledku jejich postoje a jednání vůči lidově demokratickému zřízení republiky československé.”

Zdroj: 

Zápis o schůzi MNV ze dne 8. 4. 1948

PhDr. Petr Zenkl

- český a československý politik, primátor města Prahy, předseda Národně socialistické strany, náměstek předsedy vlády, místopředseda čs. vlády, předseda exilové Rady svobodného Československa

Čestné občanství uděleno: 
1946
Důvod udělení čestného občanství: 

„Stejně jednomyslně přiznána pilnost návrhům všech tří ostatních stran totiž br. Přiba za stranu čs. lid. a br. Kahudy za stranu čs. soc. dem. a čestnými občany města Strakonic jednomyslně jmenováni Dr.Petr Zenkl, nám. předsedy vlády, Monsig. Jan Šrámek, nám. předsedy vlády, nám. před. vlády Zdeněk Fierlinger.“

Zdroj: 

Zápis schůze MNV ze dne 20. listopadu 1946

Čestné občanství odňato: 
1948
Důvod odnětí čestného občanství: 

„Jednomyslně zrušeno udělení čestného občanství u Dr. Petra Zenkla a Msgre Jana Šrámka v důsledku jejich postoje a jednání vůči lidově demokratickému zřízení republiky československé.”

Zdroj: 

Zápis o schůzi MNV ze dne 8. 4. 1948

gen. Barnett, gen. Tolly, major Graham

- 94. pěší americká divize

Čestné občanství uděleno: 
1945
Důvod udělení čestného občanství: 

„Dne 23. listopadu o ½ 3hod. odpol. loučila se amer. posádka s městem. Shromáždění bylo na náměstí. Slova se ujal předs. M. N. výb. J. Vondrys, po něm předs. Okr. n. výb. J. Smolka. Na proslovy ty odpověděl velitel 94. pěší am. divize generál Barnett velmi srdečně.

Po ukončení byli členové M. nár. výb. a Okres. nár. výboru pozváni předsedou M. N. výb. spolu se zástupci úřadů na radnici, aby tam byli přítomni slavnostnímu aktu jmenování generála Barnetta, gen. Tolly a majora Grahama  čestnými občany města. Generálu Barnettovi pak odevzdán čestný dar (obraz Strakonic), důstojníkům vyšívané fezy. Přítomní Američané zapsali se do této pamět. knihy. Členové Měst. nár. výboru prof. Ant. Voráček, odb. uč. Josef Kahuda, JUDr. K. Štětina byli jmenováni generálem čestnými příslušníky 94. pěší amer. divize, jímž jmenován i předseda J. Vondrys.”

Zdroj: 

Kronika města Strakonice 1927-1945 (1950), rok 1945

dr. Edvard Beneš

- český a československý politik, diplomat, prezident 1935-48

Čestné občanství uděleno: 
1937
Důvod udělení čestného občanství: 

,,Dne 24. března 1937 městské zastupitelstvo jmenovalo p. presidenta Dr. Edv. Beneše čestným občanem. Stalo se tak ve slavnostní schůzi za účasti 34 členů zastupitelstva a pozvaných hostí. Schůze zahájena byla starostou města, zdravotním radou MUDr. J. Fifkou, načež návrh na jmenování na čestné občanství sdělil člen měst. rady Fr. Křížek. Čtení pamětního listu, který byl panu presidentu zaslán, provázeno bylo srdečnými ovacemi shromážděných a zapěna pak státní hymna.”

Čestné občanství uděleno: 1946

,,Město Strakonice vděčno svému milovanému presidentu dr. Edv. Benešovi jmenovalo jej opětně čestným občanem města, které bylo provedeno již v r. 1937  a německou zlovůlí v době okupace zrušeno. Diplom čestného občanství, zhotovený ak. malířem J. Dvořákem- Šumavským a vkusná váza dle návrhu ak. malíře Jiř. Rejžka a výrobky zdejš. průmysl. závodů odevzdala deputace M. N. výb. panu presidentu osobně dne 24. ledna 1946 na hradě pražském.”

Zdroj: 

Kronika města Strakonice 1927-1945 (1950), rok 1937 a rok 1946

Gustav Habrman

- český a československý politik, poslanec, senátor a ministr vlád Československa (ministr školství a národní osvěty, ministr sociální péče)

Čestné občanství uděleno: 
1918
Důvod udělení čestného občanství: 

,,Zastupitelstvo s nadšením jmenovalo čestnými měšťany muže o svobodu nejzasloužilejší totiž: prof. T. G. Masaryka, Gustava Habrmana, Františka Staňka a Václava Klofáče.”

Zdroj: 

Obecní kronika Strakonic 1916 – 1946, rok 1918 ( Mgr. Simona Kotlárová)

Alois Jirásek

- český prozaik, tvůrce historického románu, dramatik a politik

Čestné občanství uděleno: 
1918
Důvod udělení čestného občanství: 

„Dne 11. června 1918 přijat návrh na jmenování čestných měšťanů: Aloise Jiráska a Dr. Karla Kramáře za zásluhy o národ český.”

Zdroj: 

Kronika města Strakonice 1927-1945 (1950), rok 1918

Václav Klofáč

- český a československý novinář a politik, vůdčí osobnost českých národních socialistů

Čestné občanství uděleno: 
1918
Důvod udělení čestného občanství: 

,,Zastupitelstvo s nadšením jmenovalo čestnými měšťany muže o svobodu nejzasloužilejší totiž: prof. T. G. Masaryka, Gustava Habrmana, Františka Staňka a Václava Klofáče.”

