Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Územní plán Předslavice

 

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
 • územní plán Předslavice vydalo zastupitelstvo obce dne 25.2.2011
 • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 28.2.2011
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Předslavicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování, na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic a na Městském úřadě Volyně, odbor stavební úřad
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=39707583

Změna č. 1 Územního plánu Předslavice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
27.September 2018
Datum nabytí účinnosti: 
2.November 2018
 • Zastupitelstvo obce Předslavice schválilo zprávu o uplatňování Územního plánu Předslavice, která obsahovala zadání Změny č. 1 územního plánu. Změna č. 1 Územního plánu Předslavice byla pořízena dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Pořizovatelem změny byla Ing. Hana Roudnická.
 • Projektantem změny byl Ing. arch. Zdeněk Gottfried, autorizovaný architekt pro územní plánování, Novohradská 1, 370 01 České Budějovice.
 • Změna č. 1 Územního plánu Předslavice byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Předslavice ZO 28/2018 dne 27.09.18.
 • Změna č. 1 Územního plánu Předslavice nabyla účinnosti dne 02.11.2018.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=39707583&RC_ZMENY=1

Změna č. 2 Územního plánu Předslavice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
27.September 2018
Datum nabytí účinnosti: 
2.November 2018
 • Změna č. 2 Územního plánu Předslavice byla pořízena na základě zadání dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Obsahem změny bylo: úprava plochy Z2 SO, zrušení podmínky pořízení územní studie s označením U2 pro lochu Z2 a vymezení plochy veřejného prostranství – v poloze přiléhající k sev. hraně plochy Z2.
 • Pořizovatelem změny byla Ing. Hana Roudnická.
 • Projektantem změny byla Ing. arch. Dagmar Buzu, Kostnická 158, 390 01 Tábor.
 • Změna č. 2 Územního plánu Předslavice byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Předslavice ZO 28/2018 dne 27.09.18.
 • Změna č. 2 Územního plánu Předslavice nabyla účinnosti dne 02.11.2018.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=39707583&RC_ZMENY=2

 

Změna č. 3 Územního plánu Předslavice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
11.March 2021
Datum nabytí účinnosti: 
4.May 2021
 • Změna č. 3 Územního plánu Předslavice byla pořízena na základě zadání dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Obsahem změny bylo: vymezení plochy Z30 – plochy technické infrastruktury pro stavbu čistírny odpadních vod v sídle Úlehle.
 • Pořizovatelem změny byla Ing. Hana Roudnická.
 • Projektantem změny byl Ing. arch. Zdeněk Gottfried.
 • Změna č. 3 Územního plánu Předslavice byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Předslavice dne 11.03.2021.
 • Změna č. 3 Územního plánu Předslavice nabyla účinnosti dne 04.05.2021.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=39707583&RC_ZMENY=3

Územní studie plocha Z8 Předslavice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválená
Datum schválení/vydání: 
27.July 2022
 • Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující úpravu tohoto území.
 • Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební zákon projednání nebo konzultaci územní studie s dotčenými orgány neupravuje.
 • Řešené území - zastavitelná plocha Z8.
 • Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Dagmar Buzu, Kostnická 158, 39001 Tábor.
 • Pořizovatel územní studie – obec Předslavice, oprávněná úřední osoba Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, 386 01 Strakonice.
 • Schválení možnosti jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 27.07.2022.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL2018.asp?RC_UPD=47230166