Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Rada města Strakonice usnesením č. 3486/2017 ze dne 17. 5. 2017 odsouhlasila pořízení Územní studie Dražejov D1.
  • Hlavním cílem územní studie je prověřit možnosti využití vymezených zastavitelných ploch v souladu s požadavky platného Územního plánu Strakonice a upřesněnými potřebami specifikovanými v zadání územní studie. Územní studie řeší urbanistickou koncepci s prostorovým uspořádáním jednotlivých funkčních zastavitelných ploch s řešením veřejné infrastruktury.
  • Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující úpravu tohoto území.
  • Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební zákon projednání nebo konzultaci územní studie s dotčenými orgány neupravuje
  • Řešené území je ohraničeno komunikací na obec Krty-Hradec z jihu, zástavbou na západě a nezastavitelnými plochami na severu. Jedná se o bývalý areál zemědělského družstva. Plošný rozsah územní studie je označen v Územním plánu Strakonice jako plocha D1. Celková rozloha řešeného území je 3,53 ha. Jedná se o plochy s funkčním využitím „plochy smíšené obytné – bydlení a podnikání“ a „plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“.
  • Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Václav Franěk, autorizovaný architekt, ve spolupráci s Janem Jeništou, Building-Investment, s.r.o.
  • Pořizovatel Územní studie Dražejov D1 Odbor rozvoje – úřad územního plánování MěÚ Strakonice schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 18. 3. 2019.