Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Zásady zpracování osobních údajů městem Strakonice a jeho orgány

 

Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, dále jen "Město Strakonice", usiluje o dodržování platných zákonů a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Tyto zásady vycházejí z politiky přijaté Radou města Strakonice a popsané ve vnitřním předpisu „Zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení GDPR“. Zásady poskytují informace o základních principech, podle kterých Město Strakonice zpracovává osobní údaje obyvatel, klientů, dodavatelů, obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob (dále jen subjekt), a přístupu Města Strakonice ke zpracování a ochraně osobních údajů.

 1. Úvodní informace
  1. Město Strakonice v roli správce zpracovává osobní údaje subjektů v rámci všech svých hlavních činností na úseku samosprávy i přeneseného výkonu státní správy. Dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců pro oprávněné účely související s jejich pracovním poměrem k Městu Strakonice.
  2. Město Strakonice ode dne 25. 5. 2018 zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
  3. Subjekt osobních údajů poskytuje Městu Strakonice své osobní údaje zákonným způsobem v závislosti na účelu jejich zpracování:
   • pro splnění právní povinnosti Město Strakonice,
   • pro splnění úkolu Město Strakonice prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
   • pro účely oprávněných zájmů Město Strakonice nebo třetí osoby,
   • ro splnění smlouvy mezi subjektem a Městem Strakonice,
   • pro jiné účely se souhlasem subjektu se zpracováním jeho osobních údajů.
  4. Souhlas se zpracováním osobních údajů je subjektem osobních údajů udělován v případě, kdy nelze pro účel zpracování použít jiný právní titul. Město Strakonice přijímá souhlas subjektu údajů svoodný, konkrétní, infomovaný a jednoznačný projev vůle, kteým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdyoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předcházejícího zpracování osobních údajů subjektu, vycházejícího z jím dříve uděleného souhlasu. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.
 2. Účel zpracování osobních údajů subjektů osobních údajů
  1. Osobní údaje subjektů osobních údajů musí být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Zpracování osobních údajů se uskutečňuje zejména k pokrytí hlavních činností Město Strakonice, tj. ke splnění právních povinností u přeneseného výkonu státní správy a ke splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu na úseku samosprávy.
  2. Město Strakonice dále zpracovává osobní údaje subjektů k zabezpečení svých smluvních vztahů, vedení účetnictví a personální a mzdové agendy.
 3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Město Strakonice shromažďuje, zpracovává a uchovává následující kategorie osobních údajů subjektů:
   1. adresní a identifikační osobní údaje – zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefonní číslo, email, doručovací adresu
   2. opisné osobní údaje – zejména údaje subjektu vztahující se k řešené agendě, smluvnímu vztahu
   3. osobní údaje poskytnuté Městem Strakonice o jiné osobě (jiném subjektu) – zejména v případě, že se řešená agenda dotýká dalších fyzických osob (např. vedení správního řízení),
   4. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména citlivé údaje, dotýkající se zpravidla zdravotního stavu či sociální situace subjektu, a dále údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů, a to vždy v případech, kdy to Městu Strakonice ukládají příslušné právní předpisy
   5. jiné údaje – např. fotografie, kamerové záznamy
 4. Způsob zpracování a uchování osobních údajů a doba jejich uložení u Město Strakonice
  1. Město Strakonice zpracovává osobní údaje subjektu manuálně či automatizovaným způsobem a zabezpečeně je uchovává v listinné či elektronické podobě po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem. V návaznosti na účel zpracování jsou některé osobní údaje subjektu vedeny v informačním systému Město Strakonice (např. spisová služba, agendové informační systémy evidence obyvatel, evidence cestovních dokladů, evidence občanských průkazů).
 5. Předání osobních údajů
  1. Město Strakonice může získané osobní údaje subjektu, včetně údajů citlivých, předat třetí osobě jen na základě zákonného titulu, zejména pro splnění úkolu vyplývajícího z právního předpisu. O jednotlivých případech předávání je subjekt informován v rámci oznámení o zpracování osobních údajů pro příslušný účel zpracování.
  2. Se souhlasem subjektu, resp. v případě, že účinně nevznese námitku po obdržení oznámení, mohou být jeho osobní údaje předány i dalším subjektům.
 6. Práva subjektu osobních údajů
  1. Subjekt údajů na základě žádosti obdrží od Města Strakonice veškeré informace o zpracování jeho údajů, a to stručným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.
