Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Rada města Strakonice usnesením č. 4964/2018 ze dne 6. 6. 2018 souhlasila s pořízením územní studie Severní strana Palackého náměstí. Předmětná plocha je Územním plánem Strakonice (ve znění po Změně č. 3) stanovena jako jedna z ploch, pro kterou je rozhodování v území podmíněno pořízením územní studie. Jedná se o plochu zastavěného území severní fronty domů na Palackého náměstí a plochu veřejného prostranství (stávající parkoviště) v centrální části města. Do řešeného území je zahrnuta i část plochy vodní a vodohospodářské (náhon řeky Otavy).
  • Územní studie Severní strana Palackého náměstí řeší urbanistickou koncepci s prostorovým uspořádáním jednotlivých funkčních zastavitelných ploch s řešením veřejné infrastruktury.
  • Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující úpravu tohoto území.
  • Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
  • Projektantem územní studie je STA, projektový ateliér, v.o.s., Strakonice, Ing. arch. Jan Zákostelecký, autorizovaný architekt ČKA 2134.
  • S návrhem územní studie bylo možné se seznámit a uplatnit k němu písemné připomínky v průběhu května 2019.
  • Vyhodnocení uplatněných připomínek je uvedeno v textové části Územní studie Severní strana Palackého náměstí.
  • Návrh územní studie byl předložen na jednání Rady města Strakonice dne 31. 7. 2019. Rada města Strakonice usnesením č. 6482/2019 vzala návrh Územní studie Severní strana Palackého náměstí na vědomí.
  • Pořizovatel Územní studie Severní strana Palackého náměstí Odbor rozvoje – úřad územního plánování MěÚ Strakonice schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 12. 8. 2019.