Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Zastupitelstvo Města Strakonice dne 20. 4. 2016 usnesením č. 313/ZM/2016 na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č.4 Územního plánu Strakonice. Změna územního plánu bude spočívat ve změně definice funkčního využití „plochy vodní a vodohospodářské“, přičemž bude posouzeno především umísťování obnovitelných zdrojů energie v plochách vodních a vodohospodářských.
  • Společné jednání o návrhu změny č. 4 Územního plánu Strakonice pořizovatele, krajského úřadu, dotčených orgánů, Města Strakonice a sousedních obcí proběhlo dne 13. 3. 2017  v zasedací místnosti Městského úřadu Strakonice
  • Veřejné projednání o návrhu změny č. 4 Územního plánu Strakonice se uskutečnilo ve čtvrtek 8. 6. 2017. V součinnosti pořizovatele a určeného zastupitele vypracován návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. Návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách doručil pořizovatel dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k nim uplatnily stanoviska.
  • Zastupitelstvo města Strakonice vydalo předmětnou změnu usnesením č. 598/ZM/2017 dne 6. 9. 2017.
  • Změna č. 4 Územního plánu Strakonice nabyla účinnosti dne 26. 9. 2017.
  • Povodí Vltavy, s.p. podalo návrh na zrušení opatření obecné povahy, jímž byla vydána změna č. 4 Územního plánu Strakonice. Návrh byl Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 10. 1. 2018 zamítnut.
  •