  2. Pokud se osobní údaje, týkající se subjektu údajů, získávají přímo od něho, poskytne mu Město Strakonice v okamžiku získávání osobních údajů tyto informace:
   • totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce,
   • kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů,
   • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro jejich zpracování,
   • oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na tomto zákonném titulu,
   • případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně případného zpracovatele,
   • případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci včetně odkazu na vhodné záruky,
   • dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy u Města Strakonice, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby,
   • existenci práva požadovat od Města Strakonice přístup k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
   • pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, existenci práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
   • možnost podat stížnost u dozorového úřadu,
   • skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do budoucí smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů,
   • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
  3. Pokud Město Strakonice hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu.
  4. Město Strakonice nemusí subjektu osobních údajů informace o zpracování poskytovat tehdy, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.
  5. Pokud provádí Město Strakonice zpracování nezbytné pro splnění své právní povinnosti nebo svého úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu své pravomoci, může poskytnout informace subjektu údajů také zveřejněním informací způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  6. Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne mu Město Strakonice stejné informace a navíc:
   • kategorie dotčených osobních údajů,
   • zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.
  7. Město Strakonice nebude v případě získání osobních údajů od někoho jiného, než je subjekt údajů, uplatňovat informační povinnost, pokud je získávnínebozpřístupněnívýslvněstanvenoprávním předpisem, který se na Město Strakonice vztahuje.
  8. Subjekt osobních údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Město Strakonice jako správce nebo jiná osoba, která pro Město Strakonice zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Město Strakonice nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li Město Strakonice nebo příslušný zpracovatel žádosti, může se subjekt osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, přičemž právo subjektu obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů tím není dotčeno.
  9. Subjekt osobních údajů má tato další práva:
   1. získat od Města Strakonice, jsou-li pro to splněny podmínky, informace o zpracování jeho osobních údajů (informace o totožnosti a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce; případně kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování, případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a další informace, nezbytné pro zajištění transparentního a korektního zpracování jeho osobních údajů);
   2. získat od Města Strakonice přístup k osobním údajům, tj. získat od Města Strakonice potvrzení o tom, zda toto zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a je-li tomu tak, má subjekt osobních údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a na další informace v zákonném rozsahu;
   3. na opravu svých nesprávných osobních údajů, resp. na doplnění neúplných osobních údajů;
   4. na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. pokud osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se jinak zpracovávaly, nebo např. pokud subjekt odvolá svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány;
   5. na omezení zpracování osobních údajů Městem Strakonice, jsou-li splněny zákonné podmínky;
   6. na přenositelnost údajů, tj. na získání osobních údajů, které se ho týkají a které Městu Strakonice poskytl, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
   7. vznést kdykoli námitku z důvodů jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají;
   8. nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, vč. profilování, neudělí-li k tomu subjekt souhlas, kromě případů, kdy automatizované zpracování ukládá právní předpis;
   9. podat stížnost dozorovému úřadu.
  10. Město Strakonice je oprávněno vyžadovat od subjektu osobních údajů při podání žádosti o naplnění některého z výše uvedených práv jeho osobní identifikaci ověřením na podatelně městského úřadu.
  11. Město Strakonice je oprávněno v případech, které vymezuje právní předpis, za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích subjektu požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Subjekt osobních údajů může veškeré informace ke zpracování svých osobních údajů získat osobně u Pověřence pro ochranu osobních údajů, případně na e-mailu gdpr@mu-st.cz.