Zdroj: 

Obecní kronika Strakonic 1916 – 1946, rok 1918 ( Mgr. Simona Kotlárová)

JUDr. Karel Kramář

- český a československý politik, první ministerský předseda ČSR, účastník odboje, předseda Československé národní demokracie, předseda Národního sjednocení

Čestné občanství uděleno: 
1918
Důvod udělení čestného občanství: 

,,Dne 11. června 1918 přijat návrh na jmenování čestných občanů: Aloise Jiráska a dr. Karla Kramáře za zásluhy o národ český.”

Zdroj: 

Kronika města Strakonice 1927-1945 (1950), rok 1918

prof. Tomáš Garrigue Masaryk

- český vědec, filozof, pedagog, politik a žurnalista, zakladatel novodobého československého státu, československý prezident

Čestné občanství uděleno: 
1918
Důvod udělení čestného občanství: 

„Zastupitelstvo s nadšením jmenovalo čestnými měšťany muže o svobodu nejzasloužilejší totiž: prof. T. G. Masaryka, Gustava Habrmana, Františka Staňka a Václava Klofáče.”

Čestné občanství uděleno: 1935

„Dne 7. března r. 1935 dožil se náš milovaný první prezident – Osvoboditel Dr. T. G. Masaryk 85ti let záslužného svého života. V předvečer jeho narozenin dne 6. března při slavnostní schůzi obecního zastupitelstva zahajovacím proslovem ocenil starosta města zdrav. rada MUDr. Jiří Fifka záslužnou práci prezidentovu pro osvobození našeho státu načež člen ob. zastup. učitel Lad. Fišer učinil slavnostní projev. Jednomyslným hlasováním zvolen pak prezident republiky T. G. Masaryk čestným občanem města, aby dán mu byl výraz lásky a oddanosti.”

Zdroj: 

Obecní kronika Strakonic 1916 – 1946, rok 1918 a 1927-1945 (1950), rok 1935

RTDr. František Staněk dr. h. c.

- český agrární politik, zemědělský odborník, po roce 1918 ministrem první československé vlády, postupně stál v čele několika ministerstev (veřejných prací, pošt, zemědělství), poslanec

Čestné občanství uděleno: 
1918
Důvod udělení čestného občanství: 

,,Zastupitelstvo s nadšením jmenovalo čestnými měšťany muže o svobodu nejzasloužilejší totiž: prof. T. G. Masaryka, Gustava Habrmana, Františka Staňka a Václava Klofáče.”

Zdroj: 

Obecní kronika Strakonic 1916 – 1946, rok 1918 ( Mgr. Simona Kotlárová)

Jiří Kristián kníže z Lobkowic

- český šlechtic a významný politik, zemský maršálek Českého království, v roce 1905 se dožil 70. let

Čestné občanství uděleno: 
1905
Důvod udělení čestného občanství: 

„Obecní zastupitelstvo města Strakonic ve svém zasedání dne 12. května 1905 k návrhu městské rady se jednohlasně sneslo a jmenovalo Jeho Jasnost Jiřího knížete z Lobkovic nejvyššího zemského maršálka království Českého uznávajíce veliké zásluhy Jeho o práva a samostatnost národa Českého čestným měšťanem.”

Zdroj: 

Obecní zastupitelstvo města Strakonice 12. 5. 1905, korespondence č. 1167, Státní okresní archiv Strakonice

biskup Josip Juraj Strossmayer

- chorvatský vlastenec, národopisec, teolog, spisovatel, významný politik, usiloval o sjednocení slovanských kultur a literatur (zejména slovinské a chorvatské také ve spolupráci se srbskou), prosazoval tzv. jižní austroslavismus, stavěl se proti dualismu, člen rakouské Říšské rady ve Vídni, mecenáš

Čestné občanství uděleno: 
1890
Důvod udělení čestného občanství: 

„Člen pan Dr. Karel Vogl činí návrh aby byl biskup Jiří Strossmayer pro své neocenitelné zásluhy o národ slovanský a říši rakouskou jakož i co štědrý podporovatel humánních ústavů jmenován čestným měšťanem Strakonickým.

Nato bylo hlasováno tajně cedulkami a shledáno, že 21. hlasama tudiž svornohlasně se uděluje veledůstojnému panu biskupu Jiřímu Strossmayerovi čestné měšťanství v obci města Strakonic.”

Zdroj: 

Protokol schůze obecního výboru města Strakonic ze dne 1. 9. 1890

Důvod odnětí čestného občanství: 

Na poradě městské rady dne 19. září 1890 byl později projednán zrušovací výnos slav. c. k. okr. hejtmanství ze dne 10. 9. 1890 čísl. 15861 vydaný ohledně jmenování čestným občanem. K důvodu zrušení občanství (zdali je biskup rakouským občanem či ne ) bylo dle stanoviska rady podáno odvolání.

Zdroj: 

Protokol schůze obecního výboru města Strakonic 19. 9. 1890

Pavel Appeltauer

- c. k. okresní hejtman

Čestné občanství uděleno: 
1888
Důvod udělení čestného občanství: 

„Starosta pan Ludvík Thalberg přednáší, že jen obzvláštní přízni c. k. okresního hejtmana pana Pavla Appeltauera je co děkovati přesídlení c. k. okresního hejtmanství do našeho města, že jsme povinni z velké vděčnosti jen jemu díky projeviti za obzvláštní jeho přítulnost k městu a navrhuje by se jemu co malý projev a důkaz uznalosti udělilo čestné měšťanství obce města Strakonic.

Nato bylo hlasováno tajně cedulkami a shledáno, že 21. hlasama tudiž svornohlasně se uděluje c. k. okr. hejtmanovi panu Pavlu Appeltauerovi čestné měšťanství v obci města Strakonice.”

Zdroj: 

Protokol schůze obecního zastupitelstva ze dne 8. 10. 1888